Politika privatnosti

Politika privatnosti Farmina Pet Foods

Farmina Pet Foods sakuplja neke podatke o ličnosti od svojih korisnika.
Procesor i kontrolor podataka:
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
Kontakt email: info@farmina.com       


Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo:
Među vrstama ličnih podataka koje Farmina Pet Foods sakuplja, sama ili putem trećih lica, nalaze se: ime, prezime, broj telefona, adresa, email adresa, oblast, poštanski broj, grad, različite vrste podataka, pol, datum rođenja, naziv privrednog društva, PIB, adresa isporuke, kućni broj, kolačići i podaci o korišćenju.
Detalji o vrstama podataka o ličnosti koje prikupljamo sadržani su u daljem tekstu ove Politike privatnosti, odnosno isti su prikazani prilikom neposrednog prikupljanja podataka o ličnosti.  
Korisnik naših usluga može dobrovoljno pružiti svoje podatke o ličnosti, ili u slučaju korišćenja Farmina Pet Foods servisa, isti se automatski prikupljaju.
Osim ako nije drugačije naznačeno, sve podatke o ličnosti Farmina Pet Foods prikuplja isključivo u cilju obezbeđivanja usluga za svoje korisnike, te u koliko korisnik ne obezbedi sve tražene podatke, Farmina Pet Foods neće moći da pruži traženu uslugu.
U slučajevima u kojima Farmina Pet Food posebno naglašava da neki podaci nisu potrebni pri pružanju odredjenih usluga, korisnici naših usluga mogu slobodno da ne saopšte ove podatke, bez posledica na dostupnost ili funkcionisanje servisa.
Korisnici koji nisu sigurni koji podaci o ličnosti su potrebni, slobodni su da nas kontaktiraju.
Bilo kakva upotreba kolačića ili drugih alata za praćenje od strane Farmina Pet Foods ili  servisa koji koristi Farmina Pet Foods služi u svrhu pružanja usluge koje zahteva korisnik, kao i u druge svrhe navedene u ovom dokumentu i u Politici kolačića.
Korisnici su odgovorni za sve lične podatke treće strane koje dobijaju, objavljuju ili dele putem Farmina Pet Foods i potvrđuju da imaju saglasnost treće strane da pruže podatke vlasniku.
 
Način i mesto obrade podataka

Metode obrade
Procesor preduzima odgovarajuće mere zaštite kako bi sprečio neovlašćeni pristup, objavljivanje, izmenu ili neovlašćeno uništavanje podataka.
Obrada podataka se vrši korišćenjem kompjuterske mreže i / ili odgovarajućih IT alata, a sve u skaladu sa organizacionim politikama i procedurama koje se odnose na obradu o podataka o ličnosti. Osim procesora, u nekim slučajevima, podaci mogu biti dostupni određenim zaposlenima koji su uključeni u poslovanje Farmina Pet Foods (administracija, prodaja, marketing, pravna služba, održavanje sistema) ili eksternih entiteta (kao što su pružaoci usluga tehničke podrške, slanja i prijema pošte, usluge hosting-a, IT kompanije, agencije za komunikacije) koji su, ako je neophodno, imenovani kao obrađivači podataka od strane procesora. Listu prethodno navedenih učesnika korisnik usluga može zatražiti u bilo kom momentu.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti
Procesor može obrađivati lične podatke koji se odnose na korisnike ukoliko su ispunjeni neki od sledećih uslova:
 • Korisnici su dali saglasnost za jednu ili više specifičnih namena. Napomena: Prema određenoj regulativi, procesoru se može dozvoliti obrada podataka o ličnosti sve dok korisnik ne uloži prigovor na istu (opcija "opt-out"), bez obaveze oslanjanja na saglasnost ili bilo koji drugi pravni osnov. Navedeno se, međutim, ne primenjuje, kad god obrada podataka o ličnosti predstavlja predmet evropske regulative iz oblasti  zaštitite podataka o ličnosti.
 • obezbeđivanje podataka je neophodno za izvršenje ugovora sa korisnikom i / ili za bilo koje pred-ugovorne radnje;
 • obrada je neophodna za izvršenje zakonske obaveze koja se primenjuje na procesora;
 • obrada se odnosi na zadatak koji se obavlja u javnom interesu ili u vršenju službenog ovlašćenja dodeljenih procesoru;
 • obrada je neophodna u svrhe legitimnih interesa čijem ostvarenju teži procesor ili treća strana.
Procesor će svakako pomoći u razjašnjavanju određenog pravnog osnova koji se primenjuje na obradu, a posebno razjasniti da li je pružanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni uslov ili zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora.

Mesto obrade
Podaci se obrađuju u kancelarijama procesora i ostalim prostorima namenjenim za predmetnu svrhu.

U zavisnosti od lokacije korisnika, prenošenje podataka može podrazumevati prenošenje podataka o ličnosti u neku drugu državu. Da bi saznali više o lokaciji obrade  prenetih podataka o ličnosti, korisnici se mogu detaljnije informisati u odeljaku koji sadrži detalje o obradi ličnih podataka.
Korisnici takođe imaju pravo uvida u pravni osnov prenosa podataka u zemlju izvan Evropske unije, prenosa bilo kojoj međunarodnoj organizaciji koju uređuje javno međunarodno pravo ili koja je sastavljena od dve ili više država, kao i o preduzetim sigurnosnim merama od strane vlasnika a sve u cilju zaštite njihovih podataka o ličnosti.


Ukoliko se takav prenos odvija, korisnici mogu saznati više proveravajući relevantne delove ovog dokumenta ili se raspitati kod vlasnika koristeći informacije date u odeljku za kontakt.

Vreme zadržavanja
Podaci o ličnosti se obrađuju i čuvaju onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju su prikupljeni.
Stoga:
 • Lični podaci prikupljeni u svrhe vezane za izvršenje ugovora između procesora i korisnika zadržavaju se sve dok taj ugovor nije u potpunosti izvršen.
 • Lični podaci prikupljeni u svrhe legitimnih interesa vlasnika zadržavaju se koliko god je potrebno da bi se ispunili takvi ciljevi. Korisnici mogu pronaći konkretne informacije u vezi sa legitimnim interesima procesora u relevantnim odeljcima ovog dokumenta ili neposrednim kontaktiranjem vlasnika.
Procesor može zadrži lične podatke na duži period od navedenog  sve dok korisnik usluga daje saglasnost za takvu obradu, odnosno dok istu ne povuče. Osim toga, vlasnik može biti obavezan da zadrži podatke o ličnosti kako bi ispunio svoje zakonske obaveze ili odgovorio na nalog određenog organa.

Kada period zadržavanja istekne, podatke o ličosti potrebno je obrisati. S obzirom na to, pravo na pristup, brisanje, ispravljanje i prenošenje podataka ne može se ostvariti nakon što istekne period zadržavanja.

Svrha obrade
Podaci o ličnosti korisnika prikupljaju se kako bi omogućili procesoru da pruža svoje usluge, kao i za sledeće svrhe: registracija i potvrđivanje identiteta, rukovanje plaćanjima, kontaktiranje korisnika, upravljanje kontaktima i slanje poruka, ponovno oglašavanje i ciljno targetiranje, analitike, hosting i backend infrastrukture, interakcije sa spoljnim društvenim mrežama i platformama i prikazivanje sadržaja sa eksternih platformi.
Korisnici mogu pronaći dodatne detaljne informacije o takvim namenama obrade i o posebnim podacima o ličnosti koji se koriste za svaku namenu u odgovarajućim delovima ovog dokumenta.

 
Detaljne informacije o obradi podataka o ličnosti
Lični podaci se prikupljaju pomoću sledećih servisa i u sledeće svrhe:
 • Analitika
  Servisi navedeni u ovom odeljku omogućavaju procesoru da prati i analizira web saobraćaj i da tako prikupljene informacije koristiti za praćenje ponašanja korisnika.
  Praćenje konverzija na Facebook oglasima (Facebook, Inc.)
  Praćenje konverzija na Facebook oglasima je analitička usluga koju pruža Facebook, Inc., a koja povezuje podatke iz mreže oglašavanja na Facebook-u sa akcijama koje se obavljaju na Farmina Pet Foods.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: US - Politika privatnosti.
  Google analitika sa anonimizovanom IP (Google Inc.)
  Google analitika je usluga web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i ispitao upotrebu Farmina Pet Foods proizvoda, kako bi pripremio izveštaje o navedenim aktivnostima i delio ih sa drugim Google servisima.
  Google može da koristi prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase sopstvene oglašivačke mreže.
  Ova integracija Google analitike anonimizuje vašu IP adresu na način što skraćuje IP adresu korisnika u državama članicama Evropske unije ili državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima potpuna IP adresa će biti poslata na Google server i kao takva biće anonimizirana u SAD.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti - Opcija odjave Opt Out.
 • Kontaktiranje korisnika
  E-mail lista ili newsletter (Farmina Pet Foods)
  Registrovanjem na e-mail listu ili newsletter, e-mail korisnika će biti dodat na listu kontakata onih koji mogu primati e-poruke koje sadrže informacije komercijalne ili promotivne prirode u vezi sa proizvodima I uslugama Farmina Pet Foods. Vaša e-mail adresa takođe može biti dodata na ovu listu kao rezultat prijave na Farmina Pet Foods ili nakon kupovine.
  Prikupljeni lični podaci: e-mail adresa, ime i broj telefona.
  Kontakt forma (Farmina Pet Foods)
  Ako popunite kontakt obrazac svojim podacima, kao korisnik dozvoljavate Farmina Pet Foods da koristi ove detalje da odgovori na zahteve o informacijama, izvode ili bilo koju drugu vrstu zahteva naznačenu u zaglavlju obrasca.
  Prikupljeni lični podaci: e-mail adresa, ime, broj telefona i razne vrste podataka.
 • Prikazivanje sadržaja sa eksternih platformi
  Ova vrsta usluge vam omogućava da pregledate sadržaj objavljen na eksternim platformama direktno sa stranica kompanije Farmina Pet Foods kao i interakciju s njima.
  Ova vrsta usluge može i dalje da prikuplja podatke o web saobraćaju za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada ih korisnici ne koriste.
  Instagram widget (Instagram, Inc.)
  Instagram je servis za vizuelizaciju slike koju pruža Instagram, Inc., koji omogućava kompaniji Farmina Pet Foods da obezbedi sadržaj ove vrste na svoje stranice.
  Prikupljeni podaci o ličnosti: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti.
 • Rukovanje plaćanjem
  Usluge obrade plaćanja omogućavaju Farmina Pet Foods da obrađuje isplate putem kreditne kartice, bankovnog transfera I sl. Da bi se osigurala veća sigurnost, Farmina Pet Foods deli samo informacije potrebne za izvršenje transakcije sa finansijskim posrednicima koji se bave platnim prometom.
  Neke od ovih usluga mogu takođe omogućiti slanje vremenski ograničenih poruka korisniku, kao što su e-mail-ovi koji sadrže fakture ili obaveštenja koja se tiču plaćanja.
  PayPal (PayPal Inc.)
  PayPal je usluga plaćanja koju pruža PayPal Inc., a koja dozvoljava korisnicima da izvrše online plaćanja.
  Prikupljeni lični podaci: razne vrste podataka navedenim u politici privatnosti pružaoca usluge.
  Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)
  Gestpay je usluga plaćanja koju pruža Banca Sella S.p.A.
  Prikupljeni lični podaci: razne vrste podataka navedenih u politici privatnosti banke.
  Mesto obrade: Italija - Politika privatnosti.
 • Hosting i backend infrastruktura
  Ova vrsta usluge ima za cilj da obezbedi podatke i datoteke koji omogućavaju da se web stranica Farmina Pet Foods pokreće i distribuira, kao i da obezbedi spremnu infrastrukturu za pokretanje određenih funkcija ili delova web stranice Farmina Pet Foods. Neke od ovih usluga rade preko geografski razmeštenih servera, zbog čega je teško odrediti stvarnu lokaciju na kojoj se čuvaju podaci o ličnosti.
  ArubaCloud (Aruba S.p.A.)
  ArubaCloud je hosting usluga koju pruža Aruba S.p.A.
  Prikupljeni lični podaci: razne vrste podataka kao što je navedeno u politici privatnosti usluge.
  Mesto obrade: Italija - Politika privatnosti.
 • Interakcija sa eksternim društvenim mrežama i platformama
  Ova vrsta usluge omogućava interakciju sa društvenim mrežama ili drugim spoljnim platformama direktno sa stranica kompanije Farmina Pet Foods.
  Interakcija i informacije dobijene pomoću Farmina Pet Foods-a uvek podležu podešavanjima Korisnikove privatnosti za svaku društvenu mrežu.
  Ova vrsta usluge može i dalje da prikuplja podatke o saobraćaju za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada ih korisnici ne koriste.
  Twitter Tweet dugme i društveni dodaci (Twitter, Inc.)
  Twitter Tweet dugme i društveni vidžeti su usluge koje omogućavaju interakciju sa društvenom mrežom Twitter koju pruža Twitter, Inc.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti.
  Facebook Like dugme i društveni dodaci (Facebook, Inc.)
  Facebook Like dugme i društveni vidžeti su usluge koje omogućavaju interakciju sa društvenom mrežom Facebook koju pruža Facebook, Inc.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti.
 • Upravljanje kontaktima i slanje poruka
  Ova vrsta servisa omogućava upravljanje bazom podataka sa e-mail kontaktima , telefonskim kontaktima ili bilo kojim drugim kontaktnim informacijama za komunikaciju sa korisnikom.
  Ove usluge mogu takođe prikupljati podatke o datumu i vremenu kada je korisnik pregledao poruku, kao i kada je korisnik odreagovao na nju, na primer klikom na linkove uključene u poruci.
  MailUp (MailUp)
  MailUp je usluga upravljanja email-om i slanja poruka koje nudi MailUp SpA.
  Prikupljeni lični podaci: e-mail adrese.
  Mesto obrade: Italija - Politika privatnosti.
 • Registracija i provera autentičnosti
  Registrovanjem ili potvrdom autentičnosti, korisnici omogućavaju Farmina Pet Foods-u da ih
  identifikuje i daje im pristup uslugama.
  U zavisnosti od onoga što je opisano u daljem tekstu, treće strane mogu pružiti usluge
  registracije i provere autentičnosti. U tom slučaju, Farmina Pet Foods će moći pristupiti
  nekim podacima, sačuvanih od usluga treće strane, radi registracije ili identifikacije.
  Direktna registracija (Farmina Pet Foods)
  Korisnik se registruje popunjavanjem registracionog formulara i direktnim dostavljanjem
  ličnih podataka Farmina Pet Foods.
  Prikupljeni lični podaci su: adresa, grad, ime privrednog društva, datum rođenja, e-mail adresa, ime, pol, kućni broj, prezime, broj telefona, oblast, adresa za dostavu, PIB, različite vrste podataka i poštanski broj.
 • Ponovno oglašavanje i targetiranje ponašanja korisnika (ciljno targetiranje)
  Ova vrsta usluge omogućava Farmina Pet Foods i njenim partnerima da prikupe informacije, optimizuju i vrše oglašavanje na osnovu svih prikupljenih informacija u toku prethodnih  korišćenja Farmina Pet Foods-a strane korisnika.
  Ova aktivnost se vrši praćenjem podataka o korišćenju i korišćenjem kolačića, informacija koje se šalju partnerima koji upravljaju aktivnostima ponovnog oglašavanja i targetiranjem ponašanja korisnika.
  Pored nekih opcija za odjavu koje nudi neka od dole navedenih usluga, korisnik može da
  odustane od korišćenja kolačića treće strane posećujući stranicu za odjavu za oglašavanje na mreži.
  AdWords Remarketing (Google Inc.)
  AdWords Remarketing je usluga ponovnog oglašavanja i targetiranja ponašanja koju obezbeđuje Google Inc. i koja povezuje aktivnosti kompanije Farmina Pet Food sa Adwords reklamnom mrežom za oglašavanje i Doubleclick Cookie-em.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti - Opcija odjave Opt Out.
  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
  Facebook Remarketing je usluga ponovnog oglašavanja i targetiranja ponašanja  koju pruža
  Facebook, Inc., i koja povezuje aktivnosti kompanije Farmina Pet Foods sa Facebook mrežom za oglašavanje.
  Prikupljeni lični podaci: Kolačići i podaci o korišćenju.
  Mesto obrade: SAD - Politika privatnosti - Opcija odjave Opt Out.
Dalje informacije podacima o ličnosti
 • Russo Mangimi S.p.A. može da omogući uvid u lične podatke sledećim kategorijama pravnih subjekata: kompanijama koje pružaju usluge; kompanijama za reviziju i sertifikaciju budžeta, kompanijama za povraćaj kredita i uopšte drugim fizičkim i / ili pravnim licima kojima je prenos podataka neophodan za pružanje usluga zahtevanih od naše kompanije.
 • RdCom
  RdCom je usluga za slanje promotivnih poruka putem SMS-a, MMS-a i e-pošte koje pruža R &D Communication s.r.l.
  Mesto: Italija
  PP: https://www.rdcom.it/docs/upload/ContrattoGW_allC_InfoPrivacy_mag16.pdf
Prava korisnika
Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi sa njihovim podacima koje prikuplja procesor.
Konkretno, korisnici imaju pravo da:
 • Da povuku njihovu saglasnost u bilo kom trenutku. Korisnici imaju pravo da povuku saglasnost na obradu svojih ličnih podataka.
 • Da prigovore obradi svojih podataka. Korisnici imaju pravo na prigovor na obradu svojih podataka ako se obrada vrši na pravnoj osnovi, a koja ne predstavlja obradu na osnovu saglasnosti. Dalji detalji su navedeni u posebnom odeljku ispod.
 • Da pristupe svojim podacima. Korisnici imaju pravo da saznaju ko obrađuje njihove podatke, da dobiju detalje u vezi sa određenim aspektima obrade kao i da dobiju kopiju podataka koji se obrađuju.
 • Da potvrde i zatraže ispravku. Korisnici imaju pravo da verifikuju tačnost svojih podataka i zatraže da se ona ažurira ili ispravi.
 • Da ograniče obradu svojih podataka. Korisnici imaju pravo da, pod određenim okolnostima, ograniče obradu svojih podataka. U ovom slučaju, procesor neće obrađivati podatke za bilo koju drugu svrhu osim čuvanja.
 • Da obrišu ili uklone svoje lične podatke. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, dobiju brisanje svojih podataka od strane procesora.
 • Da dobiju svoje podatke i iste dostave drugom procesoru. Korisnici imaju pravo da dobiju svoje podatke u strukturiranom i čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvodljivo, da ih predaju drugom procesoru. Ova odredba se primenjuje pod uslovom da se podaci obrađuju automatskim sredstvima i da je obrada zasnovana na saglasnosti korisnika, na osnovu ugovora ili na osnovu njegovih predugovornih obaveza.
 • Da podnesu žalbu. Korisnici imaju pravo da podnesu zahtev pred svojim nadležnim organom za zaštitu podataka.
Detalji o pravu na prigovor na obradu
Kada se podaci o ličnosti obrađuju u javnom interesu, u vršenju službenog ovlašćenja koja je poverena procesoru ili u svrhe legitimnih interesa istog, korisnici mogu uložiti prigovor na takvu obradu, i to pružanjem relevantnte osnove u vezi sa njihovom posebnom situacijom, a sve u cilju opravdavanja prigovora.
Međutim, korisnici moraju znati da, ukoliko se njihovi podaci o ličnosti obrađuju u cilju direktnog marketinga, oni se mogu protiviti tom procesu u bilo kom trenutku bez pružanja opravdanja. Da biste saznali da li procesor obrađuje lične podatke za potrebe direktnog marketinga, korisnici mogu da se pozovu na relevantne odeljke ovog dokumenta.
 
Kako ostvariti ova prava
Svi zahtevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se upućivati procesoru kroz kontaktne podatke navedene u ovom dokumentu. Na ove zahteve se ne naplaćuje naknada, a procesor će ih obraditi u najkraćem mogućem roku a najskasnije u roku od 30 dana.

Politika kolačića
Farmina Pet Foods koristi kolačiće. Da biste saznali više i za detaljno obaveštenje o kolačiću, pročitajte stranicu Politika kolačića.
 
Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Zakonske mere
Lični podaci korisnika mogu se koristiti od strane procesora na sudu ili u fazama koje vode do eventualnih pravnih radnji zbog nepravilne upotrebe Farmin Pet Foods ili povezanih usluga. Korisnik izjavljuje da je svestan da se od procesora može tražiti da otkrije lične podatke na zahtev nadležnih organa.
 
Dodatne informacije o podacima o ličnosti korisnika
Pored informacija sadržanih u ovoj Politici privatnosti, Farmina Pet Foods može pružiti korisniku dodatne informacije vezane za određene usluge ili prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.
 
Zapisi o sistemu i održavanje
U svrhu rada i održavanja Farmina Pet Foods i sve ostale usluge treće strane mogu sakupljati datoteke koje beleže interakciju sa Farmina Pet Foods (Sistem logs) i koriste druge lične podatke (kao što je IP adresa) za tu svrhu.
 
Informacije koje nisu sadržane u ovoj Politici
Više detalja o sakupljanju ili obradi ličnih podataka može se zatražiti od procesora u svakom trenutku.
 
Kako se obrađuju zahtevi "Ne prati"
Kompanija Farmina Pet Foods nema mogućnost da odgovori na zahteve "Ne prati".
Da biste utvrdili da li bilo koja od usluga treće strane podržava "Ne prati" zahteve, pročitajte njihove smernice o zaštiti privatnosti.
 
Promene Politike privatnosti
Procesor zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku tako što obaveštava svoje korisnike na ovoj stranici i možda u okviru Farmina Pet Foods i / ili - koliko je to tehnički i pravno izvodljivo - slanje obaveštenja korisnicima koristeći bilo koje kontakt informacije dostupne procesoru. Preporučuje se da se često proverava ova stranica, odnosno datum poslednje izmene navedene u dnu stranice ove Politike.
 
Ukoliko promene utiču na aktivnosti obrade obavljene na osnovu saglasnosti korisnika, procesor će zatražiti novu saglasnost od korisnika, ukoliko je to potrebno.

 
Definicije i pravne reference 
 
 • Podaci o ličnosti (ili podaci)
  Sve informacije koje direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama - uključujući i lični identifikacioni broj - omogućavaju identifikaciju ili prepoznatljivost fizičkog lica.
 • Podaci o korišćenju
  Informacije koje se automatski prikupljaju pomoću Farmina Pet Foods (ili usluga trećih strana koje se koriste u Farmina Pet Foods), a koje mogu uključivati: IP adrese ili imena domena računara koje koriste korisnici Farmina Pet Foods, URI adrese (Uniform Resource Identifier ), vreme zahteva, metod koji se koristi za podnošenje zahteva serveru, veličinu primljene datoteke, numerički kod koji označava status odgovora servera (uspešan ishod, greška itd.), zemlju porekla, karakteristika pretraživača i operativnog sistema koji korisnik koristi, razne vremenske detalje po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici u okviru aplikacije) i detalji o putanji koja se prati unutar aplikacije sa posebnim osvrtom na redosled posećenih stranica i druge parametre o operativnom sistemu uređaja i / ili korisničkom IT okruženju.
 • Korisnik
  Pojedinac koji koristi Farmin Pet Foods koji se, ukoliko nije drugačije naznačeno, poklapa sa licem čiji su podaci.
 • Predmet podataka
  Osoba na koju se odnose podaci o ličnosti.
 • Kontrolor podataka
  Fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.
 • Procesor podataka (ili vlasnik)
  Fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje ciljeve i sredstva obrade ličnih podataka, uključujući i sigurnosne mere u vezi sa radom i korišćenjem Farmina Pet Foods.
 • Farmina Pet Foods (ili aplikacija)
  Sredstva za prikupljanje i obradu ličnih podataka korisnika.
 • Usluga
  Usluga koju pruža Farmina Pet Foods na ovom sajtu / aplikaciji.
 • Evropska unija (ili EU)
  Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve reference u ovom dokumentu koje se odnose na Evropsku uniju uključuju sve sadašnje države članice u Evropske unije i Evropske ekonomske zone.
 • Kolačići
  Mali delovi podataka koji se čuva na korisnikovom uređaju.
 • Pravne informacije
  Ova izjava o privatnosti je pripremljena na osnovu odredaba višestrukih zakona, uključujući čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opšta Uredba o zaštiti podataka).
   
  Ova politika privatnosti se odnosi isključivo na Farmina Pet Foods, ako u ovom dokumentu nije drugačije naznačeno.
   
Poslednje ažuriranje: 22. maj 2018.