Obchodní podmínky

Uživatelé služeb, které nabízí Farmina Pet Foods, potvrzují a souhlasí s těmito podmínkami.

Informace o Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods je jedním z předních výrobců krmiv pro domácí zvířata. Výrobky Farmina jsou uváděné na trh rozsáhlou sítí distributorů, obchodů s domácimi zvířaty a profesionálů, jakož i e-commerce spoločností Farmina, které jsou k dispozici na této adrese, kde si můžete prečíst a zakoupit široký sortiment nabízených produktů a využít různé služby a akce společnosti Farmina.

ÚVOD

Tento dokument
Tento dokument je právní smlouvou mezi vámi, Uživatelem a subjektem, který poskytuje Farminu Pet Foods. Reguluje používaní on-line vlastností a v každém případě i použití poskytovaných služeb. "Právní smlouva" znamená, že podmínky této smlouvy jsou závazné pro vztah mezi vámi a námi po přijmutí podmínek. Pre jednoduchost se pro označení vás, Užívatele, používají označení jako "vy", "vaše" a podobné výrazy, buď v jednotném, anebo v množném čísle. "My", "naše", "my" a podobné výrazy se týkají společnosti, která vlastní a spravuje Farminu Pet Foods, jako je to uvedeno v tomto dokumentu. "Farmina Pet Foods" označuje aktuální webovou stránku a / nebo aplikaci. "Dohoda" se vztahuje na tento dokument, ve znění pozdějších změn a doplnění. Dohoda se uzavírá v českém jazyce. Další definované pojmy jsou uvedené v časti "Definice" ve spodní části Dohody.

Přijetí této Dohody
Abyste mohli používat Farminu Pet Foods, musíte tuto smlouvu pečlivě přečíst a souhlasit s tím, že ji akceptujete kliknutím na tlačítko „Akceptuji“. Pokud tuto smlouvu neakceptujete, službu nemůžete používat.

REGISTRACE, OBSAH FARMINY PET FOODS A ZAKÁZ POUŽÍVANÍ FARMINA PET FOODS

Registrace
Pro používání této služby anebo kterékoliv její části se musí uživatelé zaregistrovat pravdivým a úplným způsobem a poskytnout všechny požadované údaje v príslušném registračním formuláři. Uživatelé musí taktéž přijmout zásady ochrany osobních údajů a tyto Smluvní podmínky. Uživatelé jsou zodpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích pověření. Rozumí se, že Majitel nenese za žádných okolností zodpovědnost za ztrátu, odhalení, krádež anebo neoprávněné použití třetími stranami z jakéhokoliv důvodu pověření prístupu od uživatele.

Odstranění uživatelských účtů a ukončení účtu
Registrovaní uživatelé mohou zrušit svoje účty a přestat používat službu kdykoliv prostřednictvím rozhraní Farmina Pet Foods anebo přímo přes kontakt jeho vlastníka. Majitel si v případě porušení Smluvních podmínek Užívatelem vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit anebo zrušit účet Uživatele.
Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornení pozastavit anebo zrušit účet uživatele, pokud se domnívá, že: 

 • Uživatel porušil tuto smlouvu. a / anebo
 • přístup uživatele anebo používaní služby může mít za následek poškození vlastníka, jiných uživatelů anebo třetích stran; a / anebo
 • používání Farminy Pet Foods užívatelem může mít za následek porušení zákonů anebo předpisů; a / anebo
 • v případě vyšetřovaní soudním řízením anebo účastí vlády; a / anebo
 • účet se považuje na základě vlastního uvážení Majitele z jakéhokoliv důvodu za nevhodný anebo urážlivý anebo v rozporu s touto Smlouvou.
Obsah dostupný na Farmina Pet Foods
Obsah dostupný na Farmina Pet Foods je chráněný platnými právními předpisy týkajícími se práv duševního vlastnictví a souvisejících mezinárodních úmluv. Pokud není uvedené jinak, použití jakéhokoliv obsahu je povolené výlučně v rámci limitů uvedených v této klauzuli. Vlastník uděluje Uživateli po dobu celého trvání Smlouvy, osobní, nepřenosnou a nevýhradní licenci na používání takového obsahu. Taková licence je určena výlučně na osobní použití jakéhokoliv takového obsahu a nikdy na komerční použití a je omezená na zařízení Uživatele. Uživatel proto nesmí kopírovat a /nebo stahovat a / nebo sídlet (za hranice uvedenými níže), upravovat, publikovat, přenášet, prodávat, sublicencovat, upravovat, přenášet, přiřazovat třetím stranám nebo vytvářet odvození díla z obsahu, vrácení obsahu třetích stran, které jsou k dispozici na stránkách Farmina Pet Foods, a ani žádné třetí straně nepovolit, aby tak učinil prostřednictvím Uživatele nebo jeho zařízení, a to i bez vědomí Uživatele. Pokud jen na Farmině Pet Foods výslovně uvedené, Uživatel může být oprávněný jen na osobní použití, stáhnnout a / nebo kopírovat a / nebo sdílet určitý obsah prostřednictvím Farminy Pet Foods pro svůj osobní účel a pod podmínkou, že autorská práva a všechny ostatní oprávnění požadované vlastníkem jsou správně implementované. 

Obsah poskytovaný třetími stranami
Vlastník nezmění obsah nebo odkazy poskytnuté třetími stranami před jejich uveřejněním na Farmině Pet Foods. Vlastník nezodpovídá za obsah poskytnutý třetími stranami nebo za jeho dostupnost. 

Obsah poskytnutý Uživatelům
Uživatelé jsou zodpovědní za svůj vlastní obsah a obsah třetích stran, který sdílejí prostřednictvím Farminy Pet Foods, který odevzdávají a uveřejňují na Farmina Pet Foods nebo prostřednictvím Farmina Pet Foods nebo které přenesou jiným způsobem. Uživatelé potvrzují, že mají všechny potřebné souhlasy od třetích stran, které údaje a / nebo obsah sdílejí s Vlastníkem, a tímto odškodní Vlastníka za jakýhkoliv závazek nebo nárok vznesený vůči Vlastníkovi v souvislosti s nelegální distribucí obsahu třetí strany nebo nezákonným použitím služby. 
Vlastník neupravuje obsah poskytovaný Uživateli nebo třetími stranami, ale bude jednat, pokud budou stížnosti přijaté od Uživatelů nebo pokud veřejné orgány vydají příkazy týkající se obsahu považovaného za urážlivý nebo nezákonný. 
Vlastník může zejména rozhodnout o pozastavení nebo přerušení vizualizace obsahu v případě, že:
 • jiní Uživatelé podají stížnost;
 • bude mu doručené oznámení o porušení práv duševního vlastnictví;
 • rozhodlo se, že se tak učinní z důvodu nebo v důsledku právních kroků;
 • uvedl, že činnost je vyžadována veřejným orgánem; nebo
 • pokud se předpokládá, že obsah, ačkoli je dostupný prostřednictvím Farminy Pet Foods, může ohrozit Uživatele, třetí strany, dostupnost služby a / nebo vlastníka. 
Práva nad obsahom poskytovaným Uživateli
Jediná práva udělená Vlastníkovi ve vztahu k obsahu poskytovanému Uživateli jsou ty, které jsou potřebné na provoz a údržbu společnosti Farmina Pet Foods. 
Pokud není uvedené jinak, platí toto: Podáním, uveřejněním nebo zobrazováním obsahu na nebo prostřednictvím Farminy Pet Foods Uživatel udělí Vlastníkovi licenci bez územních omezení, nevýhradních, bez poplatků a s právem sublicence používat, kopírovat, reprodukovat, zpracovávat, upravovat, publikovat, přenášet, zobrazovat a distribuovat takový obsah na jakémkoliv médiu nebo prostřednictvím distribučních metod, které jsou v současnosti k dispozici nebo budou vyvinuty. 

Služby poskytované třetími stranami
Uživatelé mohou využívat služby nebo obsah třetích stran zahrnutý v Farmine Pet Foods, ale musí si být vědomi těchto podmínek třetích stran a souhlasit s nimi. Za žádných okolností se Majitel nebude považovat za zodpovědného ve vztahu k správné funkčnosti nebo dostupnosti obouchstranných služeb třetí stranou. 

Zakázané použití
Služba se používá pouze v souladu s těmito podmínkami. 
Uživatelé nesmí:
 • špatně inzerovat, dekompilovat, rozebírat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla založená na Farmina Pet Foods nebo jakékoliv jejich části;
 • obejít jakoukoliv technologii, kterou používá společnost Farmina Pet Foods nebo její poskytovatelé licencí na ochranu obsahu přístupného prostřednictvím něj;
 • kopírovat, ukládat, upravovat, měnit, připravovat jakékoliv odvozená díla nebo jakýmkoliv způsobem měnit obsah poskytovaný prostřednictvím Farmina Pet Foods;
 • používat jakékoliv roboty, aplikace na vyhledávaní webových stránek nebo jiné automatizované zařízení, proces nebo prostředky na přístup, získávání nebo indexování jakýhkoliv částí Farmina Pet Foods nebo jejich obsahu;
 • pronájem nebo sublicenci Farmina Pet Foods;
 • poškozovat, zneužívat, obtěžovat, používat ohrožující postupy, ohrožovat nebo porušovat zákonná práva jiných jiným způsobem (napříkad práva na soukromí a publicitu);
 • šířit nebo publikovat obsah, který je nezákonný, obscénní, nelegitimní, pomlouvačný nebo nevhodný;
 • zneužít jakýhkoliv účet, který používá jiný Uživatel;
 • zaregistrovat nebo používat službu s cílem přistupovat k Uživatelům s cílem propagovat, prodávat nebo inzerovat produkty nebo služby jakéhokoliv druhu prostřednictvím Famina Pet Foods jakýmkoliv způsobem;
 • používat Farmina Pet Foods jiným nesprávným způsobem, který porušuje Smluvní podmínky. 

PODMÍNKY PRODEJE A NÁKUPU
Platební metody
Farmina Pet Foods používá na zpracování plateb nástroje třetích stran a nejsou žádným způsobem spojené s žádnou z poskytnutých platebních informací - např. s kreditní kartou. 
Všechny náklady spojené se zamítnutými platbami nese Uživatel. 

Dostupnost produktů
Ceny, popisy nebo dostupnost produktů se mohou změnit bez upozornění. Uveřejněné fotografie jsou jen na účely reprezentace a nemusí být přesným vyzobrazením produktu. 
Majitel učinní všechno pro to, aby představil charakteristiky produktů s největší úrovní podrobností povolených společností Farmina Pet Foods na každé záložce odpovídajícího výrobku, který si Uživatel prohlédl. Avšak obrazy a barvy produktů nabízených na prodej na Farmine Pet Foods se mohou od skutečných lišitv důsledku mnoho faktorů, včetně příkladů monitorů přístroje Uživatelů, fotografických filtrů atd. Proto Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoliv tyto malé rozdíly nepředstavují nedostatky shody výrobků. 

Proces nákupu
Každá odeslaná objednávka představuje nabídku na nákup produktů. Objednávky závisí od dostupnosti a od vlastního uvážení Vlastníka. Uživatelé musí vybrat požadované produkty a dokončit objednávku po důkladném ověření informací v souhrnu objednávek. Objednávka je zadaná potvrzením objednávky a podléhá zaplacení ceny, daní a poplatků za dopravu a další poplatky uvedené v souhrnu objednávky. Příjem zpracování objednávky ještě nepředstavuje přijetí objednávky. Objednávka musí být potvrzená v čase odeslání. Potvrzení objednávky Vlastníkem na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem. Vlastník si vyhrazuje právo zrušit objednávku tak, že informuje Uživatele do 5 pracovních dní od zadání objednávky na e-mailovou adresu o nedostupnosti jedného nebo více zakoupených produktů. V tomto případě Majitel vrátí cenu a náklady na doručení, které vznikly. 

Nabídky a slevy
Vlastník si vyhrazuje právo na základě svého výhradního a nespochybněného uvážení nabízet slevy a / nebo nabídky na omezené časové období. Podmínky těchto slev a / nebo nabídek budou specifikované vždy na příslušné informační stránce Farminy Pet Foods. Každá sleva a / nebo nabídka bude platná na dobu určitou nebo, pokud je to vhodné, za poslední období. Pokud je sleva a / nebo nabídka jen na omezenou dobu, čas se vztahuje na časové pásmo vlastníka, jak je uvedeno v jeho umístění v tomto dokumentu. 

Použití kupónů
Pokud není uvedeno jinak, na používání kupónů se vztahují následující podmínky:
 • Každý kupón je platný pro jednu osobu a může být použitý jednorázovým způsobem do data uvedeného v pokynech na webových stránkách a / nebo v doprovodném kupónu.
 • Částečné použití kupónu není povolené, ani ho není možno použít způsobem, který v pozdějším stádiu vede k jeho úplnému splacení.
 • Kupón musí být použit výhradně v lhůtě určené nabídkou. Po uplynutí tohoto období automaticky uplyne platnost kupónu, čím se zabrání možnosti, aby jej Uživatel mohl uplatnit vícekrát.
 • Pokud se kupón používá pro jiné služby než ty, které jsou uvedené v počáteční nabídce, Uživatel nemá nárok na jakýkoliv úvěr / refundaci / kompenzaci, pokud existuje rozdíl mezi původní hodnotou nabídky a vykoupenou hodnotou. 
 • Použití kupónu je určené výhradně na osobní, nekomerční použití. Z tohoto důvodu je každá reprodukce, falšování a komerční obchod zakoupeného kupónu přísně zakázána spolu s jakoukoliv nezákonnou činností spojenou s nákupem a / nebo použitím kupónu. 
Pokud dojde k jakémukoliv nezákonnému konání, Majitel může oprávněně odmítnout plnění svých smluvních závazků. 

Ceny a náklady na doručení
Pokud není uvedeno jinak, ceny zahrnují příslušné daně. Náklady na doručení se zobrazují jen ve fázi dokončení objednávky a pokud není uvedeno jinak, nepovažují se za zahrnuté. Tyto náklady se mohou někdy výrazně měnit v důsledku cíle, který Uživatel vybral. Pro zásilky do zahraničí se clo nebo dovozní clo, které snáší Uživatel, přičítají k nákladům na přepravu a budou účtované, když balík dosáhne cílovou krajinu. Majitel nenese žádnou odpovědnost ani možnost zásahu s ohledem na výše uvedené náklady, které nejsou v jeho sféře kontroly. 

Platba na dobírku
Za určitých okolností může Uživatel používat platební službu na dobírku, prostřednictvím které je po doručení kurýr zodpovědný na vybrání dlužné částky v měně Farminy. Dobírka je možná pro objednávku s celkovou hodnotou max. 3 000 EUR a v každém případě v rámci limitů povolených pro hotovostní transakce. V případě konzistentnosti platí ustanovení v oddílu "Dodávka".

Zachování vlastnického práva
Až do úplného zaplacení ceny objednaných produktů zůstanou tyto produkty majetkem vlastníka. 

PRÁVO odstoupit od smlouvy A ZÁRUKA
Odstoupení od výživového programu Farmina
V případě nákupu produktů nebo služeb prostřednictvím Farminy Pet Foods má uživatel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Uživatel nebo třetí osoba - jiná než dopravce a určená Uživatelem - fyzicky vlastní produkty. Na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je uživatel povinný oznámit Majitelovi svoje rozhodnutí o zrušení zasláním jednoznačného vyhlášení určeným kontaktům. Za tímto účelem je Uživatelovi k dispozici formulář na odstoupení od koupě uvedený v části "Definice" tohoto dokumentu. Uživatele však mohou svobodně vyjádřit své přání stáhnout objednávku jiným ekvivalentním způsobem. 

Uživatel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v kterémkoliv okamžiku bez toho, aby mu hrozil jakýkoliv postih a bez toho, aby musel uvést důvody ukončení. Musí zaslat písemné oznámení Majitelovi uvedenému v tomto dokumentu. Majitel může kdykoliv odstoupit bez toho, aby musel poskytnout jakékoliv vyjádření, a to písemně oznámit Uživateli do 15 pracovních dní. Tím se vylučují případy polehčující okolností, v kterých může vlastník okamžitě odstoupit. Uživatel bere na vědomí, že odstoupení od smlouvy neobsahuje žádnou náhradu za část služby, která už byla poskytnutá, ani nezakládá nárok na žádnou náhradu nebo úhradu. 
 
Následky odstoupení od smlouvy / objednávky
Uživatelům, kteří správně odstoupí od smlouvy, uhradí Vlastník všechny platby vykonané Vlastníkovi, včetně těch, které pokrývají náklady na doručení (s výjímkou dodatečných nákladů vyplývajících z možného výběru určitého druhu dodání jiného než je standartní metoda dodání, která by způsobila nižší náklady na dodání) bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy byl Vlastník informovaný o rozhodnutí Uživatele odstoupit od této smouvy. Náhrady se uskuteční s použitím těch stejných platebních prostředků, jaké použil Uživatel na počáteční transakci, pokud se Uživatel výslovně nedohodnul jinak; v případě Uživatel nebude v důsledku takového předplacení nést žádné dodatečné náklady. Náhrada může být zadržena až do přijetí zboží nebo do té doby, než Uživatel neuvede důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dřív. Uživatel zašle zpět zboží a vrátí ho Vlastníkovi bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy Uživatel oznámil svůj úmysl odstoupit od smlouvy. Lhůta je splněná, pokud Uživatel odešle zpět zboží před uplynutím 14-denní lhůty. Náklady na vrácení zboží nese Uživatel, ale budou předplacené, jak je uvedeno výše. Uživatel je výhradně zodpovědný za jakoukoliv zmenšenou hodnotu zboží, která vznikla při manipulaci se zbožím jinak, než je potřebné na určení povahy, charakteristik a funkčnosti zboží. 

Uplatnitelnost práva na odstoupení od smlouvy
Ustanovení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a její důsledky a výjímky se vztahují výlučně na ty Uživatele, kteří jsou kvalifikovaní jako spotřebitelé, tj. Uživatelé, kteří zboží použili na účely, které můžeme považovat mimo jejich obchodní činnost (nebo podnikatelskou činnost) nebo profesi. 

Záruka
Uživatel, který si kupuje zboží jako spotřebitel, má právo na záruku shody pro zakoupené produkty a služby do 24 měsíců od nákupu za podmínky, že majitelovi se oznámí zjištěné nedostatky do 2 měsíců od jejich zjištění. Na uplatnění záručného práva je Uživatel povinný kontaktovat vlastníka prostřednictvím kontaktních informací obsáhnutých v tomto dokumentu a poskytnout přesný opis vady. 
Pokud výrobek neodpovídá popisu, Uživatel má právo na opravu nebo výměnu produktu. 
Uživatel má též právo požadovat přiměřené snížení cen nebo ukončení smlouvy v těchto případech: 
 • pokud je oprava a výměna nemožná nebo příliš nákladná;
 • pokud Vlastník nepodnikl kroky na opravu nebo výměnu zboží v přiměřené lhůtě, ne méně než 15 dní;
 • vždy, když předtím vykonaná výměna nebo oprava způsobila Uživatelovi značné těžkosti. 
Uživatel je povinný vrátit chybné výrobky. 

Záruka výrobců
Všechny produkty prodávané vlastníkem prostřednictvím @ {this_application} využívají záruku "Farmina". Pokud je produkt pro zvíře nevhodný, Uživatel, který je kvalifikovaný jako spotřebitel, má právo požádat o výměnu produktu s jiným, podle svého výběru, který má stejnou obchodní hodnotu. Tato záruka se může aktivovat za předpokladu, že se nevyčerpalo víc než 20 % výrobku. V případě uplatnění záruky "Farmina" se dopravní náklady na sběr a dodání nového produktu hradí Uživatel. 

Odškodnění a omezení zodpovědnosti

Odškodnění

Uživatel souhlasí s odškodněním a držením Majitele a jeho dceřiných společností, přidružených společností, ředitelů, zástupců, společných značek, partnerů a zaměstnanců, které jsou nezávadné vůči jakémukoliv nároku nebo poptávku vrácení, včetně jiných poplatků a nákladů uskutečněného třetí stranou v důsledku vyplývajícího z obsahu Uživatele, používání nebo připojení ke službě, porušení těchto podmínek nebo porušení jakýhkoliv práv třetích stran. 

Omezení odpovědnosti
Společnost Farmina Pet Foods a všechny funkce přístupné prostřednictvím Farmina Pet Foods jsou k dispozici Uživatelům za podmínek uvedených ve smlouvě bez jakékoliv záruky, výslovně nebo implicitně, která se nevyžaduje ze zákona. Neexistuje zejména záruka vhodnosti služeb nabízených pro konkrétní cíle Uživatele. 
Farmina Pet Foods a funkce přístupné prostřednictvím Farmina Pet Foods používají Uživatelé na vlastní riziko a vlastní zodpovědnost. 
Vlastník je v rámci příslušných právních předpisů zodpovědný nejméně za smluvní a mimosluvní škody Uživatelem nebo třetími stranami pokud se jedná o škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí, pokud jde o bezprostřední a přímé důsledky činnosti společnosti Farmina Pet Foods. Vlastník proto nezodpovídá za:
 • jakékoliv ztráty, které nejsou přímým důsledkem porušení Smlouvy Vlastníkem;
 • jakékoliv ztráty podnikatelských příležitostí a jakékoliv jiné ztráty, a to i nepřímé, která může vzniknout Uživateli (například, ale ne výlučně, obchodní ztráty, ztráty příjmů, výnosy, zisky nebo očekávané úspory, ztráta smluv nebo obchodní vztahy, ztráta reputace nebo goodwill atd.)
 • škody nebo ztráty vyplývající z přerušení nebo selhání Farmina Pet Foods z důvodu vyšší moci nebo přinejmenším z nepředvídaných a nepředvídatelných událostí a v každém případě nezávisle od vůle a mimo kontroly Vlastníka, například ale nejen poruchy nebo přerušení telefónních nebo elektrického vedení, internetu a / nebo jiných prostředků přenosu, nedostupnost webových stránek, stávky, přírodní katastrofy, viry a kybernetické útoky, prerušení dodávky výrobků, třetí stran služby nebo aplikace;
 • nesprávné nebo nevhodné použití Farminy Pet Foods Uživateli nebo třetími stranami. 
Různé

Přerušení služby
Aby se Uživatelům zajistilo co nejlepší využití služby, majitel si vyhrazuje právo přerušit službu pro údržbu nebo aktualizaci systému a informovat Uživatele prostřednictvím neustálé aktualizace uveřejněné na stránce Farmina Pet Foods. 

Opětovné služby
Uživatelé nesmí reprodukovat, kopírovat, prodávat, dále předávat nebo využívat žádnou část Farminy Pet Foods a její služby bez výslovného předcházejícího písemného souhlasu vlastníka, uděleného buď přímo nebo prostřednictvím řádného prodejního programu. 

Zásady ochrany osobních údajů
Informace o používání jiných osobních údajů musí Uživatelé odkázat na pravidla ochrany osobních údajů společnosti Farmina Pet Foods, které se tímto považují za účast těchto podmínek. 

Práva duševního vlastnictví
Všechny ochranné známky, nominálně nebo obrazové, a všechny ostatní ochranné známky, obchodní názvy, servisní známky, slovní značky, ilustrace, obrázky nebo loga, které se objevují v souvislosti s Farminou Pet Foods jsou a zůstanou výlučným vlastnictvím vlastníka nebo jeho poskytovateli licencí a jsou chráněné platnými zákony o ochranných známkách a souvisejícími mezinárodními smlouvami. Všechny obchodní značky a všechny ostatní ochranné známky, obchodní názvy, servisní známky, slovní ochranné známky, ochranné známky, ilustrace, obrázky, loga týkající se třetích stran a obsah uveřejnění těmito třetími stranami na Farmina Pet Foods jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím těchto třetích stran a jejich poskytovatelům licencí, a jsou chráněné příslušnými zákony o ochranných známkách a příslušnými mezinárodními smlouvami. Vlastník nevlastní výše uvedené práva duševního vlastnictví a může je používat jen v mezích a v souladě se smlouvami uzavřenými s takovými třetími stranami a na účely uvedené v tomto dokumentu. 

Vhodnost podle věku 
Uživatelé deklarují, že jsou dospělí podle svých platných pravních předpisů. Za žádných okolností nemohou osoby mladší než 13 let používat Farmina Pet Foods. 

Změny těchto podmínek
Vlastník si vyhrazuje právo ke změně těchto Podmínek kdykoliv a informuje Uživatele uveřejněním oznámení v rámci společnosti Farmina Pet Foods. Uživatelé, kteří nadále používají Farmina Pet Foods po zveřejnění změn, akceptují nové podmínky v plném rozsahu. 

Přidělení smlouvy
Vlastník si vyhrazuje právo převést, přiřadit, odstranit novinkou nebo subdodavatelem všechny nebo jakékoliv práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, pokud nejsou dotknuté práva Uživatele podle Podmínek. Uživatelé nesmí bez písemného souhlasu vlastníka přiřadit nebo přenést svá práva nebo povinnosti podle těchto podmínek. 

Kontakty
Všechna oznámení týkající se Farminy Pet Foods musí být odeslané pomocí kontaktů uvedených v tomto dokumentu. 

Oddělitelnost
Pokud není ustanovení těchto podmínek neplatné nebo nevykonatelné, tato klauzule se odstraní a zůstávající ustanovení nebudou ovlivněny a zůstanou v platnosti. 

Rozhodné právo a pravomoc
Tyto Podmínky a jakýkoliv spor týkající se implementace, intepretace a platnosti této smlouvy podléhají zákonu, judikci státu a výhradně judikci soudů, dle místní příslušnosti. Výjímka z tohoto pravidla se uplatňuje v případech, kdy zákon poskytuje spotřebitelům jediné místo příslušnosti soudů. 

ŘEŠENÍ SPORŮ 

Online řešení sporů pro spotřebitele
Spotřebitel, který má bydliště v Evropě, si musí být vědom toho, že Evropská komise zřídila on-line platformu pro alternativní řešení sporů, která zabezpečuje mimosoudní metodu na řešení jakéhokoliv sporu souvisejícího se smlouvami o prodeji a službách na internetu. V důsledku toho, pokud jste evropský spotřebitel můžete použít takovou platformu na vyřešení jakéhokoliv sporu vyplývajího z online smlouvy uzavřeného s vlastníkem. Platforma je k dispozici v náledujícím odkaze. Vlastník je k dispozici v případě jakýhkoliv otázek prostřednictvím e-mailové adresy uveřejněné v informacích o vlastníkovi v tomto dokumentu. 

Definice

Vzorový formulář na odstoupení od koupě

Adresované:
Russo Mangimi S.p.A. Via Nazionale delle Puglie 80035 - Nola (NA) Itálie DIČ: 01239651217 Splacené společné jmění: 6.750.000 € Obchodní komora v Neapoli
info@farmina.com
I / Tímto oznamujeme, že odstupujeme od mé / naší smlouvy o prodeji následného zboží / za poskytnutí následujícího servisu: 

_____________________________________________ (vložte popis zboží / služeb, kterou jsou předmětem příslušného výběru)

• Objednané dne: __________________ (vložte datum)
• Přijaté dne: _____________________ (vložte datum)
• Jméno spotřebitele (spotřebitelů): ________________
• Adresa spotřebitele (spotřebitelů): _________________
• Datum: ____________________________________


(podepsat, pokud je tento formulář vytištěný na papíře) 

Potvrzení objednávky
Označuje e-mail, který odesílá Vlastník jako potvrzení o dodání v okamžiku odeslání zakoupených výrobků nebo jejich částí. 

Potvrzení o zpracování objednávky
Označuje e-mail, který po odeslání objednávky posílá vlastník. 

Služba
Služba poskytovaná společností Farmina Pet Foods, jak je popsaná v těchto podmínkách, a ve společnosti Farmina Pet Foods. 

Smluvní podmínky (nebo Podmínky)
Tyto Smluvní podmínky, které tvoří právně závaznou dohodu mezi Uživatelem a Vlastníkem. 

Uživatel
Každý Uživatel služby, ať už fyzická či právnická osoba. 

Naposledy zaktualizováno: 22. května 2018