Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Farmina Pet Foods

Shromažďujeme některé osobní údaje od svých uživatelů.

Správce osobních údajů:

Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
(dále jen „Farmina Pet Foods“ nebo „správce“)
(v daném kontextu tohoto dokumentu je pod pojem „Farmina Pet Foods“ zařazováno i užívání domén a webových stránek/aplikace Farmina Pet Foods)
Kontaktní email Farmina Pet Foods : info@farmina.com
 
Typy zpracovávaných osobních údajů

Mezi typy osobních údajů, které Farmina Pet Foods, jakožto správce osobních údajů,  shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích subjektů, jsou: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa, provincie, PSČ, město, pohlaví, datum narození, název společnosti, daňové identifikační číslo, dodací adresa, číslo domu, soubory Cookies a Uživatelská data.
Kompletní podrobnosti o každém druhu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany osobních údajů, příp. konkrétními vysvětlujícími texty zobrazenými před sběrem dat.
Osobní údaje mohou být volně poskytovány Uživatelem nebo v případě Uživatelských dat automaticky shromažďovány při používání Farmina Pet Foods.
Není-li stanoveno jinak, veškeré osobní údaje požadované Farmina Pet Foods jsou povinné a neposkytnutí těchto údajů může znemožnit Správci poskytovat své služby. V případech, kdy Farmina Pet Foods  výslovně uvádí, že některé údaje nejsou povinné, uživatelé mohou sdělovat tyto údaje bez následků na dostupnost nebo fungování služby.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na Farmina Pet Foods .
Jakékoli použití Cookies - nebo jiných sledovacích nástrojů – ze strany Farmina Pet Foods nebo poskytovatelem služeb třetích stran, které používá Farmina Pet Foods , slouží k účelům poskytování služeb požadovaných uživatelem, přistupující k ostatním účelům popsaným v tomto dokumentu a v zásadách Cookies, pokud jsou k dispozici.
Uživatelé jsou zodpovědní za veškeré osobní údaje třetích osob získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím Farmina Pet Foods  a pro tyto případy potvrzují, že mají souhlas třetí strany k poskytnutí osobních údajů Farmina Pet Foods.
 
řežim a místo zpracování osobních údajů

Způsoby zpracování

Farmina Pet Foods provede příslušná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněného přístupu, odhalení, změnám nebo neoprávněnému zničení osobních údajů.
Zpracování osobních údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů IT, a to podle organizačních postupů a režimů, které se přímo vztahují k uvedeným účelům. Vedle Farmina Pet Foods mohou být osobní údaje zpřístupněny odpovědným osobám, které se podílejí na činnosti Farmina Pet Foods  (správa, prodej, marketing, právní oddělení, systémová správa) nebo externím stranám (např. třetím poskytovatelům technických služeb, poštovních nosičů, poskytovatelů hostingu, IT společnostem, komunikačním agenturám) jmenovaným v případě potřeby jako zpracovatelé osobních údajů za strany Farmina Pet Foods. Aktualizovaný seznam těchto stran (zpracovatelů) může být kdykoli vyžádán od Farmina Pet Foods .

Právní základ zpracování

Farmina Pet Foods může zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů, pokud platí jedna z následujících možností:
  • Uživatelé souhlasili s jedním nebo více konkrétními účely zpracování;
  • poskytování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Uživatelem a / nebo předsmluvních závazků;
  • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Farmina Pet Foods;
  • zpracování souvisí s úkolem, který je vykonáván ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Správci;
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Farmina Pet Foods.
V každém případě Farmina Pet Foods vždy pomůže vyjasnit konkrétní právní základ, který se týká zpracování, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem na uzavření smlouvy.

Místo

Osobní údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích Farmina Pet Foods  a na všech dalších místech, kde se nacházejí osoby podílející se na zpracování.

V závislosti na poloze uživatele mohou přenosy dat přenášet uživatelská osobní data do jiné země, než je jejich vlastní. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování takových přenesených dat, uživatelé si mohou prohlédnout sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů (viz níže).

Uživatelé mají také právo dozvědět se o právním základu datových přenosů do země mimo Evropskou unii nebo na jakoukoli mezinárodní organizaci řízenou mezinárodním veřejným právem nebo zřízenou dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o přijatých bezpečnostních opatřeních Farmina Pet Foods, aby chránil jejich osobní údaje.
Pokud se takový převod uskuteční, uživatelé mohou zjistit více tím, že zkontrolují příslušné oddíly tohoto dokumentu nebo se obrátí na Farmina Pet Foods.


Retenční doba

Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají tak dlouho, jak to vyžaduje jejich účel.

Proto:
  • Osobní údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy mezi Farmina Pet Foods a Uživatelem budou uchovány, dokud nebude tato smlouva splněna a nebude již další důvod jejich uchování (např. opětovné plnění).
  • Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů Farmina Pet Foods  budou uchovávány tak dlouho, dokud to bude nutné pro splnění těchto účelů. Uživatelé mohou najít konkrétní informace o oprávněných zájmech, které sleduje Farmina Pet Foods , v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním Farmina Pet Foods.
Farmina Pet Foods  může mít možnost uchovávat si osobní údaje po delší dobu, za situace, kdy uživatel souhlasil s tímto zpracováním, pokud takový souhlas není zrušen. Farmina Pet Foods  může být dále povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to nutné k výkonu zákonné povinnosti nebo na základě příkazu státního orgánu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na vymazání, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze po uplynutí doby uchovávání vymáhat.
 
Účely zpracování

Osobní údaje o uživateli jsou shromažďovány tak, aby umožňovali správci poskytovat své služby a také pro následující účely: registrace a ověřování, zpracování plateb, kontaktování uživatele, správu kontaktů a odesílání zpráv, remarketing a cílení na chování, analýzy, hosting a infrastruktura, interakce s externími sociálními sítěmi a platformami a zobrazování obsahu z externích platforem.
Uživatelé mohou najít další podrobné informace o takových účelech zpracování v konkrétních částech tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívají následující služby:

Analytics

Služby uvedené v této kapitole umožňují správci sledovat a analyzovat provoz na webu a lze je použít ke sledování chování uživatele.

Sledování konverzí reklam na Facebooku (Facebook, Inc.)

Sledování konverzí na Facebooku je služba poskytovaná společností Facebook, Inc., která propojuje osobní údaje z reklamní sítě Facebook s akcemi prováděnými na doméně Farmina Pet Foods .

Shromažďované osobní údaje: Cookiess a Uživatelská data.
Místo zpracování: US - Zásady soukromí.

Google Analytics s anonymizovanou IP (Google Inc.)

Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google využívá shromážděné údaje ke sledování a zkoumání používání domény Farmina Pet Foods , k přípravě zpráv o svých činnostech a ke sdílení s dalšími službami Google.

Společnost Google může využívat shromážděná data k tomu, aby kontextualizovala a personalizovala reklamy své vlastní reklamní sítě.

Tato integrace služby Google Analytics anonymizuje vaši IP adresu. Funguje tím, že zkracuje adresy IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google a zkrácena v rámci USA.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a Uživatelská data.
Místo zpracování: US – Zásady soukromí – Odkaz Opt Out.

Kontaktování uživatele

Mailing list nebo newsletter

Přihlášením do mailing listu nebo do informačního bulletinu bude e-mailová adresa uživatele přidána do seznamu kontaktů těch, kteří mohou obdržet e-mailové zprávy obsahující obchodní nebo propagační informace týkající se Farmina Pet Foods. Vaše e-mailová adresa může být také přidána do tohoto seznamu jako výsledek registrace do Farmina Pet Foods  nebo po zakoupení.

Získané osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a telefonní číslo.

Kontaktní formulář (Farmina Pet Foods )

Vyplněním kontaktního formuláře svými údaji povolí uživatelé tyto údaje použít k odpovědi na žádosti o informace nebo jakýkoli jiný druh žádosti, jak je uvedeno v záhlaví formuláře.
Získané osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo a různé typy dat.

Zobrazení obsahu z externích platforem

Tento typ služby Vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek Farmina Pet Foods  a komunikovat s nimi.

Tento typ služby může stále shromažďovat údaje o návštěvnosti webových stránek pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když je uživatel nepoužívá.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram je služba vizualizace obrazu poskytovaná společností Instagram, Inc., která Farmina Pet Foods  umožňuje začlenit obsah tohoto druhu na své stránky.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a Uživatelská data.

Místo zpracování: US – Zásady soukromí.
 
Zpracování plateb

Služby zpracování plateb umožňují Farmina Pet Foods  zpracovávat platby kreditní kartou, bankovním převodem nebo jinými prostředky. Aby byla zajištěna větší bezpečnost, Farmina Pet Foods  sdílí pouze informace potřebné k provedení transakce u finančních zprostředkovatelů, kteří transakci provádějí.

Některé z těchto služeb mohou také umožnit odesílání časovaných zpráv uživateli, například e-maily obsahující faktury nebo oznámení týkající se platby.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal je platební služba poskytovaná společností PayPal Inc., která umožňuje uživatelům provádět platby online.

Získané osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)

Gestpay je platební služba poskytovaná společností Banca Sella S.p.A.
Získané osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Itálie - Zásady soukromí.

Hosting a backendová infrastruktura

Tento typ služby má za cíl hosting osobních dat a souborů, které umožňují provozovat a distribuovat produkty Farmina Pet Foods , jakož i poskytovat připravenou infrastrukturu pro provoz specifických prvků nebo částí Farmina
Pet Foods. Některé z těchto služeb fungují prostřednictvím geograficky distribuovaných serverů, takže je obtížné určit skutečné místo, kde jsou uloženy osobní údaje.

ArubaCloud (Aruba S.p.A.)

ArubaCloud je hostitelská služba poskytovaná společností Aruba S.p.A.

Získané osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Itálie - Zásady soukromí.

Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tento typ služby umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek Farmina Pet Foods .

Interakce a informace získané prostřednictvím Farmina Pet Foods  vždy podléhají nastavení ochrany soukromí uživatele pro každou sociální síť.

Tento typ služby může stále shromažďovat údaje o provozu pro stránky, na kterých je služba nainstalována, i když je uživatel nepoužívá.

Twitter Tweet tlačítko a sociální widgety (Twitter, Inc.)

Tlačítko Twitter Tweet a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Twitter poskytovanou společností Twitter, Inc.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a Uživatelská data.

Místo zpracování: US - Zásady soukromí.

Facebook LIKE tlačítka a sociální widgety (Facebook, Inc.)

Tlačítko Facebook Like a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Facebook poskytovanou společností Facebook, Inc.

Shromažďované osobní údaje: Cookiess a Uživatelská data.

Místo zpracování: US – Zásady soukromí.

Správa kontaktů a odesílání zpráv

Tento typ služby umožňuje spravovat databázi e-mailových kontaktů, telefonních kontaktů nebo jiných kontaktních informací pro komunikaci s Uživatelem.

Tyto služby mohou také shromažďovat údaje týkající se času, kdy byla zpráva zobrazena Uživatelem, a také, když uživatel s ním reagoval, například kliknutím na odkazy uvedené ve zprávě.

MailUp (MailUp)

MailUp je služba správy e-mailů a odesílání zpráv poskytovaná společností MailUp SpA.

Shromážděné osobní údaje: e-mailová adresa.

Místo zpracování: Itálie - Zásady soukromí.

Registrace a ověřování

Registrací nebo autentizací Uživatelé umožňují Farmina Pet Foods  identifikovat je a umožnit jim přístup k vyhrazeným službám.

V závislosti na tom, co je popsáno níže, mohou třetí strany poskytovat služby registrace a autentizace. V takovém případě bude mít Farmina Pet Foods  přístup k některým údajům uloženým těmito službami třetích stran za účelem registrace nebo identifikace.

Přímá registrace (Farmina Pet Foods )

Uživatel se registruje vyplněním registračního formuláře a poskytováním osobních údajů přímo Farmina Pet Foods.

Osobní údaje shromážděné: adresa, město, název společnosti, datum narození, e-mailová adresa, jméno, pohlaví, číslo domu, příjmení, telefonní číslo, provincie, dodací adresa, daňové identifikační číslo, různé typy údajů a PSČ.

Remarketing a cílení na chování

Tento typ služby umožňuje Farmina Pet Foods  a jejím partnerům informovat, optimalizovat a obsluhovat reklamu na základě předchozího používání služeb nebo domény Farmina Pet Foods uživatelem.

Tato aktivita se provádí sledováním Uživatelských dat a použitím souborů Cookies, které jsou přeneseny na partnery, kteří spravují remarketing a aktivitu cílení na chování.

Nad rámec odhlášení z níže uvedených služeb se může uživatel odhlásit od používání služby Cookies třetí stranou návštěvou stránky pro odhlášení z Network Advertising Initiative opt-out Page.

Remarketing služby AdWords (Google Inc.)

Remarketing AdWords je služba remarketingu a cílení na chování poskytovaná společností Google Inc., která spojuje činnost Farminy Pet Foods s reklamní sítí Adwords a Cookies Doubleclick.
Shromažďované osobní údaje: Cookiess a Uživatelská data.

Místo zpracování: US - Zásady soukromí - Odkaz Opt Out.

Facebook remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing je služba remarketingu a služba cílení na chování poskytovaná společností Facebook, Inc., která spojuje činnost Farmina Pet Foods s reklamní sítí Facebook.
Shromažďované osobní údaje: Cookiess a Uživatelská data.

Místo zpracování: US – Zásady soukromí – Odkaz Opt Out.

Další informace o zpracování osobních údajů

Datová komunikace s třetími stranami – předání osobních údajů

Farmina Pet Foods  může vytvářet databáze použitím všech nebo některých Uživatelských dat nebo pomocí údajů druhé úrovně odvozených z aktivit profilování nebo analýzy. Po souhlasu Uživatele může Farmina Pet Foods  tyto databáze sdělovat třetím stranám působícím jako její distributoři mimo italské území. Uživatel si je vědom, že sdělené údaje mohou být těmito třetími stranami používány k zasílání komerčních a propagačních sdělení, a to jak pro vnitřní potřeby, tak od Farmina Pet Foods. Uživatel bude mít vždy možnost odvolat svůj souhlas prostým zasláním e-mailu na kontaktní informace obsažené v tomto dokumentu. Mimo ustanovení tohoto odstavce nebudou osobní údaje sdíleny žádným způsobem.

RdCom

RdCom je služba pro zasílání propagačních zpráv prostřednictvím SMS, MMS a e-mailu poskytovaných společností R & D Communication s.r.l., Místo: Itálie PP: https://www.rdcom.it/docs/upload/ContrattoGW_allC_InfoPrivacy_mag16.pdf

Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva týkající se osobních údajů zpracovávaných Farmina Pet Foods.
Uživatelé mají zejména právo následující práva:

Odvolat svůj souhlas. Uživatelé mají právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud dříve dali svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Podat námitky proti zpracování osobních údajů. Uživatelé mají právo vznést námitky proti zpracování jejich údajů, pokud se zpracování provádí na jiném právním základě, než je jejich souhlas. Další podrobnosti jsou uvedeny v části rozepsané níže.

Právo přístupu k osobním údajům. Uživatel má právo dozvědět se, zda a jak Farmina Pet Foods zpracovává jejich osobní údaje, získávat informace o některých aspektech zpracování a získávat kopie zpracovávaných dat.

Ověřit a požádat o opravu. Uživatelé mají právo ověřit přesnost svých zpracovávaných údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.

Omezit zpracování osobních údajů. Uživatel má za určitých okolností právo omezit zpracování svých osobních údajů. V tomto případě Farmina Pet Foods nebude zpracovávat osobní údaje za jiným účelem, než za účelem uložení.

Nechat své osobní údaje smazat nebo jinak odstranit. Uživatel má za určitých okolností právo požadovat od Farmina Pet Foods výmaz jeho osobních údajů.

Obdržet své osobní údaje a nechat je přenést k jinému správci. Uživatelé mají právo obdržet své údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a pokud je to technicky možné, nechat je předat jinému správci bez překážek. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a že zpracování je založeno buď na souhlasu uživatele nebo na základě smlouvy, kterou je uživatel součástí nebo na základě předsmluvních závazků.

Podat stížnost. Uživatel má právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o oprávnění k podání námitek proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené Farmina Pet Foods  nebo za účelem oprávněných zájmů Farmina Pet Foods, mohou uživatelé k takovému zpracování vznést námitky tím, že poskytnou důvod týkající se jejich konkrétní situace zdůvodnit námitku.
Uživatelé však musí vědět, že pokud budou jejich osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou k tomuto zpracování kdykoli podat námitky, aniž by poskytly jakékoliv odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda Farmina Pet Foods  zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, lze vše vyčíst v příslušných oddílech tohoto dokumentu.

Jak uplatnit Vaše práva
Jakékoli žádosti o uplatnění Vašich práv mohou být směrovány na Farmina Pet Foods a prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti mohou být uplatněny bezplatně a Farmina Pet Foods by je měla co nejdříve a vždy do jednoho měsíce vyřídit.

Cookies
Farmina Pet Foods používá Cookies. Chcete-li se dozvědět víc a podrobné upozornění na soubory Cookiess, můžete si prohlédnout Pravidla pro Cookie.
 
další informace o získávání a zpracování osobních dat

Soudní řízení

Osobní údaje Uživatele mohou být užívány pro právní účely Farmina Pet Foods v rámci soudního řízené nebo ve fázích vedoucích k možným soudním řízením vyplývajícím z nesprávného použití osobních údajů nebo souvisejících Služeb. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že Farmina Pet Foods  může být požádána, aby předložila osobní údaje na žádost orgánů veřejné moci.

Další informace o Osobních údajích Uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, může společnost Farmina Pet Foods na vyžádání Uživatele poskytnout Uživateli doplňující a kontextové informace týkající se konkrétních Služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může Farmina Pet Foods a veškeré služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci se systémem Farmina Pet Foods (systémové protokoly), používat pro tento účel jiné osobní údaje (například adresu IP).

Informace neobsažené v těchto zásadách

Podrobnější informace týkající se shromažďování nebo zpracování osobních údajů mohou být kdykoli vyžádány od Farmina Pet Foods. Viz kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Jak vyřizujeme žádosti "Nesledovat"

Farmina Pet Foods nepodporuje žádosti "Nesledovat". Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran využívá požadavky "Nesledovat", přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Farmina Pet Foods si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tím, že upozorní své uživatele na této stránce a případně v rámci programu Farmina Pet Foods a/nebo - pokud je to technicky a právně proveditelné - zasláním oznámení Uživatelům prostřednictvím jakékoli kontaktní informace, které má k dispozici. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední úpravy uvedenou v dolní části stránky. Pokud změny ovlivňují zpracovatelské činnosti prováděné na základě souhlasu Uživatele, Farmina Pet Foods získá nový souhlas od Uživatele, je-li to požadováno.

Cookies politika Farmina Pet Foods

Soubory Cookies se skládají z částí kódu nainstalovaných v prohlížeči, které pomáhají Farmina Pet Foods i při poskytování Služby podle popsaných účelů. Některé z účelů, pro které jsou soubory Cookies nainstalovány, mohou také vyžadovat souhlas Uživatele.
Pokud je instalace souborů Cookies založena na souhlasu, může být tento souhlas svobodně odvolán kdykoliv podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo osobní data)
Veškeré informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s dalšími informacemi - včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Uživatelská data
Informace shromážděné automaticky prostřednictvím Farmina Pet Foods (nebo služeb třetích stran pověřených ze strany Farmina Pet Foods), které mohou zahrnovat: adresy IP nebo názvy domén počítačů využívaných uživateli, kteří používají služby Farmina Pet Foods, adresy URI (Uniform Resource Identifier ), čas žádosti, způsob, který byl použit k odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje na návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě sledované v rámci aplikace se zvláštním odkazem na posloupnost navštívených stránek a další parametry týkající se operačního systému zařízení a / nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel
Jednotlivci, kteří používají Farmina Pet Foods, kteří, pokud není uvedeno jinak, se shodují se subjektem údajů.

Subjekt údajů
Fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.

Zpracovatel
Fyzická nebo právnická osoba, veřejná moc, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce
Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání Farmina Pet Foods. Správce, pokud není uvedeno jinak, je vlastník Farmina Pet Foods.

Služba/-y
Služba poskytovaná firmou Farmina Pet Foods popsaná v souvisejících podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na tomto webu/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)
Není-li uvedeno jinak, všechny odkazy uvedené v tomto dokumentu na Evropskou unii zahrnují všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Cookies
Určitá data uložená v zařízení Uživatele.

Právní informace
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno na základě ustanovení více právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů).
Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze Farmina Pet Foods, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Poslední aktualizace: 11.5.2018