Privacy policy

PRIVACYBELEID VAN FARMINA PET FOODS
Farmina Pet Foods verzamelt een aantal persoonlijke gegevens van haar gebruikers.
 
Eigenaar en datacontroller
Russo Mangimi S.p.A.Via Nazionale delle Puglie80035 - Nola (NA) Eigenaar contact e-mail: info@farmina.com


Soorten gegevens verzameld
Tussen de soorten persoonsgegevens die Farmina Pet Foods verzamelt, op zichzelf of via derden zijn er: voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, provincie, postcode, stad, verschillende soorten gegevens, geslacht, geboortedatum, bedrijfsnaam, btw-nummer, verzendadres, huisnummer, cookies en gebruiksgegevens.Volledige gegevens over elk type Persoonsgegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonsgegevens kunnen vrij worden verstrekt door de Gebruiker, of, in geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Farmina Pet Foods.Tenzij anders vermeld, zijn alle door Farmina Pet Foods gevraagde gegevens verplicht en kan het voor Farmina Pet Foods onmogelijk zijn om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin Farmina Pet Foods specifiek stelt dat sommige gegevens niet verplicht zijn, Gebruikers zijn vrij om deze gegevens niet te communiceren zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Service.Gebruikers die niet zeker zijn over welke persoonsgegevens verplicht zijn, zijn welkom om contact op te nemen met de Eigenaar.Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door Farmina Pet Foods of door de eigenaren van diensten van derden die door Farmina Pet Foods worden gebruikt, dient het doel om de door de Gebruiker vereiste Service te leveren, naast alle andere doeleinden die in het huidige document en in het cookiebeleid worden beschreven, indien beschikbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via Farmina Pet Foods en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

WIJZE EN PLAATS VAN VERWERKING VAN DE DATA

GEGEVENSMETHODEN van verwerking
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-ingeschakelde hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt gerelateerd zijn aan de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijken, die betrokken zijn bij de exploitatie van Farmina Pet Foods (administratie, verkoop, marketing, juridische administratie) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postproviders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar als gegevensverwerkers zijn aangewezen. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde van de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond van verwerking
De Eigenaar kan persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers verwerken indien een van de volgende handelingen geldt:
 1. Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgeving kan de Eigenaar persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder dat hij zich hoeft te baseren op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;
 2. het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 3. verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de eigenaar is onderworpen;
 4. de verwerking verband houdt met een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of met de uitoefening van het officiële gezag dat aan de eigenaar is toegekend;
 5. verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de rechtmatige belangen die door de Eigenaar of door een derde worden nagestreefd.
In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele eis is, of een vereiste die nodig is om een overeenkomst aan te gaan.

Plaats
De gegevens worden verwerkt op de exploitatiekantoren van de eigenaar en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de gegevens van de gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonsgegevens controleren.Gebruikers hebben ook het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun gegevens te beschermen.Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te controleren of te informeren bij de Eigenaar met behulp van de informatie die in het contactgedeelte wordt verstrekt.

Bewaartijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als vereist door het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Daarom:
 1. Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 2. Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de rechtmatige belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de rechtmatige belangen die de Eigenaar nastreeft binnen de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
De Eigenaar kan worden toegestaan om persoonsgegevens te bewaren voor een langere periode wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de na uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.


De doeleinden van de verwerking van
de gegevens met betrekking tot de Gebruiker wordt verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Registratie en authenticatie, Afhandeling van betalingen, Contact opnemen met de Gebruiker, Contacten beheren en berichten verzenden, Remarketing en gedragstargeting, Analytics, Hosting en backend infrastructuur, Interactie met externe sociale netwerken en platforms en Weergave van content van externe platforms. Gebruikers kunnen in de desbetreffende secties van dit document nadere gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van
Persoonsgegevens Persoonsgegevens wordt verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:
 1. Analytics
Met de services in deze sectie kan de eigenaar het webverkeer controleren en analyseren en kan deze worden gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden. Facebook Ads conversietracking (Facebook, Inc.)

Facebook Ads-conversietracking is een analyseservice van Facebook, Inc. die gegevens van het Facebook-advertentienetwerk verbindt met acties die worden uitgevoerd op Farmina Pet Foods.
Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacy Policy.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)
Google Analytics is een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van Farmina Pet Foods bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Het werkt door de IP-adressen van gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte te verkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google verzonden en in de VS ingekort.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacy Policy – Opt Out.
 1. Contact opnemen met de gebruiker
Mailinglijst of nieuwsbrief (Farmina Pet Foods)
Door je te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de gebruiker toegevoegd aan de contactenlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot Farmina Pet Foods. Uw e-mailadres kan ook worden toegevoegd aan deze lijst als gevolg van het aanmelden bij Farmina Pet Foods of na het maken van een aankoop.
Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam en telefoonnummer. Contactformulier (Farmina Pet Foods)
Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de Gebruiker Farmina Pet Foods toestemming om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of enige andere vorm van verzoek, zoals aangegeven door de header van het formulier.
Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam, telefoonnummer en verschillende soorten gegevens.
 1. Inhoud van externe platforms weergeven
Met dit type service u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van Farmina Pet Foods bekijken en ermee communiceren. Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken. Instagram widget (Instagram, Inc.)
Instagram is een beeldvisualisatieservice van Instagram, Inc. waarmee Farmina Pet Foods dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacy Policy.
 1. Betalingen afhandelen
Betalingsverwerkingsdiensten stellen Farmina Pet Foods in staat om betalingen te verwerken via creditcard, bankoverschrijving of andere middelen. Om een betere beveiliging te garanderen, deelt Farmina Pet Foods alleen de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële intermediairs die de transactie afhandelen. Sommige van deze services kunnen het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker ook mogelijk maken, zoals e-mails met facturen of meldingen met betrekking tot de betaling. PayPal (PayPal Inc.)
PayPal is een betalingsdienst van PayPal Inc., waarmee gebruikers online kunnen betalen.
Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)
Gestpay is een betaaldienst van Banca Sella S.p.A.
Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
Plaats van verwerking: Italië – Privacy Policy.
 1. Hosting- en back-of-dinfrastructuur
Dit type service heeft als doel het hosten van gegevens en bestanden die Farmina Pet Foods in staat stellen om te draaien en te worden gedistribueerd, evenals om een kant-en-klare infrastructuur te bieden om specifieke functies of delen van Farmina Pet Foods uit te voeren. Sommige van deze diensten werken via geografisch gedistribueerde servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen. ArubaCloud (Aruba S.p.A.)
ArubaCloud is een hostingservice van Aruba S.p.A.
Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
Plaats van verwerking: Italië – Privacy Policy.
 1. Interactie met externe sociale netwerken en platforms
Dit type service maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van Farmina Pet Foods.De interactie en informatie verkregen via Farmina Pet Foods zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk. Dit type service kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken. Twitter Tweet knop en sociale widgets (Twitter, Inc.)
De Twitter Tweet-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie met de Twitter sociale netwerk van Twitter, Inc.
Persoonsgegevens verzameld: Cookies en Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS –Privacy Policy.
Facebook Like-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)
De Facebook Like-knop en sociale widgets zijn services die interactie mogelijk maken met het sociale netwerk van Facebook, Inc.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacy Policy.
 1. Contactpersonen beheren en berichten verzenden
Dit type service maakt het mogelijk om een database met e-mailcontactpersonen, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de Gebruiker te communiceren.Deze services kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht door de Gebruiker is bekeken, en wanneer de Gebruiker ermee heeft gecommuniceerd, bijvoorbeeld door te klikken op koppelingen in het bericht. MailUp (MailUp)
MailUp is een e-mailadresbeheer- en berichtenbezorgservice van MailUp SpA.
Persoonsgegevens verzameld: e-mailadres.
Plaats van verwerking: Italië – Privacy Policy.
 1. Registratie en verificatie
Door te registreren of te authenticeren, gebruikers toestaan Farmina Pet Foods om ze te identificeren en geven ze toegang tot speciale diensten. Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatieservices aanbieden. In dit geval heeft Farmina Pet Foods toegang tot bepaalde gegevens die door deze diensten van derden zijn opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden. Directe registratie (Farmina Pet Foods)
De Gebruiker registreert zich door het invullen van het registratieformulier en het verstrekken van de Persoonsgegevens rechtstreeks aan Farmina Pet Foods.
Verzamelde persoonsgegevens: adres, plaats, bedrijfsnaam, geboortedatum, e-mailadres, voornaam, geslacht, huisnummer, achternaam, telefoonnummer, provincie, verzendadres, btw-id, verschillende soorten gegevens en postcode.
 1. Remarketing en gedragsgerichtheid
Dit type service stelt Farmina Pet Foods en haar partners in staat om advertenties te informeren, optimaliseren en te serveren op basis van het eerdere gebruik van Farmina Pet Foods door de Gebruiker.Deze activiteit wordt uitgevoerd door gebruiksgegevens bij te houden en door cookies te gebruiken, informatie die wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragstargetingactiviteit beheren. Naast een opt-out die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies door een bezoek aan de Network Advertising Initiative opt-out page.
AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing is een remarketing- en gedragsgerichte service van Google Inc. die de activiteit van Farmina Pet Foods verbindt met het Adwords-advertentienetwerk en de Doubleclick Cookie.
Persoonsgegevens verzameld: Cookies en Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacy Policy – Opt Out.
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing is een remarketing- en gedragsgerichte service van Facebook, Inc. die de activiteit van Farmina Pet Foods verbindt met het Facebook-advertentienetwerk.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: VS – Privacy Policy – Opt Out.

Meer informatie over persoonsgegevens
 1. Gegevenscommunicatie naar derdenDe Eigenaar kan databases maken met alle of een deel van de gegevens van de gebruiker of met behulp van gegevens op het tweede niveau die zijn afgeleid van profilerings- of analyseactiviteiten. Op toestemming van de gebruiker kan de Eigenaar dergelijke databases meedelen aan derden die als zijn distributeurs buiten het Italiaanse grondgebied opereren. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de gecommuniceerde gegevens door dergelijke derden kunnen worden gebruikt om commerciële en promotionele communicatie te verzenden, zowel binnen als buiten Farmina Pet Foods. De Gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om zijn toestemming in te trekken door alleen een e-mail te sturen naar de contactgegevens in dit document. Buiten de bepalingen van deze paragraaf worden persoonsgegevens op geen enkele manier gedeeld.
 2. RdComRdCom is een dienst voor het verzenden van promotionele communicatie via SMS, MMS en e-mail verstrekt door R & D Communication s.r.l.Place: ItalyPP: https://www.rdcom.it/docs/upload/ContrattoGW_allC_InfoPrivacy_mag16.pdf
De rechten van gebruikers
gebruikers kunnen bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens verwerkt door de Owner.In het bijzonder, Gebruikers hebben het recht om het volgende te doen:
 1. Trek hun toestemming te allen tijde in. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 2. Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking op een andere wettelijke basis dan toestemming wordt uitgevoerd. Meer informatie vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 3. Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te leren of gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en het verkrijgen van een kopie van de gegevens die worden verwerkt.
 4. Controleer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen om deze te updaten of te corrigeren.
 5. De verwerking van hun gegevens beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 6. Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwijdering van hun gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.
 7. Ontvang hun gegevens en laat deze overzetten naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze ongehinderd aan een andere controller te laten doorgeven. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt van of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 8. Dien een klacht in. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.
Gegevens over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die aan de Eigenaar is gevestigd of met het oog op de rechtmatige belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te verstrekken die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging. Om te leren, of de eigenaar persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen gebruikers verwijzen naar de relevante secties van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenenVerzoeken om gebruik te maken van
gebruikersrechten kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgevoerd en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Cookiebeleid
Farmina Pet Foods maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie en voor een gedetailleerde cookie-kennisgeving kan de Gebruiker de Cookie Policy.
 
AANVULLENDE INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS


De Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de eigenaar van de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van Farmina Pet Foods of de gerelateerde Diensten.De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties persoonsgegevens kan onthullen.

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van gebruikers
Naast de informatie in dit privacybeleid kan Farmina Pet Foods de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en -onderhoud
Voor bedrijfs- en onderhoudsdoeleinden kunnen Farmina Pet Foods en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met Farmina Pet Foods (Systeemlogboeken) registreren en andere persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie niet opgenomen in dit beleid
Meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld
Farmina Pet Foods ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken. Lees hun privacybeleid om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt, de "Do Not Track"-verzoeken honoreert.

Wijzigingen in dit privacybeleid
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door op deze pagina en eventueel binnen Farmina Pet Foods een kennisgeving aan gebruikers te doen via alle contactgegevens waarover de Eigenaar beschikt. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging vermeld aan de onderkant. Indien de wijzigingen van invloed zijn op de verwerking van activiteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, verzamelt de Eigenaar indien nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker.

Definities en juridische verwijzingen
 1. Persoonsgegevens (of gegevens)Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificatiebaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.
 2. GebruiksgegevensInformatie die automatisch wordt verzameld via Farmina Pet Foods (of diensten van derden die worden gebruikt in Farmina Pet Foods), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die Farmina Pet Foods gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het door de gebruiker ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina binnen de toepassing wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de toepassing wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de reeks bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.
 1. GebruikerDe persoon die Farmina Pet Foods gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.
 2. BetrokkeneDe natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijst.
 3. Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die Persoonsgegevens namens de verantwoordelijke verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.
 4. Verantwoordelijke voor gegevens (of eigenaar)De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Farmina Pet Foods. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, eigenaar van Farmina Pet Foods.
 5. Farmina Pet Foods (of deze applicatie)De manier waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.
 6. ServiceDe dienst van Farmina Pet Foods zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.
 7. Europese Unie (of EU)Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten naar de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.
 8. CookiesKleine stukje gegevens dat is opgeslagen in het apparaat van de gebruiker.
 9. Juridische informatieDeze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Farmina Pet Foods, indien niet anders vermeld in dit document.
Latest update: May 11, 2018