Warunki i zasady

Użytkownicy Usług i Towarów oferowanych przez Farmina Pet Foods Polska sp. z o.o. (dalej: Farmina Pet Foods) potwierdzają i akceptują niniejsze warunki.

Informacje o Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods jest jednym z wiodących producentów karmy dla zwierząt domowych. Produkty Farmina Pet Foods są sprzedawane przez rozległą sieć dystrybutorów, sklepów zoologicznych i profesjonalistów, a także przez e-commerce Farmina Pet Foods, dostępny w tym Serwisie, gdzie można skonsultować i kupić szeroką gamę oferowanych produktów i skorzystać z różnych usług i promocji.

WPROWADZENIE
Ten dokument
Niniejszy dokument stanowi treść umowy prawnej między Tobą, czyli „Użytkownikiem” i sprzedawcą oraz usługodawcą, którym jest Farmina Pet Foods. Reguluje korzystanie z usług online oraz zakup Towarów w Serwisie https://www.farmina.com/pl. "Umowa prawna" oznacza, że ​​warunki niniejszej umowy są wiążące między Tobą a Farmina Pet Foods po ich zaakceptowaniu przez Ciebie. Umowa zawierana jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 
Kontakt
Użytkownik może się skontaktować z Farmina Pet Foods telefonicznie pod numerem telefonu 22 753 83 05, e-mailowo na adres info.pl@farmina.com lub korzystając z formularza kontaktowego.

Akceptacja Warunków i zasad
Aby korzystać z usług Farmina Pet Foods i dokonywać zakupu Towarów, musisz uważnie przeczytać te Warunki i zasady i zaakceptować je, klikając przycisk w celu jej akceptacji. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków i zasad, nie możesz korzystać z Usług świadczonych przez Serwis i zawierać umów dotyczących Towarów.

Definicje
Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres prowadzenia spółki: ul. Zdrojowa 19, Wypędy; 05-090 Raszyn) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000352506, NIP 5342433348, REGON 142070418
Potwierdzenie zamówienia
Wskazuje wiadomość e-mail, którą Farmina Pet Foods wysyła po otrzymaniu zamówienia.
Potwierdzenie realizacji zamówienia
Wskazuje e-mail wysłany przez Farmina Pet Foods jako potwierdzenie wysyłki w momencie wysyłki zakupionych Towarów lub ich części.
Serwis
Strona internetowa dostępna pod adresem domeny https://www.farmina.com/pl wraz z jej rozszerzeniami.
Towar
Rzecz ruchoma prezentowana w Serwisie, będąca przedmiotem Zamówienia i Umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Farmina Pet Foods.
Usługa
Usługa świadczona przez Farmina Pet Foods zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami.
Warunki i Zasady (lub warunki)
Niniejszy Regulamin stanowiący prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a Farmina Pet Foods.
Użytkownik
Każdy użytkownik Serwisu, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.


Konto Użytkownika
Aby korzystać z Usługi lub jakiejkolwiek jej części, Użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie w sposób prawdziwy i kompletny, podając wszystkie wymagane dane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik muszą również w pełni zaakceptować Politykę prywatności i niniejsze Warunki. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie swoich danych logowania w tajemnicy.

Farmina Pet Foods nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach w przypadku utraty, ujawnienia, kradzieży lub nieuprawnionego użycia przez osoby trzecie, z jakiegokolwiek powodu, związanego z ujawnieniem tych danych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

Usuwanie kont Użytkowników i zamykanie konta
Zarejestrowani Użytkownicy mogą zrezygnować z Usługi prowadzenia konta w dowolnym czasie, za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio kontaktując się z Farmina Pet Foods. W przypadku naruszenia Warunków przez
Użytkownika, Farmina Pet Foods zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez powiadomienia, jeżeli:

 • Użytkownik w sposób istotny naruszył niniejsze Warunki i Zasady;
 • Dostęp Użytkownika do usługi może spowodować szkody po stronie Farmina Pet Foods, innych Użytkowników lub osób trzecich lub inne naruszenie prawa;
 • Konto narusza dobre obyczaje, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej Farmina Pet Foods i/lub osób trzecich.
Powyższe warunki nie muszą być spełnione łącznie. Użytkownik zostanie poinformowany o zawieszeniu lub zamknięciu konta na adres poczty elektronicznej wskazany w danych konta.
 
Treści dostępne na Farmina Pet Foods
Treści, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, teksty dokumentów, dostępne na Farmina Pet Foods mogą stanowić utwory w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwory) i jako takie podlegają ochronie prawnej. O ile nie określono inaczej, korzystanie z Utworów jest dozwolone wyłącznie w granicach określonych w niniejszej sekcji.
Farmina Pet Foods udziela Użytkownikowi przez cały okres obowiązywania Umowy osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworów. Licencja jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika, a nigdy do celów komercyjnych.
W związku z tym Użytkownik nie może kopiować, pobierać, udostępniać (poza określone poniżej), modyfikować, publikować, przekazywać, sprzedawać, udzielać sublicencji, edytować, przenosić, przekazywać stronom trzecim treści lub tworzyć utworów zależnych stworzonych na podstawie Utworów. Użytkownik nie może też zezwalać stronom trzecim na dokonywanie tego za pośrednictwem konta Użytkownika lub jego urządzenia.

Treści dostarczone przez strony trzecie
Farmina Pet Foods nie moderuje treści ani linków stron trzecich przed ich publikacją w Serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści o bezprawnym charakterze udostępniane przez Użytkowników lub inne osoby, o ile o tej bezprawności nie wie,  ani za dostępność tych treści lub linków, z zastrzeżeniem, o którym mowa w zdaniu kolejnym. W razie powzięcia informacji o faktycznym lub możliwym naruszeniu przez treści lub linki osób trzecich opublikowane w Serwisie niniejszego regulaminu, przepisów obowiązującego prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych Farmina Pet Foods lub osób trzecich lub innego rodzaju bezprawnym charakterze treści, Farmina Pet Foods ma prawo ukrycia lub usunięcia tych treści, a także zwrócenia się do autora treści/linku w celu wyjaśnienia czy ma ona charakter bezprawny.

Treści dostarczane przez Użytkownika
Użytkownicy oraz inne osoby które udostępniają treści za pośrednictwem Serwisu, ponoszą odpowiedzialność za udostępniane treści. Użytkownicy potwierdzają, że posiadają wszystkie niezbędne zgody od stron trzecich, których dane i/lub treści udostępniają Farmina Pet Foods i zwalniają Farmina Pet Foods od odpowiedzialności w związku z nielegalną dystrybucją treści stron trzecich lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem usług Farmina Pet Foods.
Farmina Pet Foods nie moderuje treści dostarczanych przez Użytkowników lub osoby trzecie, ale ma taką możliwość, jeśli otrzyma skargę od Użytkowników lub jeśli władze publiczne wydadzą decyzje dotyczące treści uznanych za obraźliwe lub nielegalne.
W szczególności Farmina Pet Foods może podjąć decyzję o ukryciu lub usunięciu treści w przypadku, gdy:
 • inni Użytkownicy składają skargi;
 • otrzymano zawiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej;
 • postanawia się to zrobić w związku z czynnościami prawnymi lub w wyniku tych działań;
 • działanie to jest zlecone przez organ publiczny; lub
 • jeżeli uważa się, że zawartość, będąc dostępna za pośrednictwem Farmina Pet Foods, może narazić Użytkowników, osoby trzecie, dostępność Usługi i / lub Farmina Pet Foodsa.
Prawa do treści dostarczanych przez Użytkowników
Jedynymi prawami przyznanymi Farmina Pet Foods w odniesieniu do treści dostarczanych przez Użytkowników są te niezbędne do prowadzenia i utrzymywania Farmina Pet Foods.
O ile nie wskazano inaczej, obowiązuje:
Przesyłając, publikując lub wyświetlając treści w Serwisie, Użytkownik udziela licencji Farmina Pet Foods bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej, wolnej od opłat i z prawem do udzielania sublicencji, użytkowania, kopiowania, reprodukowania, przetwarzania, adaptacji modyfikować, publikowania, przesyłania, wyświetlania i rozpowszechniania na dowolnych nośnikach lub za pośrednictwem metod dystrybucji obecnie dostępnych lub opracowanych później.

Usługi świadczone przez strony trzecie
Użytkownicy mogą korzystać z usług lub treści stron trzecich dostępnych w Serwisie na zasadach określonych przez te strony trzecie i po wyrażeniu zgody na nie.

Zabronione użycie
Usługa będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Użytkownicy nie mogą:
 • odtwarzać, dekompilować, dezasemblować, modyfikować lub tworzyć Utworów zależnych na podstawie Utworów dostępnych w Serwisie w jakiejkolwiek części;
 • omijać technologii stosowanych przez Farmina Pet Foods lub jej licencjodawców w celu ochrony treści dostępnych za ich pośrednictwem;
 • kopiować, przechowywać, edytować, zmieniać, przygotowywać jakichkolwiek Utworów zależnych lub zmieniać w jakikolwiek sposób treści dostarczanych przez Farmina Pet Foods;
 • używać jakiegokolwiek narzędzia, procesu lub innego środka do pobierania lub indeksowania dowolnej części Serwisu;
 • udzielać sublicencji do Utworów;
 • naruszać praw Farmina Pet Foods lub osób trzecich, w tym dóbr osobistych, zniesławiać, nękać, wykorzystywać nieuczciwe praktyki, grozić lub naruszać te prawa w inny sposób, w tym stosując nieuczciwe praktyki rynkowe;
 • rozpowszechniać lub publikować treści, które są niezgodne z prawem, nieprzyzwoite, nielegalne, zniesławiające lub nieodpowiednie;
 • korzystać z konta innego Użytkownika;
 • zarejestrować się lub korzystać z Usługi w celu skontaktowania się z Użytkownikami w celu promowania, sprzedaży lub Serwis;
 • używać Serwisu w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób, który narusza Warunki.
Metody płatności
Farmina Pet Foods wykorzystuje narzędzia zewnętrznych dostawców do przetwarzania płatności i nie jest w żaden sposób powiązana z żadną z podanych informacji o płatnościach, ani nie jest odpowiedzialna za te płatności oraz ich koszty. Dostępne metody płatności są widoczne podczas składania zamówienia po przejściu do kasy.

Towary i Ceny
Wszelkie informacje o Towarach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny, opisy lub dostępność Towarów w Serwisie mogą ulec zmianie, co nie wpływa na ważność i treść umów zawartych przed tymi zmianami.

Cena Towaru uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Towarów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”.

Farmina Pet Foods nie stosuje indywidualnego dostosowania Cen.

Farmina Pet Foods nie udostępnia opinii o Towarach w Serwisie.

Proces zakupu
Wszelkie informacje o Towarach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia w sklepie osadzonym w Serwisie może dokonać jedynie zarejestrowany Użytkownik.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy zalogować się do konta w Serwisie, a następnie z zakładki „Kup teraz” lub „Karma dla zwierząt” dokonać wyboru Towaru i dodać go do koszyka.

W koszyku Użytkownik ma możliwość zmiany ilości lub usunięcia Towarów lub całkowitego opróżnienia koszyka przez kliknięcie przycisku „Opróżnij koszyk”.

Po skompletowaniu zamówienia, należy kliknąć przycisk „Idź do kasy”, co powoduje przejście do podsumowania zamówienia. Dane konta zalogowanego Użytkownika zostaną uzupełnione automatycznie. Na tym etapie niezalogowany Użytkownik może się zalogować do konta.

Użytkownik, który posiada kod rabatowy, może go zrealizować w kasie, przez wpisanie kodu w przeznaczone do tego pole i wciśnięcie przycisku „Wykorzystaj kod”.

Z poziomu kasy Użytkownik może edytować swoje dane i dane wysyłki lub wprowadzić nowy adres wysyłki oraz wybrać metodę płatności spośród dostępnych. Po zweryfikowaniu poprawności danych i zamówienia Użytkownik wciska przycisk „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”. W chwili dotarcia do Farmina Pet Foods informacji o zamówieniu, zamówienie uważa się za złożone.

Przez wciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik potwierdza: złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowiącego ofertę zawarcia z Farmina Pet Foods Umowy w zakresie objętym zamówieniem na zasadach opisanych w Warunkach i zasadach; poprawność danych wskazanych w Formularzu Zamówienia; zgodę na otrzymanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia: potwierdzenia złożenia zamówienia; potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji; potwierdzenia zawarcia Umowy; dokumentu sprzedaży (jeśli dotyczy).

Po wciśnięciu przycisku „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”, w przypadku wyboru metody płatności online lub PayPal, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem złożenia zamówienia i szczegółami zamówienia.

W pozostałych przypadkach Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem złożenia zamówienia i szczegółami zamówienia, w tym danymi do przelewu bankowego, który zobowiązany jest zrealizować w terminie 7 dni. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku Farmina Pet Foods. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
 
Po złożeniu zamówienia Farmina Pet Foods niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, przyjmuje ofertę Użytkownika zawarcia umowy, co powoduje związanie Użytkownika jego oświadczeniem i wysyła Użytkownikowi potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, potwierdzenie zawarcia umowy i dokument sprzedaży (jeśli dotyczy), na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Użytkownikowi wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
lub
w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia: nie przyjmuje oferty Użytkownika zawarcia Umowy i wysyła Użytkownikowi informację o anulowaniu zamówienia lub jego części. W wyniku anulowania zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta. W takim wypadku Farmina Pet Foods niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości o anulowaniu zamówienia, zwraca Użytkownikowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim umowa nie została zawarta.
 
Realizacja zamówienia
Zamówienie przyjęte do realizacji zostanie zrealizowane zgodnie z informacjami podanymi na stronie podsumowania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
Wobec Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Farmina Pet Foods odpowiada za Towar objęty zamówieniem do chwili doręczenia go Użytkownikowi lub upoważnionej przez niego osobie. Wobec pozostałych Użytkowników Farmina Pet Foods odpowiada za Towar do chwili powierzenia go przewoźnikowi.

Oferty i rabaty
Farmina Pet Foods zastrzega sobie prawo do oferowania rabatów i/lub ofert na ograniczony czas, właściwy dla strefy czasowej Farmina Pet Foods, zgodnie z jej siedzibą. Warunki tych zniżek i/lub ofert zostaną określone każdorazowo na odpowiedniej stronie informacyjnej Farmina Pet Foods.
 
W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny, Farmina Pet Foods, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Farmina Pet Foods uwidacznia również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia prezentowania Towaru w Serwisie do dnia wprowadzenia obniżki.


Korzystanie z kuponów
Każda zniżka i/lub oferta będzie ważna przez ustalony okres lub do wyczerpania zapasów. Jeśli rabat i/lub oferta obowiązuje w określonym czasie, właściwa jest strefa czasowa zgodna z jej siedzibą Farmina Pet Foods. O ile nie określono inaczej, do korzystania z kuponów zastosowanie mają następujące warunki:
 • ​Każdy kupon jest ważny dla jednej osoby i może być wykorzystany jednorazowo w sposób i w terminach określonych w instrukcjach w Serwisie i/lub komunikacji towarzyszącej kuponowi;
 • Wykorzystanie kuponu w częściach nie jest możliwe. W przypadku wykorzystania kuponu na Towar o wartości mniejszej od wartości kuponu, niewykorzystana część kuponu nie podlega przeniesieniu ani zwrotowi;
 • Kupon można wykorzystać wyłącznie w terminie określonym w ofercie. Po tym okresie kupon wygaśnie automatycznie, uniemożliwiając Użytkownikowi dochodzenie praw w tym zakresie;
 • Kupon nie podlega wymianie na gotówkę,
 • Wykorzystanie kuponu jest przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. W związku z tym wszelkie powielanie, podrabianie i komercyjna sprzedaż / zakup kuponu jest surowo zabroniona, a także wszelkie nielegalne działania związane z zakupem i / lub użyciem kuponu.

Dostawa
Dostawy są realizowane w dniach i godzinach pracy wybranego przewoźnika zgodnie z jego regulaminem, na adres wskazany przez Użytkownika oraz w sposób określony w podsumowaniu zamówienia.
W razie przesłania Towaru do Użytkownika za pośrednictwem przewoźnika, Użytkownik obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest w rozsądnym czasie dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Użytkownik będący przedsiębiorcą zobowiązany jest  zweryfikować zawartość przesyłki w obecności kuriera, podając wszelkie anomalie w protokole szkody.
W przypadku nieodebrania produktów w terminie określonym przez przewoźnika, produkty zostaną zwrócone Farmina Pet Foods, który zwróci cenę zakupu, ale nie koszty wysyłki. Farmina Pet Foods nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie wynikające z nieścisłości lub niekompletności informacji podanych przez Użytkownika, za wszelkie szkody powstałe w Towarach w transporcie, jeśli dostawa została ona zamówiona przez Użytkownika. Wobec Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorca na prawach konsumenta Farmina Pet Foods odpowiada za Towar objęty zamówieniem do chwili doręczenia go Użytkownikowi lub upoważnionej przez niego osobie. Wobec pozostałych Użytkowników, Famina Pet Foods odpowiada do chwili powierzenia Towaru przewoźnikowi.

Ceny i koszty dostawy
O ile nie wskazano inaczej, ceny zawierają obowiązujące podatki.
Koszty dostawy są wyświetlane podczas składania zamówienia i – o ile nie wskazano inaczej – pokrywa je Użytkownik.
Dostawy realizowane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Płatność gotówką przy odbiorze
W niektórych okolicznościach Użytkownik może skorzystać z usługi płatności za pobraniem, dzięki której, w momencie dostawy, kurier jest odpowiedzialny za pobranie należności w imieniu Farmina Pet Foods.
Płatność za pobraniem jest możliwa w przypadku zamówień o łącznej wartości nie przekraczającej 15 000,00 zł, a w każdym razie w ramach limitów dozwolonych dla transakcji gotówkowych.
Postanowienia zawarte w sekcji „Dostawa” stosuje się odpowiednio.

Przejście własności
Do momentu całkowitej zapłaty należności za zamówione produkty, pozostają one własnością Farmina Pet Foods.

Prawo do odstąpienia od umowy
W przypadku zakupu Towarów i korzystania z usług Farmina Pet Foods Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta termin do odstąpienia od umowy zakupu Towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub osoba trzecia - inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika - weszła w fizyczne posiadanie Towaru. Dla zachowania terminu wystarczające jest poinformowanie Farmina Pet Foods o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia w dowolnej formie, w tym wypełnienie FORMULARZA ZWROTU/WYMIANY TOWARU, stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad i warunków, zamieszczonego na dole strony, na wskazany adres elektroniczny: info.pl@farmina.com,. 
Użytkownik może jednak wyrazić swoją wolę odstąpienia od umowy w każdy inny równoważny sposób.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Użytkownik pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w tym koszt wysyłki.  Użytkownik jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres:
FARMINA PET FOODS POLSKA SP. Z O.O.
ZDROJOWA 19, WYPĘDY,
05-090 RASZYN

Wycofanie z programu żywieniowego Farmina
Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek kar i bez konieczności uzasadniania przyczyn odstąpienia, wypełniając FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY TOWARU, stanowiący załącznik do niniejszych Zasad i warunków, zamieszczony na dole strony i wysyłając go na wskazany adres elektroniczny: info.pl@farmina.com. 
Farmina Pet Foods może wypowiedzieć umowę za 14-dniowym uprzedzeniem, o czym informuje Użytkownika. Odstąpienie od umowy nie dotyczy wykonanej części usługi. W przypadku odstąpienia zwrot ceny dotyczy jedynie niewykonanej części usługi.

Skutki odstąpienia od umowy
Użytkownik, który skutecznie odstąpi od umowy, otrzyma od Farmina Pet Foods zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z ewentualnego wyboru innego niż standardowy sposób dostawy, który wiązałby się z wyższymi kosztami dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Farmina Pet Foods został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika przy pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w związku z takim zwrotem.
Zwrot kosztów może zostać wstrzymany do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Użytkownik ma obowiązek odesłać Towar i zwrócić go Farmina Pet Foods bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Farmina Pet Foods o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Towar przed upływem 14 dni. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Odpowiedzialność za zgodność Towaru z umową (reklamacja)
W przypadku braku zgodności Towaru z Umową, Użytkownikowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia wskazane w tej sekcji Warunków i zasad oraz w Ustawie o prawach konsumenta. Do tych Użytkowników nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

W stosunku do pozostałych Użytkowników, postanowień niniejszej sekcji oraz przepisów dotyczących rękojmi za wady Towarów, o której mowa w ustawie Kodeks cywilny, nie stosuje się.

Farmina Pet Foods odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za zgodność Towaru z umową, ocenianą na podstawie kryteriów wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta (art.  43b. ust. 1 i 2).

Farmina Pet Foods jest zobowiązana dostarczyć Użytkownikowi Towar zgodny z umową. Wobec Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Farmina Pet Foods jest odpowiedzialna za brak zgodności Towaru z umową, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Farmina Pet Foods, jej poprzedników prawnych lub osoby działające w jej imieniu, jest dłuższy.

Brak zgodności Towaru z umową Użytkownik może zgłosić w dowolnej formie, w tym na adres e-mail info.pl@farmina.com lub pisemnie na adres Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o.; ul. Zdrojowa 19, Wypędy; 05-090 Raszyn. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), identyfikację Towaru, którego dotyczy zgłoszenie, w tym – w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania – kod EAN, numer produkcyjny LOT Towaru, zdjęcie reklamowanego towaru oraz żądanie Klienta.


Farmina Pet Foods ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Farmina Pet Foods w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny podany przez niego sposób. Brak odpowiedzi we wskazanym czasie oznacza uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.
Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika z tytułu odpowiedzialności Farmina Pet Foods za zgodność Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się na podstawie oględzin Towaru lub opisu niezgodności Towaru z umową sprzedaży dokonanego przez Użytkownika.

Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową sprzedaży przez jego naprawę lub wymianę. Farmina Pet Foods może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy lub dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Farmina Pet Foods. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Użytkownika, Farmina Pet Foods może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

Użytkownik udostępnia Farmina Pet Foods Towar w celu naprawy lub wymiany, a Farmina Pet Foods odbiera go na swój koszt. Farmina Pet Foods dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili przyjęcia zgłoszenia. Koszty naprawy lub wymiany pokrywa Farmina Pet Foods.

Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: Farmina Pet Foods odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową; Farmina Pet Foods nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami Warunków i zasad; brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Farmina Pet Foods próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do żądania naprawy lub wymiany; z oświadczenia Farmina Pet Foods lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

Farmina Pet Foods zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o obniżeniu ceny.
Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy, Użytkownik może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez niego wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownikt zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

W razie odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie zwraca Towar Farmina Pet Foods na jej koszt. Farmina Pet Foods zwraca Użytkownikowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Farmina Pet Foods dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Gwarancja producenta
Wszystkie Towary sprzedawane z plaów żywieniowych Konsultantów Farminy przez sklep Farmina Pet Foods korzystają z "Gwarancji Farmina". Jeżeli zwierzęciu nie będzie odpowiadać Towar, który jest zgodny z umową, Użytkownik, będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo zażądać wymiany Towaru na inny, który ma taką samą wartość handlową, jednak nie później niż 5 dni od daty otrzymania zakupionego Towaru. Gwarancja ta przysługuje pod warunkiem, że nie zużyto więcej niż 20% Towaru i produkt został zakupiony w ramach planu żywieniowego Farmina. W przypadku korzystania z "Gwarancji Farmina" koszty transportu związane z odbiorem i dostawą nowego Towaru ponosi Użytkownik.

Odszkodowanie
W przypadku zgłoszenia Farmina Pet Foods roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniami Użytkownika w związku z użytkowaniem Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany współdziałać z Farmina Pet Foods przy wyjaśnieniu zasadności tych roszczeń. Użytkownik będący przedsiębiorcą w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest także zwolnić Farmina Pet Foods z tych roszczeń, w tym roszczeń finansowych.

Przerwanie usługi
Aby zagwarantować Użytkownikom jak najlepsze korzystanie z Usługi, Farmina Pet Foods zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania usługi w celu przeprowadzenia konserwacji lub aktualizacji systemu, informując Użytkowników poprzez ciągłe aktualizacje publikowane na Farmina Pet Foods.

Odsprzedaż usług
Użytkownikom nie wolno powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Serwisu, Towarów i usług Farmina Pet Foodsbez uprzedniej pisemnej zgody Farmina Pet Foodsa, przyznanej bezpośrednio lub poprzez odpowiedni program odsprzedaży.
Farmina Pet Foods może tolerować odsprzedaż na ograniczonej zasadzie jeden do jednego; każda forma masowej odsprzedaży jest wyraźnie wykluczona.

Ochrona danych osobowych
Informacje na temat celów przetwarzania danych osobowych, czasu i podstaw ich przetwarzania, a także pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zamieszczone są w polityce prywatności Farmina Pet Foods, która jest uważana za część niniejszych Warunków.

Prawa własności intelektualnej
Wszystkie znaki towarowe, nominalne lub graficzne oraz wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, słowne znaki, ilustracje, obrazy lub logotypy pojawiające się w przypadku produktów Farmina Pet Foods są i pozostają wyłączną własnością Farmina Pet Foodsa lub jego licencjodawców i są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych i powiązanych umów międzynarodowych.


Wszystkie znaki towarowe i wszystkie inne znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, znaki towarowe, ilustracje, obrazy, logotypy dotyczące stron trzecich oraz treści zamieszczane przez takie strony trzecie na Farmina Pet Foods są i pozostają wyłączną własnością takich stron trzecich i ich licencjodawców i są chronione odpowiednimi przepisami o znakach towarowych i odpowiednimi traktatami międzynarodowymi. Farmina Pet Foods nie jest właścicielem wyżej wymienionych praw własności intelektualnej i może z nich korzystać tylko w granicach i zgodnie z umowami zawartymi z takimi stronami trzecimi oraz w celach określonych w niniejszym dokumencie.


Zdolność do czynności prawnych
Użytkownicy deklarują, że są pełnoletni zgodnie z obowiązującymi przepisami. W żadnym wypadku osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z usług i zawierać Umów z Farmina Pet Foods.


Zmiany w niniejszych warunkach
Farmina Pet Foods zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie, informując Użytkowników poprzez opublikowanie ogłoszenia o zmianach w widoczny sposób Farmina Pet Foods. Powyższe pozostaje bez wypływu na umowy zawarte przed wejściem w życie zmian.
Użytkownicy, którzy nadal korzystają z Farmina Pet Foods po opublikowaniu ogłoszenia o zmianach, akceptują nowe Warunki w całości.


Przeniesienie praw
Farmina Pet Foods zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, zbywania wszystkich lub jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, o ile nie narusza to praw Użytkownika wynikających z Warunków i obowiązującego prawa.
Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób cedować ani przenosić swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Farmina Pet Foods..


Nieważność
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków będzie nieważne lub niewykonalne, klauzula zostanie usunięta, a pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone i pozostaną w mocy.


Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki i wszelkie spory dotyczące wdrożenia, interpretacji i ważności niniejszej umowy podlegają prawu, jurysdykcji państwa i wyłącznej jurysdykcji sądów, w których Farmina Pet Foods ma swoją siedzibę.
Wyjątek od tej zasady ma zastosowanie w przypadkach, gdy prawo stanowi wyłączne miejsce jurysdykcji dla konsumentów.


Internetowe rozstrzyganie sporów dla konsumentów
Konsument zamieszkujący w Europie musi mieć świadomość, że Komisja Europejska stworzyła internetową platformę alternatywnych metod rozstrzygania sporów, która przewiduje pozasądową metodę rozwiązywania wszelkich sporów związanych z umowami sprzedaży i usługami online. W związku z tym, jeśli jesteś konsumentem europejskim, możesz skorzystać z takiej platformy w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej z Farmina Pet Foods. Platforma jest dostępna pod poniższym linkiem.
REGULAMIN PROCESU ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI KARMY N&D NA STRONIE FARMINA.COM
1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Proces zamawiania bezpłatnej próbki karmy N&D jest organizowany przez Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Zdrojowa 19, 05-090 Wypędy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352506, NIP: 534-243-33-48, REGON: 142070418  (określany dalej jako „Organizator”).
1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnej chwili.
1.3. Zamówienie bezpłatnej próbki karmy N&D jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu procesu zamawiania bezpłatnej próbki karmy N&D
1.4. Próbkę można zamówić wyłącznie wypełniając i wysyłając formularz zamówienia umieszczony na www.farmina.com

2. UCZESTNICY PROCESU ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI N&D
2.1. Zamówienia bezpłatnej próbki karmy Farmina N&D może dokonać każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w wieku powyżej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której można dostarczyć produkt na adres w Polsce (zwanej dalej terytorium), spełniająca warunki określone poniżej.
2.2. Zamówienia bezpłatnej próbki karmy Farmina N&D nie mogą dokonać pracownicy Organizatora oraz ich bliscy, pracownicy firmy, której organizator powierzył organizację wysyłek próbek sprzedawcy produktów organizatora, a także przedsiębiorcy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROCESIE ZAMAWIANIA BEZPŁATNEJ PRÓBKI KARMY N&D
3.1. Warunkiem udziału jest złożenie zamówienia na bezpłatną próbkę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.farmina.com lub www.farmina.com/pl bądź w moblinej aplikacji FarminaGenius
3.2. Uczestnik obowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki próbek, telefon oraz adres e-mail.
3.3. Uczestnik obowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy wyżej wymienionych informacji, jak i prawdziwych danych osobowych. Za podanie nieprawdziwych danych odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
3.4. Podanie niekompletnych danych w formularzu może spowodować brak dostarczenia próbki.

4. ZASADY REALIZACJI DOSTAWY PRÓBEK
4.1. Uczestnik ma prawo do złożenia jednego zamówienia na bezpłatną próbkę karmy N&D.
4.2. Na jeden adres do wysyłki oraz adres e-mail zostanie wysłana tylko jedna próbka karmy N&D.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej wysyłki próbki karmy N&D w innym smaku w przypadku braku dostępności zamówionego rodzaju. Organizator w takiej sytuacji skontaktuje się z Uczestnikiem procesu zamówienia bezpłatnej próbki karmy N&D.
4.4. Każda z próbek jest wielkości: karma dla kota 50 g, karma dla psa 100 g. Próbki będą dostarczane za pomocą poczty polskiej lub kuriera.
4.5. Realizacja wysyłki próbek może zająć maksymalnie do około 30 dniu od momentu złożenia zamówienia.
4.6. Jeżeli Uczestnik poda organizatorowi nieprawdziwe dane lub dane, które mogą wywołać uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik działał nieuczciwie lub podał nieprawdziwe dane, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do niezrealizowania przesłania bezpłatnej próbki.
4.7. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z uczestnictwa w procesie zamówienia bezpłatnej próbki poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez przesłanie go na adres e-mail info.pl@farmina.com Po otrzymaniu takiego oświadczenia, Organizator nie jest zobowiązany do przesłania bezpłatnej próbki Uczestnikowi, jeżeli zobowiązanie to nie zostało wykonane przed dniem otrzymania oświadczenia Uczestnika.
4.8. Kurier podejmuje 2 próby dostarczenia przesyłki. Jeżeli mu się to nie uda, przesyłka zostanie odesłana do naszego magazynu.  Ponowna wysyłka zamówienia będzie możliwa tylko wtedy, kiedy Uczestnik opłaci wcześniej koszty ponownej wysyłki. 5. DANE OSOBOWE
5.1. Aby dokonać zamówienia bezpłatnej próbki karmy N&D Uczestnik musi podać określone w punkcie 3.2 wymagane przez formularz dane osobowe. Dane te są gromadzone przez Organizatora, który pełni funkcję administratora danych.
5.2. Udostępnianie swoich danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Brak ich przekazania uniemożliwi jednak skuteczne zamówienie bezpłatnej próbki karmy N&D.
5.3. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora poprzez ich udostępnienie innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w procesie dostawy próbki w celu jej dostarczenia. Złożenie zamówienia na www.farmina.com oznacza akceptację warunków procesu dostawy próbek karmy N&D zawartych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych do wyżej wymienionych podmiotów w celach powyżej wskazanych.
5.4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez Organizatora, ma prawo żądać poprawy lub wykasowania danych oraz wnosić zastrzeżenia co do tych danych, jak również korzystać z innych praw przewidzianych przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych.
5.5. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgody określone w punkcie 5.3, które mogą być w każdym czasie cofnięte na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem drogi elektronicznej (na maila info.pl@farmina.com). Organizator niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia, usuwa wszelkie dane przechowywane dotyczące Uczestnika. Cofnięcie zgody jak w zdaniu poprzedzającym jest równoważne w skutkach z oświadczeniem o odstąpieniu przez Uczestnika od zamówienia próbki karmy N&D.

6 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: info.pl@farmina.com. Wiadomość powinna zawierać opis zarzutu stawianego pod adresem Organizatora.
6.2. Organizator obowiązany jest do ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
6.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.POBIERZ
 
 

FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY TOWARU (41,14 Kb)