Farmina Vet App Gizlilik Politikası

ŞİRKET İLE ORTAK /VETERİNER HEKİM ARASINDA AKDEDİLEN SÖZLEŞME
 
Nola alla Via Nazionale delle Puglie snc adresinde yerleşik, tek yasal müdür olan Dr. Angelo Russo’nun şahsında Russo Mangimi spa (KDV no: 01239651217/CF no. 00290810639),
ile
Dr. ________________________________________________________
 
İKİNCİ BÖLÜM: SÖZLEŞME GENEL KOŞULLARI GİRİŞ .-
Merkezi Nola'da Via Nazionale delle puglie snc adresinde bulunan Şirket, "FarminaGenius" uygulamasını da içeren mobil uygulamaları da dahil olmak üzere "farmina.com" web sitesi aracılığıyla faaliyet gösteren bir şirkettir.
Şirket, özellikle kullanıcılara evcil hayvanların bakımı ve refahı için bir dizi hizmet sunmak amacıyla siteyi bir hizmet sağlayıcı olarak işletmekte ve yönetmektedir.
 
MADDE 1 SÖZLEŞMENİN AMACI
1.1.- Giriş bölümü ve ekler bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.-
1.2.- Şirket, girişte belirtilen sistemi ve dijital cihazları ortağın/veteriner hekimin kullanımına sunmayı taahhüt eder, böylece ortak/veteriner hekim tüm zorunlu bilgileri girdikten sonra, sunduğu profesyonel hizmetleri tanıtabilir ve müşterileriyle etkileşime girebilir.
1.3.- Mesleki hizmetlerin sistem ve cihazlar üzerinde tanıtımı, İtalyan Medeni Kanunu'nun 1136. Maddesindeki halka sunum sonucunu doğurmaz.
MADDE 2. SÜRE
2.1. Sözleşmenin süresi imzalanmasından itibaren bir yıldır.
2.2.- Sözleşme süresi sonunda, sözleşme her yıl kendiliğinden aynı koşullarla yenilenmiş sayılır.
2.3.- Taraflardan herhangi biri, ilk yenilemeden sonra, iadeli taahhütlü posta ile 30 gün öncesinden yapılacak bildirim ile herhangi bir zamanda sözleşmeden çekilebilir.
MADDE 3. ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.- Şirket, üçüncü tarafların işlemleri nedeniyle ağda meydana gelebilecek arızalar için Şirketin herhangi bir sorumluluğunun açıkça hariç tutulması kaydıyla, sitenin doğru olarak çalışmasını sağlamayı taahhüt eder.
MADDE 4. ORTAK/VETERİNER HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ortak/veteriner hekim, mesleki faaliyetin icrası için tüm yasal gerekliliklere sahip olduğunu garanti eder.
MADDE 5. MÜNHASIRLIK
Ortak/veteriner hekim, sözleşme süresi boyunca, bu sözleşme kapsamındaki aynı telematik hizmetleri sağlayan başka sistem ve/veya dijital cihazları kullanmamayı taahhüt eder.
 
MADDE 6. SÖZLEŞMENİN MAHİYETİ
Şirket hiçbir şekilde aracılık faaliyeti yürütmemektedir.
MADDE 7. GİZLİLİK
Taraflardan her biri, diğer tarafça iletilen ve "gizli" olarak adlandırılan bilgilerin gizliliğini garanti etmeyi taahhüt eder; "gizli" terimi, bu sözleşmenin bir sonucu olarak, veri işleme ve iletim ekipmanından geçenler de dahil olmak üzere, herhangi bir yazılı, sözlü, elektronik biçimde, doğrudan görüş yoluyla veya başka herhangi bir anlaşılabilir biçimde iletilen ve/veya öğrenilen tüm bilgiler anlamına gelir. Daha spesifik olarak, bu tür bilgiler, örnek yoluyla da olsa, şirketin organizasyonu; şirket tarafından sunulan hizmetler, ticari bilgiler ve müşteri yönetimi; şirketin yönetimi ve performansı; şirketin üçüncü taraflarla ilişkileri, finansal ve pazarlama verileri, bilgisayar programları vb. ile ilgili bilgiler olarak anlaşılmalıdır. Bu nedenle taraflardan her biri, yukarıda belirtilen gizli bilgileri hiçbir şekilde veya hiçbir biçimde ifşa etmemeyi ve bu sözleşmenin yürütülmesi için kesinlikle gerekli olanlar dışındaki amaçlar için herhangi bir sıfatla kullanmamayı taahhüt eder. Taraflardan her biri, çalışanlarının, danışmanlarının ve birlikte çalıştığı kişilerin yukarıda belirtilen gizlilik yükümlülüklerine tam olarak uymasından sorumludur.
MADDE 8. İLETİŞİM
Bu sözleşmeyle ilgili olarak taraflar arasındaki iletişim platform üzerinden veya birinci bölümde belirtilen adreslere e-posta yoluyla yapılmalıdır; taraflar e-posta adreslerindeki her türlü değişikliği derhal bildirmeyi taahhüt eder.
MADDE 9. KİŞİSEL VERİLERİN ORTAK İŞLENMESİ
9.1.- Taraflar, GDPR (AB genel veri koruma tüzüğü) madde 26 uyarınca işlemlerin müşterek kontrolörü olarak verilerin müştereken işlenmesi konusunda mutabıktırlar.
9.2.- Taraflar, Kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarının yanı sıra yürürlükteki veri gizliliği yasasına uyum konusundaki sorumluluklarını birlikte belirler.
9.3.- Taraflardan her biri, bir Taraf için geçerli olan herhangi bir AB (veya herhangi bir AB Üye Devleti) yasası tarafından aksi talep edilmedikçe, Verileri yalnızca bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde ve kesinlikle amacına uygun olarak işleyecektir. Taraflardan biri hiçbir durumda Verileri başka amaçlarla veya üçüncü tarafların amaçları doğrultusunda işlemeyecektir.-
9.4.- Burada yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Taraflardan her biri, bu sözleşmeye ve veri gizliliğine ilişkin yürürlükteki yasalara uygun olarak işlediği Verilerden tek başına sorumludur.
9.5.- Sözleşmeyle kararlaştırılan kişisel verilerin işlenmesi varsayımı, münhasıran Avrupa Birliği (AB) üyesi bir devlet veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi bir devlet içinde gerçekleştirilmelidir. [Verilerin AB veya AEA üyesi olmayan bir ülkeye aktarılması, diğer Tarafın önceden yazılı onayını gerektirir ve yalnızca GDPR madde 44 ve devamında belirtilen özel koşullara uyulduğu takdirde gerçekleşir.].
9.6.- Taraflardan biri, Verilerin işlenmesinin ilgili tarafların veri koruma hakları ve özgürlükleri açısından yüksek bir riske yol açabileceğine düşünür veya bunun farkına varırsa, diğer Tarafı derhal bilgilendirecektir. Taraflar, bir veri koruma etki değerlendirmesi yapmak için gerekli olabilecek makul ve zamanında karşılıklı yardımı sağlayacaktır.
9.7.- Aşağıdaki veri türleri / kategorileri bu Sözleşme kapsamında işlenebilir: isim veya görsel imajlar, kişisel görünüm gibi kişisel bilgiler; adres, telefon numarası / numaraları, e-posta gibi iletişim bilgileri; banka hesabı veya kredi kartı bilgileri vb. gibi finansal veya ödeme bilgileri; bankalar, kredi büroları vb. gibi üçüncü taraflardan alınan kişisel bilgiler; profil oluşturma için ilgili veriler (örneğin anketlere verilen yanıtlar, yaşam tarzı ve sosyal koşullar hakkında bilgiler, satın alma geçmişi, istihdam ve eğitim ayrıntıları.
9.8.- Aşağıdaki kategoriler işbu Veri Sahipleri Sözleşmesi'nin uygulama alanına girmektedir: müşteriler, potansiyel müşteriler, tüketiciler, tarafların çalışanları, veteriner hekimler, veterinerlik personeli, yetiştiriciler, aboneler, yetkili acenteler, tanıtım personeli, irtibat kişileri
9.9.- Taraflardan her biri, sistemlerinde sakladığı ilgili taraflara ait Verilerden tek başına sorumludur ve özellikle aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur:
9.9.1.- Veriler sistemlerinde yalnızca Sözleşmenin amaçları doğrultusunda saklamak ve ilgili mevzuata ve veri gizliliğine ilişkin en iyi uygulamalara uygun olarak işlemek;
9.9.2.- herhangi bir hakka veya unutulma hakkına, düzeltme hakkına ve veri taşınabilirliği ve erişim haklarına uygunluk.
9.10.- Verilerin düzenli bir şekilde işlenmesini sağlamak ve verilerin korunmasına yönelik yasal gereklilikleri karşılamak için gerekli oldukları ölçüde yedek kopyalar hariç olmak üzere, Verilerin kopyaları veya kopyaları diğer Tarafın bilgisi olmadan asla oluşturulmamalıdır.
9.11.- Tüm veriler, Tarafın yasal yükümlülüklerine uygun olarak ve yasal olarak izin verilen azami süre boyunca saklanacaktır. Anlaşma uyarınca düzenli veri işlemeyi göstermek için kullanılan belgeler, her bir Tarafın kendi sorumluluğu altında, sırasıyla geçerli saklama sürelerine uygun olarak Anlaşma süresinin ötesinde arşivlenecektir.
9.12.- Taraflardan biri, elindeki bilgileri etkileyecek herhangi bir değişiklik veya iptal hakkında ve ayrıca Verilerin işlenmesini düzeltmeden veya iptal etmeden veya sınırlamadan önce diğer Tarafı bilgilendirir.
9.13.- İlgili kişinin düzeltme, iptal veya işlemenin sınırlandırılması ile ilgili olarak doğrudan bir Tarafla iletişime geçmesi halinde, Taraf ilgili tarafın talebini derhal diğer Tarafa iletecektir.
9.14.- Her bir Taraf, özellikle GDPR Madde 5 paragraf 1 ve 2 ile birlikte GDPR Madde 28 fıkra 3c, 32'ye atıfta bulunarak garantiyi belirler. Alınacak tedbirler, veri güvenliği tedbirleri ve sistemlerin gizliliği, bütünlüğü, kullanılabilirliği ve esnekliği ile ilgili riske uygun bir koruma seviyesini garanti eden tedbirlerdir. GDPR Madde 32 Fıkra 1 uyarınca gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik riskin ortaya çıkma olasılığı ve ciddiyetinin yanı sıra teknolojinin durumu, uygulama maliyetleri, işlemenin niteliği, kapsamı ve amaçları, işleriyle ilgili veri koruma hükümleri dikkate alınmalıdır.
9.15.3.- Teknik ve Organizasyonel Tedbirler. Sözleşmenin yürütülmesi için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanması ve bunlara uyulması. Taraflardan her biri, kendi sorumluluğu altında, Veri işlemenin koşullarını ve amaçlarını ve ayrıca güvenlik açıklarının bir sonucu olarak olası bir yasa ihlalinin beklenen olasılığını ve ciddiyetini dikkate alan bu tür teknik ve organizasyonel önlemler yoluyla uygun koruma düzeyini garanti eder, güvenlik ve ilgili ihlal olaylarının anında tespit edilmesini sağlar.
9.15.4.- Denetim makamları ile işbirliği. Taraflar, talep üzerine, görevlerinin yerine getirilmesinde denetim makamıyla işbirliği yapar. Özellikle, Taraflardan biri, bir denetim makamı tarafından sözleşmeye ilişkin olarak gerçekleştirilen her türlü denetim ve tedbir hakkında diğer Tarafı derhal bilgilendirir. Aynı durum, Taraflardan birinin bu sözleşmenin işlenmesine ilişkin olarak veri işleme ile ilgili herhangi bir medeni veya ceza kanunu, idari kural veya yönetmeliğin ihlali ile ilgili olarak yetkili bir makam tarafından soruşturma altında olması veya bir soruşturmaya taraf olması halinde de geçerlidir.
9.15.5.- İzleme. Taraflardan her biri, kendi sorumluluk alanı dahilindeki işleme faaliyetinin veri koruma ve ilgili tarafın haklarının korunmasına ilişkin yürürlükteki kanunun gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak için iç süreçlerini ve teknik ve organizasyonel tedbirlerini periyodik olarak izleyecektir.
9.16.- Taraflardan biri, diğer Tarafla istişare ettikten sonra, denetimler yapma veya veri koruma konusunda uzman bir uzmana yaptırma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, makul bir ön bilgi üzerine, diğer Tarafın veri gizliliği uyumluluğu konusunda ikna olmak için diğer Tarafın ticari faaliyetlerine yönelik denetimler gerçekleştirebilir.
9.17.- Bir Taraf diğer Tarafa kişisel veri güvenliği, veri ihlalleri için raporlama yükümlülükleri, veri koruma etki değerlendirmeleri ve ön istişareler ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardımcı olur (GDPR Madde 32 ila 36). Bunlar özellikle aşağıdakileri içerir:
9.17.1.- bir kişisel veri ihlalini derhal karşı Tarafa bildirme ve ilgili tüm bilgileri ona sağlama yükümlülüğü;
9.17.2.- veri sahibine bilgi sağlama yükümlülüğü ile ilgili olarak diğer Tarafa yardımcı olma görevi;
9.17.3.- Ana Sözleşme ve bu Anlaşma uyarınca muameleye ilişkin olarak veri koruma üzerindeki etkinin değerlendirilmesinde diğer Tarafı desteklemek;
9.17.4.- yetkili denetim makamı ile herhangi bir iletişim konusunda diğer Tarafı desteklemek.
9.18.- Taraflardan biri, sözlü olarak mutabık kalınan adımları, önlemleri ve talimatları derhal teyit eder. Ayrıca, herhangi bir adım, önlem ve talimatın veri gizliliği veya diğer yasal düzenlemeleri ihlal ettiğine inanması halinde diğer Tarafı bilgilendirecektir. Bu durumda, etkilenen Taraf, Taraflar çeşitli adımlar, önlemler veya talimatlar üzerinde anlaşana veya yasal durumu yeterince açıklığa kavuşturana kadar ilgili adımların, önlemlerin ve talimatların uygulanmasını askıya alma hakkına sahiptir.
MADDE 10. YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her türlü anlaşmazlık Napoli Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine havale edilir.
 
 _______________________________________,lì__________ İMZALAR
Medeni Kanun'un 1341 ve 1342. maddeleri uyarınca, ortak/veteriner hekim aşağıdaki paragrafları kabul ettiğini özel olarak beyan eder, İkinci Bölüm: 2.2 (otomatik yenileme), 2.3 (çekilme), 4 (yükümlülükler), 5 (münhasırlık), 7 (gizlilik), 8 (iletişim), 10 (yetkili mahkeme).