Polityka prywatności

Polityka prywatności Farmina Pet Foods

Farmina Pet Foods zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.
 
Właściciel i kontroler danych
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (NA)
Adres e-mail właściciela: info@farmina.com
 
Rodzaje gromadzonych danych 
Wśród danych osobowych, które Farmina Pet Foods gromadzi samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, województwo, kod pocztowy, miasto, inne rodzaje danych, płeć, data urodzenia, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres wysyłki, numer domu, pliki cookie i dane dotyczące użytkownika.
Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z Farmina Pet Foods.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez Farmina Pet Foods są obowiązkowe, a niedostarczenie tych danych może uniemożliwić firmie Farmina Pet Foods świadczenie usług. W przypadkach, w których Farmina Pet Foods wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez Farmina Pet Foods lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez Farmina Pet Foods służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w obecny dokument oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem Farmina Pet Foods i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych Właścicielowi.
 
Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania
Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności Farmina Pet Foods (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak - przygotowani dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje telekomunikacyjne) powołani, jeśli to konieczne, jako przetwarzający dane przez właściciela. Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od Właściciela w dowolnym momencie.
 
Podstawa prawna przetwarzania
Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: w niektórych ustawodawstwach Właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ("rezygnacji"), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub wszelkich zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub oficjalnym uprawnieniem przyznanym Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów prowadzonych przez właściciela lub osobę trzecią.
W każdym przypadku Właściciel pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy dostarczanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce
Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji użytkownika transfery danych mogą obejmować przeniesienie Danych użytkownika do kraju innego niż własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania takich przesłanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Użytkownicy mają również prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne lub ustanowionej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o podjętych środkach bezpieczeństwa przez Właściciela, aby zabezpieczyć swoje Dane.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub pytając właściciela za pośrednictwem informacji podanych w dziale kontakt.

Czas retencji
Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego cele, dla których zostały zebrane.
W związku z czym:
 • dane osobowe zbierane do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem są zatrzymywane do czasu pełnego wykonania umowy;
 • dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy czas, za każdym razem, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy czas, gdy jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.
Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.
 
Cele przetwarzania
Dane dotyczące Użytkownika są zbierane, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie Usług, a także w następujących celach: Rejestracja i uwierzytelnianie, Obsługa płatności, Kontakt z Użytkownikiem, Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, Remarketing i kierowanie behawioralne, Analytics, Hosting i infrastruktura zaplecza, Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami oraz Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform.
Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych danych osobowych używanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:
 • Analityka
  Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.
  Śledzenie konwersji na Facebooku reklam (Facebook Inc.)
  Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa analityczna firmy Facebook Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi na Farmina Pet Foods.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.
  Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.)
  Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania wykorzystania Farmina Pet Foods, do przygotowywania raportów na temat swoich działań i udostępniania ich innym usługom Google.
  Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
  Ta integracja Google Analytics utajnia adres IP użytkownika. Działa poprzez skrócenie adresów IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i skrócony w Stanach Zjednoczonych.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.
 • Kontakt z użytkownikiem
  Lista mailingowa lub biuletyn (Farmina Pet Foods)
  Rejestrując się na liście mailingowej lub w biuletynie, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze handlowym lub promocyjnym dotyczące Farmina Pet Foods. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w Farmina Pet Foods lub po dokonaniu zakupu.
  Zebrane dane osobowe: adres e-mail, imię i numer telefonu.
  Formularz kontaktowy (Farmina Pet Foods)
  Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik upoważnia Farmina Pet Foods do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub jakikolwiek inny wniosek wskazany w nagłówku formularza.
  Dane osobowe zebrane: adres e-mail, imię, numer telefonu i różne rodzaje danych.
 • Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
  Ten rodzaj usługi pozwala przeglądać treści hostowane na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron Farmina Pet Foods i wchodzić w interakcje z nimi.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.
  Widżet na Instagramie (Instagram, Inc.)
  Instagram to usługa wizualizacji obrazu dostarczana przez Instagram Inc., która umożliwia firmie Farmina Pet Foods włączanie takich treści na swoich stronach.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.
 • Obsługa płatności
  Usługi przetwarzania płatności umożliwiają firmie Farmina Pet Foods przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, Farmina Pet Foods dzieli się tylko informacjami niezbędnymi do realizacji transakcji z pośrednikami finansowymi obsługującymi transakcję.
  Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie komunikatów czasowych do użytkownika, takich jak wiadomości e-mail zawierające faktury lub powiadomienia dotyczące płatności.
  PayPal (PayPal Inc.)
  PayPal to usługa płatności świadczona przez firmę PayPal Inc., która umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności online.
  Dane osobowe zbierane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
  Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)
  Gestpay jest usługą płatniczą świadczoną przez Banca Sella S.p.A.
  Dane osobowe zbierane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
  Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka prywatności.
 • Hosting i infrastruktura zaplecza
  Ten rodzaj usługi ma na celu przechowywanie danych i plików umożliwiających Farmina Pet Foods uruchamianie i dystrybucję, a także zapewnienie gotowej infrastruktury do uruchamiania określonych funkcji lub części produktów Farmina Pet Foods. Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem rozproszonych geograficznie serwerów, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.
  ArubaCloud (Aruba S.p.A.)
  ArubaCloud to usługa hostingowa świadczona przez Aruba S.p.A.
  Dane osobowe zbierane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
  Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka prywatności.
 • Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami
  Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron Farmina Pet Foods.
  Interakcja i informacje uzyskane przez Farmina Pet Foods są zawsze zależne od ustawień prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.
  Twitter, przycisk Tweet i widżety społecznościowe (Twitter Inc.)
  Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi pozwalające na interakcję z siecią społecznościową Twitter dostarczaną przez Twitter Inc.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.
  Facebook przycisk Like i widżety społecznościowe (Facebook Inc.)
  Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe to usługi pozwalające na interakcję z siecią społecznościową Facebook dostarczaną przez Facebook Inc.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.
 • Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości
  Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem.
  Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i czasu, kiedy wiadomość była przeglądana przez użytkownika, a także kiedy użytkownik wchodził z nią w interakcję, na przykład klikając na linki zawarte w wiadomości.
  MailUp (MailUp)
  MailUp to usługa zarządzania pocztą e-mail i wysyłania wiadomości dostarczana przez MailUp SpA.
  Zebrane dane osobowe: adres e-mail.
  Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka prywatności.
 • Rejestracja i uwierzytelnienie
  Rejestrując lub uwierzytelniając, Użytkownicy pozwalają Farmina Pet Foods na ich identyfikację i udostępnienie im dedykowanych usług.
  W zależności od tego, co opisano poniżej, strony trzecie mogą świadczyć usługi rejestracji i uwierzytelniania. W takim przypadku Farmina Pet Foods będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez te usługi stron trzecich w celu rejestracji lub identyfikacji.
  Rejestracja bezpośrednia (Farmina Pet Foods)
  Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz rejestracyjny i przekazując dane osobowe bezpośrednio do Farmina Pet Foods.
  Zebrane dane osobowe: adres, miejscowość, nazwa firmy, data urodzenia, adres e-mail, imię, płeć, numer domu, nazwisko, numer telefonu, województwo, adres wysyłki, numer identyfikacji podatkowej, inne rodzaje danych i kod pocztowy.
 • Remarketing i kierowanie behawioralne
  Ten rodzaj usługi pozwala firmie Farmina Pet Foods i jej partnerom na informowanie, optymalizowanie i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze wykorzystanie produktów Farmina Pet Foods przez użytkownika.
  Ta aktywność jest wykonywana przez śledzenie danych użytkowania za pomocą plików cookie, informacji przekazywanych do partnerów, którzy zarządzają działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.
  Oprócz rezygnacji z poniższych usług Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie osób trzecich, odwiedzając stronę rezygnacji z Network Advertising Initiative.
  Remarketing AdWords (Google Inc.)
  Remarketing AdWords to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Google Inc., która łączy działalność firmy Farmina Pet Foods z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.
  Remarketing na Facebooku (Facebook Inc.)
  Remarketing na Facebooku to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Facebook Inc., która łączy działalność Farmina Pet Foods z siecią reklamową Facebooka.
  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyRezygnacja.
Więcej informacji na temat danych osobowych
 • Komunikacja danych z osobami trzecimi. 
  Russo Mangimi spa może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom: firmom świadczącym usługi; firmom audytorskim i firmom certyfikującym budżet, firmom windykacyjnym i innym osobom fizycznym i/lub prawnym, którym przekazanie danych jest konieczne w celu świadczenia żądanych przez nas usług. 
 • RdCom
  RdCom to usługa do wysyłania komunikatów promocyjnych za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS i e-mail dostarczonych przez R & D Communication s.r.l.
  Miejsce: Włochy
  PP: https://www.rdcom.it/docs/upload/ContrattoGW_allC_InfoPrivacy_mag16.pdf
Prawa użytkowników
Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa dotyczące swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela.
W szczególności Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:
 • Wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Przedmiot do przetwarzania ich danych. Użytkownicy mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.
 • Uzyskaj dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych danych.
 • Zweryfikuj i poproś o modyfikację. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 • Ogranicz przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie przetwarza swoich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Wiedzieć czy ich Dane Osobowe zostały usunięte. Użytkownicy mają prawo, pod pewnymi warunkami, do usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odbierz swoje dane i prześlij je do innego kontrolera. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przesłania go do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.
 • Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo do wniesienia roszczenia do swojego właściwego organu ochrony danych.
 
Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania
W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw.
Użytkownicy muszą wiedzieć, że w przypadku przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego mogą w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania, nie podając żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw
Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Polityka Cookie
Farmina Pet Foods używa plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się ze szczegółowymi powiadomieniami dotyczącymi plików cookie, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.
 
Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne
Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub w etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Farmina Pet Foods lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż może wymagać od Właściciela ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Farmina Pet Foods może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja
W celu eksploatacji i konserwacji, Farmina Pet Foods i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcje z Farmina Pet Foods (logi systemowe), wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tych zasadach
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych może być wymagane od Właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania "Nie śledź"
Farmina Pet Foods nie obsługuje wniosków "Nie śledź".
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm zewnętrznych honoruje żądania "Nie śledź", zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach Farmina Pet Foods i / lub - w zakresie technicznie i prawnie wykonalnym - wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem dowolnego kontaktu dostępnego dla właściciela. Zaleca się często sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.
W przypadku, gdy zmiany wpłyną na przetwarzanie danych wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel w razie potrzeby poprosi o ponowną zgodę Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne
 • Dane osobowe (lub dane)
  Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobistym numerem identyfikacyjnym - pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.
 • Dane użytkowania
  Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem Farmina Pet Foods (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w Farmina Pet Foods), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z Farmina Pet Foods, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencji odwiedzanych stron i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.
 • Użytkownik
  Osoba korzystająca z Farmina Pet Foods, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.
 • Przedmiot danych
  Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe
 • Data Processor (lub Data Supervisor)
  Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 • Kontroler danych (lub właściciel)
  Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i stosowania produktów dla zwierząt Farmina. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem Farmina Pet Foods.
 • Farmina Pet Foods (lub ta aplikacja)
  Platforma, za pomocą której dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.
 • Usługa
  Usługa świadczona przez Farmina Pet Foods zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) i na tej stronie / wniosku.
 • Unia Europejska (lub UE)
  O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia dokonane w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Cookies
  Mały fragment danych przechowywany na urządzeniu użytkownika.
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2018 br.