ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ FARMINA PET FOODS

Η Farmina Pet Foods συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους χρήστες της.

Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων
Russo Mangimi S.p.A.
Via Nazionale delle Puglie
80035 - Nola (ΝΑ)
Email επικοινωνίας ιδιοκτήτη: info@farmina.com

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται
Μεταξύ των τύπων προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Farmina Pet Foods, από μόνη της ή μέσω τρίτων, είναι: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, φύλο, ημερομηνία γέννησης, όνομα εταιρείας, φορολογικό μητρώο, διεύθυνση αποστολής, αριθμός οικίας, cookies και δεδομένα χρήσης.
Ολοκληρωμένα στοιχεία για κάθε είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου ή με συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται δωρεάν από τον χρήστη ή, σε περίπτωση δεδομένων χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε η Farmina Pet Foods.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχεία που ζητούνται από την Farmina Pet Foods είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία της Farmina Pet Foods. Σε περιπτώσεις όπου η Farmina Pet Foods δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά χωρίς συνέπειες για τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι για τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον κάτοχο.
Οποιαδήποτε χρήση των Cookies - ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης από τη Farmina Pet Foods ή από τους ιδιοκτήτες υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιεί η Farmina Pet Foods εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της υπηρεσίας που απαιτείται από τον χρήστη εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στην παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies , εάν υπάρχει.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μέσω της Farmina Pet Foods και επιβεβαίωσαν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των δεδομένων στον ιδιοκτήτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Μέθοδοι επεξεργασίας
Ο κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Εκτός από τον ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένα είδη υπεύθυνων προσώπων που ασχολούνται με τη λειτουργία της Farmina Pet Foods (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη, παράγοντες τεχνικών υπηρεσιών, φορείς ταχυδρομείου, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, υπηρεσίες επικοινωνίας) που διορίζονται, αν είναι απαραίτητο από τους ιδιοκτήτες ως επεξεργαστές δεδομένων. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον κάτοχο ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας
Ο κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο χρήστης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία ("opt-out"), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό ωστόσο, δεν ισχύει όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων
   
 • η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με τον χρήστη ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις του
   
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο ιδιοκτήτης
   
 • η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει στην κατοχή του ο κάτοχος
   
 • η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης ή τρίτος
Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης με χαρά θα διευκολύνει τη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για τη μεταποίηση και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί συμβατική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση για σύναψη σύμβασης.

Τόπος
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.
Ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των δεδομένων χρήστη σε άλλη χώρα εκτός από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας τέτοιων μεταφερθέντων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση των μεταφορών δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό διεπόμενο από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη για τη διαφύλαξη των δεδομένων τους.
Εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν περισσότερα, ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ερωτώντας τον ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επαφών.

Χρόνος Διατήρησης
Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.
Επομένως:
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη διατηρούνται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση.
   
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του κατόχου διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον κάτοχο στα σχετικά τμήματα αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον κάτοχο.
Ο κάτοχος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία, εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσύρεται. Επιπλέον, ο κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.
Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Ο σκοπός της επεξεργασίας
Τα δεδομένα σχετικά με τον χρήστη συλλέγονται για να επιτρέψουν στον κάτοχο να παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: εγγραφή και έλεγχος ταυτότητας, χειρισμός πληρωμών, επικοινωνία με τον χρήστη, διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων, remarketing και στόχευση συμπεριφοράς, analytics, hosting backend infrastructure, αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες και προβολή περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες.
Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.​
 • Analytics
​Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο και μπορεί να τη χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών.

Παρακολούθηση μετατροπών διαφημίσεων Facebook (Facebook, Inc.)
Η παρακολούθηση μετατροπών διαφημίσεων Facebook είναι μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από το Facebook, Inc. που συνδέει δεδομένα από το δίκτυο διαφήμισης Facebook με ενέργειες που εκτελούνται στην Farmina Pet Foods.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου.

Google Analytics με ανώνυμη διεύθυνση IP (Google Inc.)
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση της Farmina Pet Foods, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Αυτή η ενσωμάτωση του Google Analytics ανώνυμα τη διεύθυνση IP σας. Λειτουργεί μειώνοντας τις διευθύνσεις IP των χρηστών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα αποσταλεί σε ένα διακομιστή Google και θα συντομευτεί εντός των ΗΠΑ.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου - Αποκλεισμός.
 • Επικοινωνία με τον χρήστη
Ταχυδρομική λίστα ή ενημερωτικό δελτίο (Farmina Pet Foods)
Με την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας ή για το ενημερωτικό δελτίο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη θα προστεθεί στη λίστα επαφών εκείνων που ενδέχεται να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν πληροφορίες εμπορικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με τη Farmina Pet Foods. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί επίσης να προστεθεί σε αυτήν τη λίστα ως αποτέλεσμα της εγγραφής στη Farmina Pet Foods ή μετά από μια αγορά.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και αριθμός τηλεφώνου.
Φόρμα επικοινωνίας (Farmina Pet Foods)
Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα δεδομένα του, ο χρήστης εξουσιοδοτεί τη Farmina Pet Foods να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, εισαγωγικά ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος, όπως υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα του εντύπου.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, αριθμός τηλεφώνου και διάφοροι τύποι δεδομένων.
 • Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς επιτρέπει να βλέπετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες της Farmina Pet Foods και να αλληλεπιδράσετε μαζί τους.
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα επισκεψιμότητας ιστού για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.
Το γραφικό στοιχείο Instagram (Instagram, Inc.)
Το Instagram είναι μια υπηρεσία απεικόνισης εικόνων που παρέχεται από το Instagram Inc., το οποίο επιτρέπει στην Farmina Pet Foods να ενσωματώσει περιεχόμενο αυτού του είδους στις σελίδες της.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου.
 • Διαχείριση πληρωμών
Οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών επιτρέπουν στη Farmina Pet Foods να επεξεργάζεται τις πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς ή άλλων μέσων. Για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια, η Farmina Pet Foods μοιράζεται μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της συναλλαγής με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που χειρίζονται τη συναλλαγή.
Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να επιτρέπουν την αποστολή των χρονομετρημένων μηνυμάτων στο χρήστη, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν τιμολόγια ή ειδοποιήσεις σχετικά με την πληρωμή.
PayPal (PayPal Inc.)
Η PayPal είναι μια υπηρεσία πληρωμών που παρέχεται από την PayPal Inc., η οποία επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.
Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.)
Η Gestpay είναι μια υπηρεσία πληρωμών που παρέχει η Banca Sella S.p.A.Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.
Τόπος επεξεργασίας: Ιταλία - Πολιτική απορρήτου.

 • Hosting and backend infrastructure
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας έχει ως σκοπό τη φιλοξενία δεδομένων και αρχείων που επιτρέπουν τη λειτουργία και τη διανομή της Farmina Pet Foods καθώς και την παροχή έτοιμης υποδομής για τη λειτουργία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή τμημάτων της Farmina Pet Foods. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες λειτουργούν μέσω γεωγραφικά κατανεμημένων διακομιστών, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα.
ArubaCloud (Aruba S.p.A.)
Η ArubaCloud είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας που παρέχεται από την Aruba S.p.A.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.
Τόπος επεξεργασίας: Ιταλία - Πολιτική απορρήτου.
 • Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες
​Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες της Farmina Pet Foods.
Η αλληλεπίδραση και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της Farmina Pet Foods υπόκεινται πάντα στις ρυθμίσεις απορρήτου του χρήστη για κάθε κοινωνικό δίκτυο.
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Tweet Κουμπί και κοινωνικά widgets (Twitter, Inc .)
Το κουμπί Tweet στο Twitter και τα κοινωνικά widgets είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο του Twitter που παρέχονται από το Twitter, Inc.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου.
 
Facebook Like Κουμπί και κοινωνικά widgets (Facebook, Inc)
Το κουμπί Like στο Facebook και τα κοινωνικά widgets είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Facebook που παρέχονται από το Facebook, Inc.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου
 • Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας καθιστά δυνατή τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων με επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές τηλεφώνου ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας για επικοινωνία με τον χρήστη.
Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα που το μήνυμα έχει προβληθεί από το χρήστη, καθώς και όταν ο χρήστης έχει αλληλεπιδράσει μαζί του, όπως κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.
MailUp (MailUp)
Η MailUp είναι μια υπηρεσία διαχείρισης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστολής μηνυμάτων που παρέχεται από την MailUp SpA.
Συλλογή προσωπικών δεδομένων: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τόπος επεξεργασίας: Ιταλία - Πολιτική απορρήτου.
 • Εγγραφή και έλεγχος ταυτότητας
Με την εγγραφή ή την επικύρωση, οι χρήστες επιτρέπουν στη Farmina Pet Foods να τους αναγνωρίσει και να τους δώσει πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες.
Ανάλογα με όσα περιγράφονται παρακάτω, τρίτα μέρη μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εγγραφής και πιστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, η Farmina Pet Foods θα έχει πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα, αποθηκευμένα από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, για λόγους εγγραφής ή αναγνώρισης.
Άμεσηεγγραφή
Ο Χρήστης κάνει εγγραφή συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής, παρέχοντας τα προσωπικά του δεδομένα απευθείας στην Farmina Pet Foods.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση, πόλη, όνομα εταιρείας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, φύλο, αριθμός οικίας, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, περιοχή διεύθυνση αποστολής, φορολογικό μητρώο, διάφοροι τύποι δεδομένων και ταχυδρομικός κώδικας.
 • Remarketing και στόχευση συμπεριφοράς
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει στη Farmina Pet Foods και στους συνεργάτες της να ενημερώνουν, να βελτιστοποιούν και να εξυπηρετούν τη διαφήμιση με βάση την προηγούμενη χρήση της Farmina Pet Foods από τον χρήστη.
Αυτή η δραστηριότητα εκτελείται με την παρακολούθηση των δεδομένων χρήσης και με τη χρήση cookie, πληροφορίες που μεταφέρονται στους εταίρους που διαχειρίζονται τη δραστηριότητα του Remarketing και τη συμπεριφορά.
Εκτός από οποιαδήποτε εξαίρεση που προσφέρεται από οποιαδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες, ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη χρήση cookies τρίτου μέρους, μεταβαίνοντας στη σελίδα εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου.
Remarketing του AdWords (Google Inc.)
Το Remarketing του AdWords είναι μια υπηρεσία μάρκετινγκ και συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google Inc. που συνδέει τη δραστηριότητα της Farmina Pet Foods με το διαφημιστικό δίκτυο Adwords και το cookie Doubleclick.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου - Αποκλεισμός.
Remarketing στο Facebook (Facebook, Inc.)
Το Remarketing του Facebook είναι μια υπηρεσία μάρκετινγκ και συμπεριφοράς που παρέχεται από το Facebook, Inc., που συνδέει τη δραστηριότητα της Farmina Pet Foods με το δίκτυο διαφήμισης Facebook.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου - Αποκλεισμός.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
 • Επικοινωνία δεδομένων σε τρίτους
  Ο κάτοχος μπορεί να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας όλα ή μερικά από τα δεδομένα του χρήστη ή χρησιμοποιώντας δεδομένα δευτέρου επιπέδου που προέρχονται από δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ ή ανάλυσης. Με τη συγκατάθεση του χρήστη, ο κάτοχος μπορεί να κοινοποιεί τις εν λόγω βάσεις δεδομένων σε τρίτους που λειτουργούν ως διανομείς εκτός του ιταλικού εδάφους. Ο χρήστης γνωρίζει ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών επικοινωνιών, τόσο εντός όσο και εκτός της Farmina Pet Foods. Ο χρήστης θα έχει πάντοτε την ευκαιρία να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του αποστέλλοντας απλώς ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Εκτός των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιραστούν καθόλου.
   
 • RdCom
  Η RdCom είναι μια υπηρεσία για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω SMS, MMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από την R&D Communication s.r.l.
  Τόπος: Ιταλία
  PP: https://www.rdcom.it/docs/upload/ContrattoGW_allC_InfoPrivacy_mag16.pdf
Τα δικαιώματα των χρηστών
Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τον ιδιοκτήτη.
Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:
 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από τον ιδιοκτήτη, να αποκτήσουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων.
 • Να επαληθεύσουν και να επιδιώξουν τη διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητήσουν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίζουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα του για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
 • Να ζητήσουν να διαγραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να καταργηθούν με άλλο τρόπο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποκτήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τον ιδιοκτήτη.
 • Να λάβουν τα δεδομένα τους και να τα μεταφέρουν σε έναν άλλο ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και αν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, σε μια σύμβαση την οποία ο χρήστης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Να καταθέσουν μια καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.
Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης κατά την επεξεργασία
Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο ιδιοκτήτης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης, οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή την επεξεργασία παρέχοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους δικαιολογεί την ένσταση.
Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή τη μεταποίηση ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουμε αν ο κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα
Οποιεσδήποτε αιτήσεις για άσκηση δικαιωμάτων του χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα παραπεμφθούν από τον ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντοτε μέσα σε ένα μήνα.

Πολιτική Cookie
Η Farmina Pet Foods χρησιμοποιεί Cookies. Για να μάθετε περισσότερα και για μια λεπτομερή ειδοποίηση cookie, ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την Πολιτική Cookie.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Νόμιμη ενέργεια
Τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε ενδεχόμενες νομικές ενέργειες που προκύπτουν από την κακή χρήση της Farmina Pet Foods ή των συναφών υπηρεσιών.
Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί ο κάτοχος να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου, η Farmina Pet Foods μπορεί να παρέχει στον χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος
Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης της Farmina Pet Foods και οποιεσδήποτε τρίτης υπηρεσίας μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με τη Farmina Pet Foods (Μητρώα συστήματος) χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς χειρίζονται τα αιτήματα " Μη Παρακολούθηση "
Η Farmina Pet Foods δεν υποστηρίζει τα αιτήματα "Μη Παρακολούθηση".
Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτου μέρους που χρησιμοποιεί τις τιμές "Μη Παρακολούθηση", διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου
Ο κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτή την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους χρήστες σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως στη Farmina Pet Foods και / ή - εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό - αποστέλλοντας ειδοποίηση στους χρήστες μέσω οποιασδήποτε επαφής πληροφορίες που διαθέτει ο ιδιοκτήτης. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, αναφέροντας την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.
Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, ο κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον χρήστη, όπου απαιτείται.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

 • Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)
Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες - συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης - επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.
 • Χρήση δεδομένων
Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω της Farmina Pet Foods (ή τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην Farmina Pet Foods), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που χρησιμοποιούν τη Farmina Pet Foods, τις διευθύνσεις URI ), ο χρόνος της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κώδικας που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα της προέλευσης, των χαρακτηριστικών του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο χρήστης, των διαφόρων λεπτομερειών χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα της εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην εφαρμογή, την ακολουθία σελίδων που έχετε επισκεφθεί και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.
 • Χρήστης
Το άτομο που χρησιμοποιεί τη Farmina Pet Foods, το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το υποκείμενο δεδομένων.
 • Υποκείμενο δεδομένων
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.
 • Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εξ ονόματος του ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
 • Ελεγκτής δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, από μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της Farmina Pet Foods. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο ιδιοκτήτης της Farmina Pet Foods.
 • Farmina Pet Foods (ή αυτή η Εφαρμογή)
Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.
 • Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται από την Farmina Pet Foods όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (αν υπάρχουν) και σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.
 • Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
 • Cookies
Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του χρήστη.
 • Νομικές πληροφορίες
Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Τέχνης. 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων).
Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με την Farmina Pet Foods, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαΐου 2018