Правила и условия

Правила и условия на Farmina Pet Foods

Потребителите на услугите предлагани от Farmina Pet Foods признават и приемат посочените правила и условия.
Собственик на Farmina Pet Foods и свързаните с тях услуги
Russo Mangimi S.p.A. 
Via Nazionale delle Puglie 
80035 - Nola (NA) 
Italy 

ДДС номер: 01239651217 
Регистриран съвместен капитал: 6.750.000€ 
Търговска Камара Неапол
Е-мейл за контакт на собственика: info@farmina.com
 
Информация относно Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods е един от водещите производители на храни за домашни любимци. Продуктите на Farmina се предлагат от широка верига от дистрибутори, магазини за домашни любимци и професионалисти, както и посредством електронна търговия на този адрес, където може да получите консултация и да закупите широк асортимент от предлаганите продукти, а също и да се възползвате от разнообразните услуги и промоции предлагани от Farmina.
 
Въведение

Този документ
Настоящият документ е правно споразумение между Вас, клиента, и компанията осигуряваща Ви Farmina Pet Foods. То урежда Вашето ползване на онлайн стоки и аксесоари, както и предлаганите услуги. „Правно споразумение“ означава, че условията на настоящото споразумение са задължителни и обвързващи за отношенията между Вас и нашата компания след като сте ги приели. За удобство термините „ потребител“, „ Вие“ , „Ваш“ и подобни, както в единствено, така и в множествено число, се отнасят до Вас – клиента,  докато „ Ние“, „ наш“,
 „ нас“ и други подобни термини се отнасят до компанията, която притежава и управлява Farmina Pet Foods както е посочено в настоящия документ. “Farmina Pet Foods” се отнася до настоящия уебсайт и/или приложение. „Споразумение“ се отнася към настоящия документ, който периодично подлежи на промени. Настоящото споразумение се сключва на английски език. Други термини и определения са посочени в раздела озаглавен Дефиниции в края на Споразумението.
 
Приемане на настоящото споразумение
За да използвате продуктите на Farmina Pet Foods е необходимо да прочетете внимателно това споразумение и да го приемете като кликнете на бутона изразяващ съгласието ви. В случай, че не приемете това споразумение, вие не може да ползвате услугите ни.
 
Регистрация, съдържание на Farmina Pet Foods и забранена употреба на Farmina Pet Foods

Регистрация
За да ползват услугата ни или част от нея, клиентите трябва да се регистрират по достоверен и пълноценен начин като предоставят необходимата информация в съответната регистрационна форма. Потребителите трябва също така да приемат изцяло политиката за поверителност и настоящите правила и условия. Потребителите са длъжни да пазят в тайна своите данни за включване.
Собственикът не може да носи отговорност при никакви обстоятелства в случай на загуба, разкриване, кражба или неоторизирано ползване на данните за достъп на клиента от страна на трети лица поради каквато и да е причина.
 
Изтриване на акаунти на клиента или преустановяване на акаунт
Регистрираните потребители имат право да анулират своите акаунти и да преустановят ползването на услугата по всяко време като използват интерфейса на Farmina Pet Foods или като се свържат директно със собственика. От своя страна собственикът си запазва правото в случай на нарушаване на условията от страна на потребителя да преустанови временно или окончателно акаунта на клиента по всяко време и без предупреждение.
Собственикът има правото да преустанови временно или окончателно акаунта на клиента по всяко време и без предупреждение в случай, че:

 • Потребителят е нарушил настоящото споразумение; и / или
 • Достъпът или ползването на услугата от страна на потребителя може да доведе до щети или вреда на собственика, други потребители или трети лица; и/или
 • Използването на Farmina Pet Foods от страна на потребителя може да причини нарушение на закона или разпоредбите; и/или
 • В случай на разследване от страна на правосъдните органи или при намеса на правителството; и/или
 • Акаунтът може да бъде считан по усмотрение на собственика поради каквато и да е причина за неподходящ или обиден, а също и в нарушение на настоящото споразумение.
Съдържание достъпно във Farmina Pet Foods
Съдържанието достъпно във Farmina Pet Foods е защитено от действащите закони за защита на правото на интелектуална собственост, както и на свързаните с това международни спогодби.
 
Освен ако няма изрично посочено друго условие, използването на всякакво съдържание е разрешено само и единствено в границите определени в настоящата клауза.
Собственикът дава на потребителя по време на целия срок на действие на споразумението персонално, неексклузивно и без право на прехвърляне разрешение за ползване на това съдържание. Това разрешение е единствено валидно за лично ползване на съответното  съдържание и никога за търговски цели и е ограничено в рамките на устройството на потребителя.
От горепосоченото следва, че потребителят няма право да копира и/или да сваля и/ или да споделя (извън рамките определени в настоящото), както и да модифицира, публикува, предава по електронен път, продава, отдава права, редактира, прехвърля на трети лица, а също и да създава производни документи от това съдържание дори  и на трети лица свързани с Farmina Pet Foods, нито да помага на трети лица да вършат същото чрез него или неговите технически устройства дори и в случай, че това се извършва без знанието на потребителя. Само когато е изрично посочено във Farmina Pet Foods, потребителят може да бъде оторизиран, само за лично ползване, да сваля и/или копира и/или споделя част от съдържанието достъпно чрез Farmina Pet Foods, отново само за лично ползване и при условие, че се прилагат правилно предписанията за спазване на авторското право както и всички предписания изисквани от собственика.
 
Съдържание предоставено от трети лица
Собственикът не модерира съдържание или линкове предоставени от трети лица преди публикуването им във Farmina Pet Foods. Собственикът не носи отговорност за съдържанието подавано от трети лица, като и за неговата достъпност.
 
Съдържание предоставено от потребителя

Потребителите носят отговорност за съдържанието което те предоставят, както и за това на трети лица, което те споделят чрез сайта на Farmina Pet Foods, а също и за това, което те качват или постват на или чрез Farmina Pet Foods, или предават по други начини. Потребителите потвърждават, че разполагат с необходимото съгласие от страна на трети лица, чиито данни и/или съдържание те споделят със собственика, с което застраховат собственика срещу всякакви искове за обезщетение или рекламации които могат да възникнат срещу него във връзка с незаконно разпространение на съдържание принадлежащо на трети лица или незаконосъобразно използване на Услугата.   
Собственикът не модерира съдържание предоставено от потребителите или от трети лица, но ще предприеме действия в случай на оплаквания от страна на потребители или ако съответните обществени органи преценят, че дадено съдържание се счита за обидно или противозаконно.
По-специално, собственикът може да реши да преустанови или да наруши визуализацията на определено съдържание в случай на:
 • Оплаквания от страна на други потребители;
 • Получено съобщение за нарушаване на правото на интелектуална собственост;
 • Решение да се постъпи така предвид или в резултат на съдебни действия;
 • Съобщение за предстоящи действия от страна на обществени органи; или
 • Ако се прецени, че дадено съдържание достъпно чрез Farmina Pet Foods може да застрашава потребителите, ползването на услугата и/или собственика.
Права върху съдържание предоставено от потребители
Единствените права с които разполага собственикът във връзка със съдържание предоставено от потребителите са тези, които са необходими за да развива дейността и подържа Farmina Pet Foods.
Освен ако не е посочено друго, това се отнася до следното:
Като подава, поства или показва съдържание на сайта на или чрез Farmina Pet Foods, потребителят дава право на собственика, без териториални ограничения, неексклузивно и без такса за авторски права, да сублицензира, използва, копира, възпроизвежда, обработва, адаптира, модифицира, публикува, предава, показва или разпространява това съдържание във всяка медия или чрез всякакви средства за разпространение, които се използват понастоящем или предстои да бъдат разработени.
 
Услуги предоставяни от трети лица

Потребителите могат да ползват услуги на трети лица, както и съдържание включено във Farmina Pet Foods, но те трябва да са наясно с условията и изискванията на съответните трети страни и да са изразили съгласието си да ги спазват. При никакви обстоятелства Собственикът не може да носи отговорност за правилното функциониране или достъпност, или и на двете, по отношение на услуги предлагани от трети страни.
 
Забрана за ползване

Услугата може да се ползва само и единствено в съответствие с настоящите правила и условия.
На потребителите се забранява:
 • Да проектират противоположно, декомпилират, демонтират, модифицират или създават деривати основани на Farmina Pet Foods или на част от него;
 • Да заобикалят технологии използвани от Farmina Pet Foods или неговите лицензианти, чиято цел е да предпазят съдържанието от неправомерен достъп;
 • Да копират, съхраняват, редактират, променят, подготвят всякакви деривати или да променят по какъвто и да е начин съдържание осигурено чрез Farmina Pet Foods;
 • Да използват каквито и да са роботи, спайдъри, приложения за търсене и възстановяване, както и други автоматични устройства за обработка или като средство за достъп, възстановяване, изтриване или индексиране на части от Farmina Pet Foods или неговото съдържание;
 • Да наемат, отдават на лизинг или сублицензират Farmina Pet Foods;
 • Да позорят, обругават, подлагат на тормоз, както и да използват заплашителни практики, да заплашват или нарушават законовите прави на останалите по какъвто и да е начин (в това число правото на поверителност или публичност);
 •  Да разпространяват или публикуват съдържание, което е незаконосъобразно, неприлично, неприемливо, нелегитимно, клеветническо или неподходящо;
 • Да злоупотребяват с акаунт използван от друг потребител;
 • Да регистрират или използват Услугата за да получат достъп до другите потребители с цел да рекламират, популяризират или продават продукти или услуги от всякакъв вид чрез Farmina Pet Foods и по всякакъв начин;
 • Да използват Farmina Pet Foods по всякакъв неправомерен начин, който нарушава настоящите правила и условия.
 
Правила и условия на продажбите

Покупки
Начини на плащане
Farmina Pet Foods използва методи за разплащане чрез трети страни и не е свързана по никакъв начин с информацията за разплащане, като например информация за кредитната карта.
Всички разходи за отказ от плащане ще бъдат за сметка на потребителя.
 
Наличност на предлаганите продукти

Цените, описанието, както и наличността на представените продукти подлежи на промяна без предварително уведомление. Поместените фотографии имат за цел представяне на продукта и е възможно да съществуват някои несъответствия с действителния вид на продукта. Собственикът прави всичко възможно да презентира характеристиките на продуктите с възможно най-големи подробности, които позволява Farmina Pet Foods, във всяка таблица отнасяща се до продукта за информация на клиента. Изображенията и цветовете на предлаганите продукти, обаче, може да се различават от действителните в резултат на много фактори като например монитора на устройството на потребителя, фотографски филтри и други. Следователно, потребителят изразява съгласие, че такива незначителни разлики не представляват липса на съответствие с продукта.
 
Процес на покупка
Всяка изпратена поръчка се счита за предложение за покупка на посочените продукти. Поръчките са свързани с наличността и подлежат на приемане по усмотрение на собственика.
 
Потребителите трябва да изберат продуктите и да ги изпишат след като внимателно са проверили информацията в обобщената поръчка. Направената поръчка се предлага за потвърждение и подлежи на заплащане, включващо цената, данъци, транспорт и евентуално допълнителни такси посочени в обобщената поръчка. Разписката за обработка на поръчката не представлява приемане на поръчката. Същата ще бъде потвърдена когато съобщението за потвърждаване на поръчката е изпратено от собственика на е-мейл адреса посочен от потребителя. Собственикът си запазва правото да обяви поръчката за невалидна като в този случай информира потребителя за липса на един или повече от поръчаните продукти в рамките на 5 работни дни след заявената поръчка като използва е-мейл адреса свързан с покупката. В този случай собственикът ще възстанови цената и разходите по доставката, платени от потребителя.

Приключване на поръчка
Поръчката се счита за приключена в съответствие с подробностите, посочени в обобщената страница, и след изпращането на е-мейл за потвърждение на поръчката, доказващ наличността на поръчания продукт. Собственикът не носи отговорност за щети причинени от забавяне на доставката, които не зависят от обстоятелства известни на страните по време на потвърждаването на поръчката.
 
Промоции и намаления

Собственикът си запазва правото едностранно и по свое усмотрение да предлага намаления и/или промоции за ограничен период от време. Условията на тези намаления и/или промоции ще бъдат помествани всеки път на съответната информационна страница на Farmina Pet Foods.
Всяко намаление и /или промоция ще бъдат валидни за посочения период и, където е възможно, докато има наличност на склад. В случай, че намалението и /или промоцията се отнасят до определен период от време, посоченото време се отнася до часовата зона на собственика, която е определена от локацията на настоящия документ.
 
Използване на купони
Освен ако не е посочено друго, използването на купони е подчинено на следните условия:
 • Всеки купон е валиден само за един човек и може да бъде използван само веднъж по начина и на датата посочена в инструкциите на уебсайта и/или придружаващи купона;
 • Частична употреба на купона не е разрешена, а също и използването му по начин, който води до неговото пълно откупване на по-късен етап;
 • Купонът може да бъде изкупен единствено в рамките на периода посочен в промоцията. След края на този период купонът автоматично става невалиден, изключвайки възможността потребителят да има някакви претенции по отношение на притежаването му;
 • В случай, че купонът е използван за услуги различни от описаните в първоначалната промоция, потребителят няма право на никакъв кредит, възстановяване на сумата или компенсация, ако се установи, че има разминаване между първоначалната цена на офертата и възстановената стойност;
 • Използването на купони е предназначено единствено за лична, нетърговска употреба. Следователно, всяко възпроизводство, фалшификация и търговия на закупеното с купон е строго забранено, като това се отнася и до всяка незаконна дейност свързана с покупката и / или употребата на купон.
Доставка
Доставките се извършват през нормалното работно време на адреса посочен от потребителя и по начин определен в талона за поръчка.
При получаване на стоката потребителят трябва да се провери съдържанието на доставката, като отбележи всяко несъответствие във формуляра за доставка. В случай, че продуктите не бъдат потърсени до крайния срок определен от куриера, те ще бъдат върнати на собственика, който ще възстанови цената на покупката, но не и транспортните разходи. Собственикът не може да бъде считан за отговорен за грешки в доставката вследствие на неточности или непълна информация при попълване на поръчката от страна на потребителя, както и за щети и повреди по продуктите появили се след доставката им до куриерска фирма уредена от потребителя, а също и за забавяне на доставката в този случай.
 
Цени и разходи за доставка
Освен ако не е посочено друго, цените включват общоприетите данъци.
Разходите за доставка се посочват при заключителната фаза на поръчката, и, освен ако не е посочено друго, не се предвижда да се включват в цената. Тези разходи може да варират, понякога значително, предвид дестинациите определени от потребителя. За доставки извън граница вносните мита, които потребителят трябва да плати, се начисляват към транспортните разходи и те ще бъдат платени, когато пратката пристигне в определената държава.
Собственикът не носи отговорност за и не би могъл да влияе върху горепосочените разходи, които са извън негов контрол.
 
Плащане в брой при доставка
В някои случаи потребителят може да плати за доставката в брой, като в такъв случай куриерът е длъжен да приеме дължимата сума от името на Farmina.
Плащане в брой е възможно при поръчки на обща стойност не повече от 3,000.00 евро и, във всеки случай, в позволените рамки на кешови транзакции.
Където е приложимо, се прилагат условията на раздела „ Доставка“.
 
Промоции и намаления
Собственикът си запазва правото едностранно и по свое усмотрение да предлага намаления и/или промоции за ограничен период от време. Условията на тези намаления и/или промоции ще бъдат помествани всеки път на съответната информационна страница на Farmina Pet Foods.
Всяко намаление и /или промоция ще бъдат валидни за посочения период и, където е възможно, докато има наличност на склад. В случай, че намалението и /или промоцията се отнасят до определен период от време, посоченото време се отнася до часовата зона на собственика, която е определена от локацията на настоящия документ.
 
Запазване на собствеността
До момента на пълното изплащане на дължимата цена на поръчаните продукти, същите остават притежание на собственика.
Право на прекратяване на договора и гаранция
Прекратяване на договора
В случай на покупка на продукти или услуги чрез Farmina Pet Foods, потребителят има право да прекрати договора без да посочва причина в рамките на 14 дни. Периодът за прекратяване на договора изтича след 14 дни  от деня, в който потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, разполага с физическото притежание върху продуктите.   
За да упражни правото си на прекратяване на договора, потребителят е длъжен да информира собственика за своето решение като изпрати недвусмислено заявление до посочените контакти. За тази цел, в раздела „Дефиниции“ на настоящия документ се намира примерен формуляр на разположение на потребителя. Потребителите, обаче, са свободни да изразят желанието си за прекратяване на договора по всякакъв друг подходящ за целта начин.
 
Оттегляне от програма на Farmina
Потребителят може да упражни правото си да се оттегли във всеки един момент без риск от наказателни мерки и без да трябва да мотивира причините за прекратяване на договора. Това което трябва да направи е само да уведоми писмено собственика така както е показано в настоящия документ.
Собственикът може да се оттегли във всеки един момент без да е необходимо да представя мотивация като само уведоми за това потребителя писмено в рамките на 15 работни дни. Това не касае случаите на оневиняващи обстоятелства, когато собственикът има право да се оттегли веднага.
Потребителят трябва да има предвид, че прекратяването на договора не включва възстановяване на суми по отношение на вече доставени услуги, както и не е основание за искане на връщане на суми или реимбурсиране.
 
Последици от прекратяване на договора
Потребителите, които коректно се оттеглят от договор, ще бъдат реимбурсирани от страна на собственика за всички плащания направени към него, включително тези покриващи разходите по доставката ( с изключение на допълнителните разходи възникнали от евентуален избор на различен от стандартния метод на доставка, който би имал по-ниска стойност) без забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня в който собственикът е информиран от потребителя за решението му да се оттегли от действащия договор. Реимбурсирането ще бъде извършено, като се използва същия начин на плащане като този използван от потребителя за първоначалната транзакция, освен в случаите, когато потребителят не изрази ясно съгласието си за друг начин. Във всеки случай, потребителят няма да претърпи допълнителни разходи в резултат на това реимбурсиране.  
Реимбурсирането може да се забави до получаване на стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките, като се приема това което ще се случи по-рано.
Потребителят е длъжен да изпрати обратно стоките и да ги върне на собственика без излишно
забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който потребителят е уведомил за намерението си да се оттегли от договора. Крайният срок е спазен, ако потребителят върне стоките преди да е изтекъл 14-дневния период. Разходите по връщането на стоките се понася от потребителя, за което ще получи реимбурсация, както е посочено по-горе. Единственото, за което потребителят носи финансова отговорност, е влошено качество на стоките в резултат на работа с тях различна от най-необходимото за да се установи характера, качествата или функционирането на стоките.
 
Приложимост на правото за оттегляне
Клаузите, отнасящи се до упражняване на правото за оттегляне, както и неговите последици и изключения, се прилагат изключително и само спрямо потребители, които се квалифицират като клиенти - ползватели на стоките и услугите.  С други думи, това са потребители, чиито цели са извън тяхната сфера на търговия или предприемаческа дейност или професия.
 
Гаранция

Потребителят, който купува в качеството си на ползвател на стоките и услугите, получава гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги за период от 24 месеца от покупката, при условие, че уведоми собственика за открити дефекти в срок от 2 месеца от момента на тяхното установяване.
За да упражни правото си на гаранция, потребителят е длъжен да се свърже със собственика като използва начините за контакт, посочени в настоящия документ, и представи точно описание на дефекта. Ако продуктът не съответства на описанието, потребителят има право на ремонт или подмяна на продукта.
Също така, потребителят може да поиска намаление на цената или прекратяване на договора в някой от следните случаи:
 • Ако ремонтът или подмяната са невъзможни или неоправдано скъпи;
 • Ако собственикът не предприеме действия за ремонтиране или подмяна на стоките в разумно кратък срок, което е не по-малко от 15 дни;
 • Ако предишен ремонт или подмяна са причинили значително неудобство на потребителя.
 
Потребителят е длъжен да върне дефектните продукти.
 
Гаранция на производителя

Всички продукти продавани от собственика чрез  @ {това приложение} се ползват с гаранцията на Farmina. Ако домашният любимец не хареса продукта, потребителят в качеството си на клиент има право да иска подмяна на продукта с друг по негов избор на същата пазарна стойност. Тази гаранция може да бъде активирана в случай че е използван не повече от  20% от продукта. При прилагане на гаранцията на Farmina транспортните разходи за връщане на стария продукт и доставка на новия се поемат от потребителя.
 
Обезщетение и ограничаване на отговорността
Обезщетения

Потребителят се съгласява да обезщети и да не държи отговорни собственика и неговите филиали, съдружници, директори, представители, свързаните с него компании, партньори и служители за и срещу всякакви рекламации и възражения, включително и без ограничение, хонорари и разходи на адвокати, направени от трети страни вследствие на или възникнали от одобрението на потребителя, неговото използване на или във връзка със услугата, нарушаване на настоящите условия или нарушаване правата на трети лица.
 
Ограничаване на отговорността
Farmina Pet Foods и всички функции възможни чрез Farmina Pet Foods са достъпни за потребителите при спазване на правилата и условията на споразумението без всякаква гаранция, изразена или подсказана, която не се изисква от закона. По-специално, няма гаранция за това дали предлаганите услуги са подходящи за специфичните цели на потребителя.
Farmina Pet Foods и всички функции достъпни чрез Farmina Pet Foods се ползват от потребителите на тяхна собствена отговорност и риск. По-конкретно, собственикът, в рамките на действащото законодателство, носи отговорност за договорни или не-договорни щети причинени на потребителите или трети лица само вследствие на преднамерена или груба небрежност, когато са налице преки и директни последствия от дейността на  Farmina Pet Foods. От това следва, че собственикът не носи отговорност за:
 • Всякакви загуби, които не са преки следствия от нарушаване на споразумението от страна на собственика;
 • Всякаква загуба на бизнес възможности или други загуби, дори индиректни, които могат да бъдат понесени от потребителя (като например, но не само, търговски загуби, загуба на приходи, доход, печалба или очаквани икономии, загуба на контакти или бизнес отношения, накърнена репутация, загуба на добра воля и др.);
 • Щети или загуби в резултат на прекъсване или недобро функциониране на Farmina Pet Foods вследствие на форс мажорни обстоятелства, или на непредвидени и непредсказуеми събития, или във всеки случай такива независещи от волята и извън контрола на собственика, като например, но не ограничени до, срив или прекъсване на телефонни или електрически линии, интернет и/или други средства на комуникация, недостъпност на уебсайтове, стачки, природни бедствия, вируси и кибер атаки, прекъсване на доставките на продукти, услуги и приложения от трети страни; както и
 • Неправилно или неподходящо използване на Farmina Pet Foods от потребители или трети лица. 
Разни

Прекъсване на услугата
С цел да гарантира на потребителите възможно най-доброто ползване на услугата, собственикът си запазва правото да я прекъсва за поддръжка или ъпдейтване на системата, като ще информира за това потребителите чрез постоянните ъпдейти публикувани на сайта на     Farmina Pet Foods.
 
Препродажба и преотстъпване на услугата
Потребителите не може да възпроизвеждат, правят дубликати, копират, продават, препродават или използват за собствена изгода никакви раздели от Farmina Pet Foods или от услугата предлагана от сайта без предварително разрешение на собственика, изразено в писмена форма и дадено или директно или чрез подходяща програма за препродажба.
Собственикът може да позволи ограничена препродажба, извършена на база от едно лице към друго, но категорично изключва масова препродажба.
 
Политика на поверителност

Потребителите могат да получат информация за това как се използват техните лични данни от раздела за политиката на поверителност на Farmina Pet Foods, който е неразделна част от настоящите договорни условия.
 
Права на интелектуална собственост
Всички търговски марки, имена или изображения, както и всички други марки, търговски наименования, илюстрации, изображения и лога, които се появяват във връзка с Farmina Pet Foods, са и остават изключителна собственост на Собственика и неговите лицензианти и са защитени от действащите закони и свързаните с тях международни спогодби.
Всички търговски марки и търговски и обслужващи наименования, имена, илюстрации, изображения и лога, отнасящи се до трети страни и съдържание поствано от трети лица във Farmina Pet Foods са и остават изключителна собственост на тези трети страни и техните лицензианти са защитени от действащите закони и свързаните с тях международни спогодби. В тези случаи собственикът не притежава права върху интелектуалната собственост и може да ги използва само в рамките на и в съответствие с договорите, сключени с тези трети страни и за целите посочени в тях.
 
Изискване за възраст
Потребителите декларират, че са пълнолетни според действащата при тях правораздавателна система. При никакви обстоятелства лица под 13-годишна възраст не могат да използват услугите на Farmina Pet Foods.
 
Промени в настоящите договорни условия
Собственикът си запазва правото да изменя настоящите договорни правила по всяко време като информира потребителите чрез публикуване на съобщение на сайта на Farmina Pet Foods.
Потребителите, които продължат да използват Farmina Pet Foods след публикуване на такова съобщение за промени приемат новите условия напълно.
 
Преотстъпване на договора
Собственикът си запазва правото да прехвърля, преотстъпва, както и да се отказва от всички или всяко едно право от настоящите условия чрез новация или преотстъпен договор при условие, че правата на потребителите по този договор не са нарушени.
Потребителите не могат да преотстъпват или прехвърлят своите права или задължения свързани с настоящите договорни условия по никакъв начин без писменото разрешение на собственика.
 
Контакти
Цялата комуникация отнасяща се до Farmina Pet Foods трябва да се осъществява чрез контактите посочени в този документ. 
 
Разделност на клаузите
Ако някоя от клаузите в настоящите договорни условия е невалидна или неприложима, тази клауза може да бъде премахната, като това няма да окаже влияние на останалите клаузи и те ще останат в сила.
 
Водещо право и юрисдикция

Условията и всякакви спорове отнасящи се до прилагането, интерпретирането и валидността на настоящото споразумение са подчинени на правото и юрисдикцията на страната и на съдилищата, където собственикът е регистрирал офисите си.
Изключение от това правило представляват случаите, когато съдебната система осигурява специално място за правораздаване на потребители.

Разрешаване на спорове
Разрешаване на спорове за потребители онлайн
Европейските потребители трябва да знаят, че Европейската комисия е основала онлайн платформа за алтернативно разрешаване на спорове, която осигурява извънсъдебен начин за разрешаване на спорове свързани с или породени от онлайн търговия и договори за услуги. Следователно, ако сте европейски потребител, можете да използвате тази платформа за разрешаване на всякакви спорове произтичащи от сключването на онлайн договор със Собственика. Тази платформа е достъпна на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Може да се свържете със Собственика по всякакви въпроси чрез е-мейл адреса поместен в раздела за информация към този документ.
 
Основна версия на настоящите договорни условия
Тези договорни условия са съставени и се преработват на италиански език. Версии на други езици се предлагат само за информационни цели. В случай на несъответствие между различните езикови версии, тези съставени на италиански имат предимство.
 
Дефиниции

Примерен формуляр за оттегляне от договора
До:
Russo Mangimi S.p.A. Via Nazionale delle Puglie 80035 - Nola (NA) Italy VAT number: 01239651217 Paid up shared capital: 6.750.000€ Chamber of Commerce of Naples
info@farmina.com
 
С настоящото съобщавам/ съобщаваме, че се оттеглям/ оттегляме от договора за продажба на следните стоки/ за осигуряване на следните услуги:
_____________________________________________ (включете описание на стоките/ услугите, които са предмет на договор от който се оттегляте )
 • Поръчани на: _____________________________________________ (дата)
 • Получени на: _____________________________________________ (дата)
 • Име на потребителя:_____________________________________________
 • Адрес на потребителя:_____________________________________________
 • Дата: _____________________________________________
 •  
(Подпис, ако заявлението е на хартия)
 
Потвърждение на поръчка
Посочва е-мейла, на който собственикът изпраща потвърждение за изпращане на закупените продукти или част от тях.
 
Документ за получаване на поръчката
Посочва е-мейла, който собственикът изпраща при получаване на поръчката.
 
Услуга
Услугата предоставена от Farmina Pet Foods така както е описано в настоящите договорни условия и във Farmina Pet Foods.
 
Правила и условия (или договорни условия)
Настоящите правила и условия, които представляват законово обвързващо  споразумение между Потребителя и Собственика.
 
Потребител

Всеки потребител на услугата, независимо дали юридическо или физическо лице.
 
Последна редакция: 22 май 2018