Podmienky a pravidlá

Používatelia služieb, ktoré ponúka Farmina Pet Foods, potvrdzujú a súhlasia s týmito podmienkami.

Informácie o Farmina Pet Foods
Farmina Pet Foods je jedným z popredných výrobcov krmív pre domáce zvieratá. Výrobky Farmina sú uvádzané na trh rozsiahlou sieťou distribútorov, obchodov s domácimi zvieratami a profesionálmi, ako aj e-commerce spoločnosti Farmina, ktoré sú k dispozícii na tejto adrese, kde si môžete prečítať a zakúpiť široký sortiment ponúkaných produktov a využiť rôzne služby a akcie spoločnosti Farmina.

ÚVOD
Tento dokument
Tento dokument je právnou zmluvou medzi vami, Používateľom a subjektom, ktorý poskytuje Farminu Pet Foods. Reguluje používanie on-line vlastností a v každom prípade aj použitie poskytovaných služieb. "Právna zmluva" znamená, že podmienky tejto zmluvy sú záväzné pre vzťah medzi vami a nami po prijatí podmienok. Pre jednoduchosť sa na označenie vás, Užívateľ, používajú označenia ako "vy", "vaše" a podobné výrazy, buď v jednotnom, alebo vo množnom čísle. "My", "naše", "my" a podobné výrazy sa týkajú spoločnosti, ktorá vlastní a spravuje Farminu Pet Foods, ako je to uvedené v tomto dokumente. "Farmina Pet Foods" označuje aktuálnu webovú stránku a / alebo aplikáciu. "Dohoda" sa vzťahuje na tento dokument, v znení neskorších zmien a doplnení. Dohoda sa uzatvára v slovenskom jazyku. Ďalšie definované pojmy sú uvedené v časti "Definície" v spodnej časti Dohody.

Prijatie tejto Dohody
Aby ste mohli používať Farminu Pet Foods, musíte túto zmluvu starostlivo prečítať a súhlasiť s tým, že ju akceptujete kliknutím na tlačidlo „Akceptujem“. Ak túto zmluvu neakceptujete, službu nemôžete používať.

REGISTRÁCIA, OBSAH FARMINY PET POTRAVÍN A ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE PET FOODS FARMINA
Registrácia

Na používanie tejto služby alebo ktorejkoľvek jej časti sa musia používatelia zaregistrovať pravdivým a úplným spôsobom a poskytnúť všetky požadované údaje v príslušnom registračnom formulári. Používatelia musia taktiež prijať zásady ochrany osobných údajov a tieto Zmluvné podmienky. Používatelia sú zodpovední za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích poverení. Rozumie sa, že Majiteľ nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za stratu, odhalenie, krádež alebo neoprávnené použitie tretími strami z akéhokoľvek dôvodu poverenia prístupu od užívateľa.

Odstránenie používateľských účtov a ukončenie účtu
Registrovaní používatelia môžu zrušiť svoje účty a prestať používať službu kedykoľvek prostredníctvom rozhrania Farmina Pet Foods alebo priamo cez kontakt jeho vlastníka. Majiteľ si v prípade porušenia Zmluvných podmienok Užívateľom vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo zrušiť účet Užívateľa.
Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo zrušiť účet používateľa, ak sa domnieva, že: 

 • Používateľ porušil túto zmluvu. a / alebo
 • prístup užívateľa alebo používanie služby môže mať za následok zranenie vlastníka, iných používateľov alebo tretích strán; a / alebo
 • používanie Farminy Pet Foods užívateľom môže mať za následok porušenie zákonov alebo predpisov; a / alebo
 • v prípade vyšetrovania súdnym konaním alebo účasťou vlády; a / alebo
 • účet sa považuje na základe vlastného uváženia Majiteľa z akéhokoľvek dôvodu za nevhodný alebo urážlivý alebo v rozpore s touto Zmluvou.
Obsah dostupný na Farmina Pet Foods
Obsah dostupný na Farmina Pet Foods je chránený platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva a súvisiacich medzinárodných zmlúv. Pokiaľ nie je uvedené inak, použitie akéhokoľvek obsahu je povolené výlučne v rámci limitov uvedených v tejto klauzule. Vlastník udeľuje používateľovi počas celého trvania Zmluvy osobnú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie takéhoto obsahu. Takáto licencia je určená výlučne na osobné použitie akéhokoľvek takéhoto obsahu a nikdy na komerčné použitie a je obmedzená na zariadenie Používateľa. Používateľ preto nesmie kopírovať a / alebo sťahovať a / alebo zdieľať (za hranicami uvedenými nižšie), upravovať, publikovať, prenášať, predávať, sublicenciovať, upravovať, prenášať / priraďovať tretím stranám alebo vytvárať odvodené diela z obsahu, vrátane obsahu tretích strán, ktoré sú k dispozícii na stránkach Farmina Pet Foods, a ani žiadnej tretej strane nepovoliť, aby tak urobil prostredníctvom Užívateľa alebo jeho zariadenia, a to aj bez vedomia Užívateľa. Ak je na Farmine Pet Foods výslovne uvedené, Užívateľ môže byť oprávnený iba na osobné použitie, stiahnuť a / alebo kopírovať a / alebo zdieľať určitý obsah dostupný prostredníctvom Farminy Pet Foods pre svoj osobný účel a pod podmienkou, že autorské práva a všetky ostatné oprávnenia požadované vlastníkom sú správne implementované.

Obsah poskytovaný tretími stranami
Vlastník nezmení obsah alebo odkazy poskytnuté tretími stranami pred ich uverejnením na Farmine Pet Foods. Vlastník nezodpovedá za obsah poskytnutý tretími stranami alebo za jeho dostupnosť.

Obsah poskytnutý používateľom
Užívatelia sú zodpovední za svoj vlastný obsah a obsah tretích strán, ktoré zdieľajú prostredníctvom Farminy Pet Foods, ktoré odovzdajú a uverejňujú na Farmine Pet Foods alebo prostredníctvom Farmina Pet Foods alebo ktoré prenesú iným spôsobom. Užívatelia potvrdzujú, že majú všetky potrebné súhlasy od tretích strán, ktorých údaje a / alebo obsah zdieľajú s Vlastníkom, a týmto odškodnia Vlastníka za akýkoľvek záväzok alebo nárok vznesený voči Vlastníkovi v súvislosti s nelegálnou distribúciou obsahu tretej strany alebo nezákonným použitím služby.
Vlastník neupravuje obsah poskytovaný Užívateľmi alebo tretími stranami, ale bude konať, ak budú sťažnosti prijaté od Užívateľov alebo ak verejné orgány vydajú príkazy týkajúce sa obsahu považovaného za urážlivý alebo nezákonný.
Vlastník môže najmä rozhodnúť o pozastavení alebo prerušení vizualizácie obsahu v prípade, že:
 • iní Užívatelia podávajú sťažnosti;
 • bude mu doručené oznámenie o porušení práv duševného vlastníctva;
 • rozhodlo sa, že tak urobí z dôvodu alebo v dôsledku právnych krokov;
 • uviedol, že činnosť je vyžiadaná verejným orgánom; alebo
 • ak sa predpokladá, že obsah, hoci je dostupný prostredníctvom Farminy Pet Foods, môže ohroziť Užívateľov, tretie strany, dostupnosť služby a / alebo vlastníka.
Práva nad obsahom poskytovaným používateľmi
Jediné práva udelené Vlastníkovi vo vzťahu k obsahu poskytovanému používateľmi sú tie, ktoré sú potrebné na prevádzku a údržbu spoločnosti Farmina Pet Foods.
Pokiaľ nie je uvedené inak, platí toto: Podaním, uverejnením alebo zobrazovaním obsahu na alebo prostredníctvom Farminy Pet Foods užívateľ udelí Vlastníkovi licenciu bez územných obmedzení, nevýhradných, bez poplatkov a s právom sublicencie používať, kopírovať, reprodukovať, spracovávať, upravovať upravovať, publikovať, prenášať, zobrazovať a distribuovať takýto obsah na akomkoľvek médiu alebo prostredníctvom distribučných metód, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii alebo sa neskôr vyvinuli.

Služby poskytované tretími stranami
Užívatelia môžu využívať služby alebo obsah tretích strán zahrnuté v Farmine Pet Foods, ale musia si byť vedomí týchto podmienok tretích strán a súhlasili s nimi. Za žiadnych okolností sa Majiteľ nebude považovať za zodpovedného vo vzťahu k správnej funkčnosti alebo dostupnosti služieb obojstranných služieb treťou stranou.

Zakázané použitie
Služba sa používa iba v súlade s týmito podmienkami.
Používatelia nesmú:
 • spätne inžinierovať, dekompilovať, rozoberať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela založené na Farmine Pet Foods alebo akejkoľvek ich časti;
 • obehnúť akúkoľvek technológiu, ktorú používa spoločnosť Farmina Pet Foods alebo jej poskytovatelia licencií na ochranu obsahu prístupného prostredníctvom nej;
 • kopírovať, ukladať, upravovať, meniť, pripravovať akékoľvek odvodené diela alebo akýmkoľvek spôsobom meniť obsah poskytovaný prostredníctvom Farmina Pet Foods;
 • používať akýkoľvek robot, pavúk, aplikáciu na vyhľadávanie / vyhľadávanie webových stránok alebo iné automatizované zariadenie, proces alebo prostriedky na prístup, získavanie, škrabanie alebo indexovanie akejkoľvek časti Farmina Pet Foods alebo jej obsahu;
 • prenájom, prenájom alebo sublicencia Farmina Pet Foods;
 • hanobiť, zneužívať, obťažovať, používať ohrozujúce postupy, ohrozovať alebo porušovať zákonné práva iných iným spôsobom (napríklad práva na súkromie a publicitu);
 • šíri alebo publikuje obsah, ktorý je nezákonný, obscénny, nelegitímny, ohováračský alebo nevhodný;
 • zneužiť akýkoľvek účet, ktorý používa iný používateľ;
 • zaregistrovať alebo používať službu s cieľom pristupovať k používateľom s cieľom propagovať, predávať alebo inzerovať produkty alebo služby akéhokoľvek druhu prostredníctvom Farmina Pet Foods akýmkoľvek spôsobom;
 • používať Farmina Pet Foods iným nesprávnym spôsobom, ktorý porušuje Zmluvné podmienky.

PODMIENKY PREDAJA a NÁKUPU
Platobné metódy
Farmina Pet Foods používa na spracovanie platieb nástroje tretích strán a nie je žiadnym spôsobom spojené s žiadnou z poskytnutých platobných informácií - napríklad s kreditnou kartou.
Všetky náklady spojené so zamietnutými platbami znáša používateľ.

Dostupnosť produktov
Ceny, popisy alebo dostupnosť produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia. Uverejnené fotografie sú len na účely reprezentácie a nemusia byť presným vyobrazením produktu.
Majiteľ urobí všetko pre to, aby predstavil charakteristiky produktov s najvyššou úrovňou podrobností povolených spoločnosťou Farmina Pet Foods na každej záložke zodpovedajúcej výrobku, ktorý si používateľ pozrel. Avšak obrazy a farby produktov ponúkaných na predaj na Farmine Pet Foods sa môžu od skutočných líšiť v dôsledku mnohých faktorov, vrátane príkladov monitora prístroja používateľa, fotografických filtrov atď. Preto používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že akékoľvek takéto malé rozdiely nepredstavujú nedostatok zhody výrobkov.

Proces nákupu
Každá odoslaná objednávka predstavuje ponuku na nákup produktov. Objednávky závisia od dostupnosti a od vlastného uváženia Vlastníka. Užívatelia musia vybrať želané produkty a dokončiť objednávku po dôkladnom overení informácií v súhrne objednávok. Objednávka je zadaná potvrdením objednávky a podlieha zaplateniu ceny, daní a poplatkov za dopravu a ďalšie poplatky uvedené v súhrne objednávok. Príjem spracovania objednávky ešte nepredstavuje prijatie objednávky. Objednávka musí byť potvrdená v čase odoslania. Potvrdenia objednávky Vlastníkom na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom. Vlastník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tak, že informuje užívateľa do 5 pracovných dní od zadania objednávky s použitím e-mailovej adresy súvisiacej s jeho zakúpením o nedostupnosti jedného alebo viacerých zakúpených produktov. V tomto prípade majiteľ vráti cenu a náklady na doručenie, ktoré vznikli.

Ponuky a zľavy
Vlastník si vyhradzuje právo na základe svojho výhradného a nespochybneného uváženia ponúkať zľavy a / alebo ponuky na obmedzené časové obdobie. Podmienky týchto zľav a / alebo ponúk budú špecifikované vždy na príslušnej informačnej stránke Farminy Pet Foods. Každá zľava a / alebo ponuka bude platná na dobu určitú alebo, ak je to vhodné, za posledné obdobie. Ak je zľava a / alebo ponuka len na obmedzenú dobu, čas sa vzťahuje na časové pásmo vlastníka, ako je uvedené v jeho umiestnení v tomto dokumente.

Použitie kupónov
Pokiaľ nie je uvedené inak, na používanie kupónov sa vzťahujú nasledujúce podmienky.
 • Každý Kupón je platný pre jednu osobu a môže byť použitý jednorazovo spôsobom a dátumom uvedeným v pokynoch na webových stránkach a / alebo v sprievodnom kupóne;
 • Čiastočné použitie kupónu nie je povolené, ani ho nemožno použiť spôsobom, ktorý v neskoršom štádiu vedie k jeho úplnému splateniu;
 • Kupón musí byť vykúpený výhradne v lehote určenej v ponuke. Po uplynutí tohto obdobia automaticky uplynie platnosť kupónu, čím sa zabráni možnosti, aby si užívateľ mohol uplatniť nároky na ne.
 • Ak sa kupón používa pre iné služby ako tie, ktoré sú uvedené v počiatočnej ponuke, užívateľ nemá nárok na akúkoľvek úver / refundáciu / kompenzáciu, ak existuje rozdiel medzi pôvodnou hodnotou ponuky a vykúpenou hodnotou;
 • Použitie kupónu je určené výhradne na osobné, nekomerčné použitie. Z tohto dôvodu je každá reprodukcia, falšovanie a komerčný obchod zakúpeného kupónu prísne zakázaná spolu s akoukoľvek nezákonnou činnosťou spojenou s nákupom a / alebo použitím kupónu.
Ak dôjde k akémukoľvek nezákonnému konaniu, Majiteľ môže oprávnene odmietnuť plnenie svojich zmluvných záväzkov.

Ceny a náklady na doručenie
Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny zahŕňajú príslušné dane. Náklady na doručenie sa zobrazujú iba počas fázy dokončenia objednávky a pokiaľ nie je uvedené inak, nepovažujú sa za zahrnuté. Tieto náklady sa môžu niekedy výrazne meniť v dôsledku cieľa, ktorý používateľ vybral. Pre zásielky do zahraničia sa colné alebo dovozné clá, ktoré znáša používateľ, pripočítajú k nákladom na prepravu a budú účtované, keď balík dosiahne cieľovú krajinu. Majiteľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani možnosť zásahu s ohľadom na vyššie uvedené náklady, ktoré nie sú v jeho sfére kontroly.

Platba na dobierku
Za určitých okolností môže Používateľ používať platobnú službu na dobierku, prostredníctvom ktorej je po doručení kuriér zodpovedný za vyberanie dlžnej sumy v mene Farminy. Dobierka je možná pre objednávky s celkovou hodnotou najviac 3 000,00 eur a v každom prípade v rámci limitov povolených pre hotovostné transakcie. V prípade konzistentnosti platia ustanovenia oddielu "Dodávka".

Zachovanie vlastníckeho práva
Až do úplného zaplatenia ceny objednaných produktov zostanú tieto produkty majetkom vlastníka.
PRÁVO odstúpiť od zmluvy A ZÁRUKA

Odstúpenie od výživového programu Farmina
V prípade nákupu produktov alebo služieb prostredníctvom Farminy Pet Foods má užívateľ právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy používateľ alebo tretia osoba - iná ako dopravca a určená používateľom - fyzicky vlastní produkty. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je užívateľ povinný oznámiť Majiteľovi svoje rozhodnutie o zrušení zaslaním jednoznačného vyhlásenia určeným kontaktom. Za týmto účelom je užívateľovi k dispozícii formulár na odstúpenie od kúpy uvedený v časti "definície" tohto dokumentu. Užívatelia si však môžu slobodne vyjadriť svoje želanie stiahnuť objednávku iným ekvivalentným spôsobom.

Odstúpenie od výživového programu Farmina
Užívateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v ktoromkoľvek okamihu bez toho, aby bol podriadený akýmkoľvek trestom a bez toho, aby musel motivovať dôvody ukončenia. Musí zaslať písomné oznámenie Majiteľovi uvedenému v tomto dokumente. Majiteľ môže kedykoľvek odstúpiť bez toho, aby musel poskytnúť akúkoľvek motiváciu, a to písomne oznámiť Používateľovi do 15 pracovných dní. Tým sa vylučujú prípady poľahčujúcich okolností, v ktorých môže vlastník okamžite odstúpiť. Užívateľ berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy neobsahuje žiadnu náhradu za časť služby, ktorá už bola poskytnutá, ani nezakladá nárok na žiadnu náhradu alebo úhradu.

Následky odstúpenia od zmluvy/ objednávky
Užívateľom, ktorí správne odstúpia od zmluvy, uhradí Vlastník všetky platby vykonané Vlastníkovi, vrátane tých, ktoré pokrývajú náklady na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z možného výberu určitého druhu dodania iného než je štandardná metóda dodania, ktorá by spôsobila nižšie náklady na dodanie) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Vlastník informovaný o rozhodnutí Užívateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Náhrady sa uskutočnia s použitím tých istých platobných prostriedkov, aké použil Užívateľ na počiatočnú transakciu, ak sa Užívateľ výslovne nedohodol inak; v každom prípade Užívateľ nebude v dôsledku takéhoto preplatenia znášať žiadne dodatočné náklady. Náhrada môže byť zadržaná až do prijatia tovaru alebo dovtedy, kým Užívateľ neuvedie dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr. Užívateľ zašle späť tovar a vráti ho Vlastníkovi bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Užívateľ oznámil svoj úmysel odstúpiť od zmluvy. Lehota je splnená, ak Užívateľ odošle späť tovar pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša Užívateľ, ale budú preplatené, ako je uvedené vyššie. Užívateľ je výhradne zodpovedný za akúkoľvek zmenšenú hodnotu tovaru, ktorá vznikla pri manipulácii s tovarom inak, ako je to potrebné na určenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru.

Uplatniteľnosť práva na odstúpenie od zmluvy
Ustanovenia týkajúce sa uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy a jej dôsledkov a výnimiek sa vzťahujú výlučne na tých Užívateľov, ktorí sú kvalifikovaní ako spotrebitelia, tj užívatelia, ktorí tovar použili na účely, ktoré možno považovať za účel mimo ich obchodných činností (alebo podnikateľskú činnosť) alebo profesie.

Záruka
Užívateľ, ktorý si kupuje tovar ako spotrebiteľ, má právo na záruku zhody pre zakúpené produkty a služby do 24 mesiacov od nákupu za podmienky, že majiteľovi sa oznámia zistené nedostatky do 2 mesiacov od ich zistenia.
Na uplatnenie záručného práva je užívateľ povinný kontaktovať vlastníka prostredníctvom kontaktných informácií obsiahnutých v tomto dokumente a poskytnúť presný opis vady.
Ak výrobok nezodpovedá opisu, používateľ má právo na opravu alebo výmenu produktu.
Užívateľ má tiež právo požadovať primerané zníženie cien alebo ukončenie zmluvy v týchto prípadoch:
 • ak je oprava a výmena nemožná alebo príliš nákladná;
 • Ak Vlastník nepodnikol kroky na opravu alebo výmenu tovaru v primeranej lehote, nie menej ako 15 dní;
 • Vždy, keď predtým vykonaná výmena alebo oprava spôsobila Užívateľovi značné ťažkosti.
Užívateľ je povinný vrátiť chybné výrobky.

Záruka výrobcu
Všetky produkty predávané vlastníkom prostredníctvom @ {this_application} využívajú záruku "Farmina". Ak sa zviera nepáči produktu, používateľ, ktorý je kvalifikovaný ako spotrebiteľ, má právo požiadať o výmenu produktu s iným, podľa svojho výberu, ktorý má rovnakú obchodnú hodnotu. Táto záruka sa môže aktivovať za predpokladu, že sa nevyčerpalo viac ako 20% výrobku. V prípade uplatnenia záruky "Farmina" sa dopravné náklady na zber a dodanie nového produktu hradí užívateľ.
Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti

Odškodnenie

Užívateľ súhlasí s odškodnením a držaním Majiteľa a jeho dcérskych spoločností, pridružených spoločností, dôstojníkov, riaditeľov, zástupcov, spoločných značiek, partnerov a zamestnancov, ktoré sú neškodné voči a proti akémukoľvek nároku alebo dopytu vrátane, okrem iného, poplatky a náklady uskutočnené treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z obsahu používateľa, používania alebo pripojenia k službe, porušenia týchto podmienok alebo porušenia akýchkoľvek práv tretích strán.

Obmedzenia zodpovednosti
Spoločnosť Farmina Pet Foods a všetky funkcie prístupné prostredníctvom Farmina Pet Foods sú k dispozícii používateľom za podmienok uvedených v zmluve bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej, ktorá sa nevyžaduje zo zákona. Neexistuje najmä záruka vhodnosti služieb ponúkaných pre konkrétne ciele používateľa.
Farmina Pet Foods a funkcie prístupné prostredníctvom Farmina Pet Foods používajú Používatelia na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Vlastník je v rámci príslušných právnych predpisov zodpovedný najmä za zmluvné a mimozmluvné škody používateľom alebo tretím osobám iba ak sa jedná o škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, ak ide o bezprostredné a priame dôsledky činnosti spoločnosti Farmina Pet Foods , Vlastník preto nezodpovedá za:
 • akékoľvek straty, ktoré nie sú priamym dôsledkom porušenia Zmluvy Vlastníkom;
 • akékoľvek straty podnikateľských príležitostí a akejkoľvek inej straty, a to aj nepriamej, ktorá môže vzniknúť Užívateľovi (napríklad, ale nie výlučne, obchodné straty, strata príjmov, výnosy, zisky alebo očakávané úspory, strata zmlúv alebo obchodné vzťahy , strata reputácie alebo goodwill atď.)
 • škody alebo straty vyplývajúce z prerušenia alebo zlyhania Farmina Pet Foods z dôvodu vyššej moci alebo prinajmenšom z nepredvídaných a nepredvídateľných udalostí a v každom prípade nezávisle od vôle a mimo kontroly Vlastníka, napríklad, ale nielen, poruchy alebo prerušenia telefónnych alebo elektrických vedení, internetu a / alebo iných prostriedkov prenosu, nedostupnosť webových stránok, štrajky, prírodné katastrofy, vírusy a kybernetické útoky, prerušenie dodávky výrobkov, tretia strana služby alebo aplikácie;
 • nesprávne alebo nevhodné použitie Farminy Pet Foods užívateľmi alebo tretími stranami.
Rôzne

Prerušenie služby
Aby sa používateľom zaručilo čo najlepšie využitie služby, majiteľ si vyhradzuje právo prerušiť službu pre údržbu alebo aktualizácie systému a informovať používateľov prostredníctvom neustálej aktualizácie uverejnenej na stránke Farmina Pet Foods.
Opätovné služby
Užívatelia nesmú reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Farminy Pet Foods a jej služby bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka, udeleného buď priamo, alebo prostredníctvom riadneho predajného programu.
Zásady ochrany osobných údajov
Informácie o používaní ich osobných údajov musia používatelia odkázať na pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Farmina Pet Foods, ktoré sa týmto považujú za súčasť týchto podmienok.
Práva duševného vlastníctva
Všetky ochranné známky, nominálne alebo obrazové a všetky ostatné ochranné známky, obchodné názvy, servisné známky, slovné značky, ilustrácie, obrázky alebo logá, ktoré sa objavujú v súvislosti s Farminou Pet Foods sú a zostanú výlučným vlastníctvom vlastníka alebo jeho poskytovateľov licencií a sú chránené platnými zákonmi o ochranných známkach a súvisiacimi medzinárodnými zmluvami. Všetky obchodné značky a všetky ostatné ochranné známky, obchodné názvy, servisné známky, slovné ochranné známky, ochranné známky, ilustrácie, obrázky, logá týkajúce sa tretích strán a obsah uverejnený takýmito tretími stranami na Farmina Pet Foods sú a zostanú výhradným vlastníctvom týchto tretích strán a ich poskytovateľov licencií , a sú chránené príslušnými zákonmi o ochranných známkach a príslušnými medzinárodnými zmluvami. Vlastník nevlastní vyššie uvedené práva duševného vlastníctva a môže ich používať len v medziach av súlade so zmluvami uzavretými s takýmito tretími stranami a na účely uvedené v tomto dokumente.
Vhodnosť podľa veku
Používatelia deklarujú, že sú dospelí podľa svojich platných právnych predpisov. Za žiadnych okolností nemôžu osoby staršie ako 13 rokov používať Farmina Pet Foods.
Zmeny týchto podmienok
Vlastník si vyhradzuje právo k zmene týchto Podmienok kedykoľvek a informuje používateľov uverejnením oznámenia v rámci spoločnosti Farmina Pet Foods. Používatelia, ktorí naďalej používajú Farmina Pet Foods po zverejnení zmien, akceptujú nové podmienky v plnom rozsahu.
Pridelenie zmluvy
Vlastník si vyhradzuje právo previesť, priradiť, odstrániť novinkou alebo subdodávateľom všetky alebo akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok, pokiaľ nie sú dotknuté práva užívateľa podľa Podmienok.
Užívatelia nesmú nijako bez písomného súhlasu vlastníka priradiť alebo preniesť svoje práva alebo povinnosti podľa týchto podmienok.
Kontakty
Všetky oznámenia týkajúce sa Farminy Pet Foods musia byť odoslané pomocou kontaktov uvedených v tomto dokumente.
Oddeliteľnosť
Ak je niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, táto klauzula sa odstráni a zostávajúce ustanovenia nebudú ovplyvnené a zostanú v platnosti.
Rozhodné právo a právomoc
Tieto Podmienky a akýkoľvek spor týkajúci sa implementácie, interpretácie a platnosti tejto zmluvy podliehajú zákonu, jurisdikcii štátu a výhradnej jurisdikcii súdov, v ktorých má Sídlo svoje sídlo. Výnimka z tohto pravidla sa uplatňuje v prípadoch, keď zákon poskytuje spotrebiteľom jediné miesto súdnej príslušnosti.
RIEŠENIE SPOROV
Online riešenie sporov pre spotrebiteľov
Spotrebiteľ, ktorý má bydlisko v Európe, si musí byť vedomý toho, že Európska komisia zriadila on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá zabezpečuje mimosúdnu metódu na riešenie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s zmluvami o predaji a službách na internete. V dôsledku toho, ak ste európsky spotrebiteľ, môžete použiť takúto platformu na vyriešenie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z online zmluvy uzavretej s vlastníkom. Platforma je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. Vlastník je k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok prostredníctvom e-mailovej adresy uverejnenej v informáciách o vlastníkovi v tomto dokumente.
  
   Definície
Vzorový formulár na odstúpenie od kúpy
Adresované:
Russo Mangimi S.p.A. Via Nazionale delle Puglie 80035 - Nola (NA) Taliansko DIČ: 01239651217 Splatené spoločné imanie: 6.750.000 € Obchodná komora v Neapole
info@farmina.com
I / Týmto oznamujeme, že odstupujem od mojej / našej zmluvy o predaji nasledovného tovaru / za poskytovanie nasledujúceho servisu:

_____________________________________________ (vložte opis tovaru / služieb, ktoré sú predmetom príslušného výberu)

• Objednané dňa: __________________ (vložte dátum)
• Prijaté dňa: _____________________ (vložte dátum)
• meno spotrebiteľa (spotrebiteľov): ________________
• Adresa spotrebiteľa (zákazníkov): _________________
• Dátum: ____________________________________


(podpísať, ak je tento formulár notifikovaný na papieri)

Potvrdenie objednávky
Označuje e-mail, ktorý odosiela Vlastník ako potvrdenie o dodaní v okamihu odoslania zakúpených výrobkov alebo ich častí.
Potvrdenie o spracovaní objednávky
Označuje e-mail, ktorý po odoslaní objednávky posiela vlastník.
Služba
Služba poskytovaná spoločnosťou Farmina Pet Foods, ako je opísaná v týchto podmienkach, a v spoločnosti Farmina Pet Foods.
Zmluvné podmienky (alebo podmienky)
Tieto Zmluvné podmienky, ktoré tvoria právne záväznú dohodu medzi používateľom a vlastníkom.
Užívateľ
Každý používateľ služby, či už je to človek alebo právnická osoba.
 
Naposledy aktualizované: 22. máj 2018